Partnertext från Meta

Kan vi ha systematiskt brandskyddsarbete med AI?


Björn Schenholm är konsult på Meta och här lyfter han fram vikten av förvaltarens eget omdöme när det gäller SBA. För att underlätta arbetet och dokumentationen går det även att ta in AI – men kom alltid ihåg de fysiska kontrollerna!

SBA, Systematiskt BrandskyddsArbete, är ett av de moment inom fastighetsförvaltning som ställer störst krav på ditt eget omdöme.

Det finns inga ”regler” eller checklistor att följa, utan det krävs är att du själv tänker hur det ska vara – och hur det ska fungera. Många sätter upp sitt eget regelverk som man sedan följer. Andra använder sig av Svenska brandskyddsföreningens förslag på checklistor, allt beroende på verksamhet.

Men, det finns en lagstiftning i botten, Lagen om skydd mot olyckor (LSO) (2003:778). Enligt denna lag har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

Förvaltaren ska säkerställa brandskyddet
Lagen innebär en skyldighet att i skälig omfattning tillhandahålla utrustning för släckning av brand och för utrymning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Det betyder att du som förvaltare av fastigheten har till uppgift att säkerställa brandskyddet och omfattningen av det beroende på vad som sker i fastigheten.

I en villa till exempel, kan det räcka med en brandsläckare som alla i huset vet var den är och en brandvarnare med fräscha batterier.

I en industrilokal kan det krävas mer omfattande insatser, som sprinklersystem, och det har du som förvaltare ansvar för, att se till att det kontrolleras och underhålls.

Går det då att automatisera SBA?
Nja, till viss del förstås, dels genom att samla dokumentation på ett ställe som gör det lätt att hitta informationen om hur det står till i huset.

Men också genom regelbunden, automatisk insamling av data från vissa anläggningar. Det kan var en anläggning för ventilation som har brandspjäll eller rökluckor som regelbundet ska ”motioneras”. Den datan skulle kunna automatiskt samlas in och sparas i dokumentationen för fastigheten – och då också skicka meddelande om att något indikeras vara fel i anläggningen.

Andra saker som kan automatiseras är till exempel status för utrymningsdörrar, att ha smart kamerabevakning av lastkajer och utrymningsvägar, samla ID-struktur på handbrandsläckare, att ha uppkopplat nödljus för status av UPS och ljuskällor.

Skyddsobjekt i modell
Att ha en digitaliserad modell av brandskyddsobjektet är ett bra sätt att hålla kontroll på brandskyddsobjektets fysiska placering men också att koppla data till objektet som beskriver typ, fabrikat, ID, garantier, serviceföretag, senaste tillsyn och skötsel, frekvens för service och utbyte med mera. Det kan komplettera egna checklistor.

Även utrymmen i modell kan beskrivas om de tillhör utrymningsväg eller väg till utrymningsväg och på så sätt beskriva utrymmets dignitet ur ett brand- och utrymningsperspektiv.

Automatiska brandlarm måste vara rena
Att ha uppkopplat larm och brandvarnare är självklart bra när det händer något. Men säkerställ att det fungerar väl.

Många automatiska brandlarm, framför allt adresserbara system, har möjlighet att mäta nedsmutsningsgrad av detektorer och då få ett servicelarm. Hos vissa leverantörer kan man skriva avtal om utbytesprogram där leverantören byter ut smutsiga detektorer baserat på nedsmutsningsgraden helt automatiskt.

Ha koll på dokumentation
SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete syftar till att undvika bränder och olyckor – men de händer. Ditt arbete kommer att utvärderas utifrån hur väl du och dina kollegor har gjort jobbet. Då är det viktigt att ha koll på sin dokumentation. När det gäller dokumentation så är det, åter igen, ditt omdöme som avgör omfattningen.

Dokumentationen är inte till för MSB eller någon annan myndighet utan ska betraktas som ett stöd för dig. Det kan påminna dig om att göra kontroller vid rondering, att dela information och att regelbundet genomföra utbildningar.

Utbildning
Gällande dokumentation får man gärna använda sig av till exempel checklistor. Men viktigast, och det som lagen syftar till, är att du och de som jobbar med dig, ständigt tänker på brandskyddet och ser till att ni är utbildade i vad det innebär.

När och hur ofta ni behöver utbildning beror på vad det är för byggnad. För att kunna bedöma det så behöver du kunskap och utbildning i systematiskt brandskyddsarbete. Den mesta kunskapen finns på nätet och den kan du själv ta del av förstås, men kan finnas skäl att ta hjälp av experter. Särskilt vid svåra byggnader och komplicerad verksamhet eller lösningar som kräver specialistkunskap.

Fysisk närvaro viktigt
Tanken med SBA är att undvika och minimera risken för olyckor. Det finns hjälpmedel att använda och många har det också, men kom ihåg att hjälpmedlet inte ersätter din hjärna, att tänka själv.

Kameraövervakning kan vara ett sätt att ”se” hur det står till i huset utan att vara där, men det ersätter inte din närvaro. Du kan inte strunta i att vara i fastigheten regelbundet.

I praktiken går det inte att ha ”övervakning” överallt.

SBA och MSB

Det finns anvisningar på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om SBA. Läs mer här.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega