Tillit, transparens och magi

Transparens och tillit är avgörande för en positiv och stimulerande arbetsmiljö. Det skapar engagemang och bidrar till kreativa samarbeten. Men det är minst lika viktigt för verksamhetsutvecklingen i stort, menar Per Forsling på Jernhusen.

Att tillit och transparens är viktiga delar i effektivt ledarskap är känt sedan länge. Det har psykologiska förklaringar, som människor känner vi tillit till människor som agerar med öppenhet och transparens. Omvänt gäller att avsaknaden av öppenhet, eller transparens ger låg tillit. Transparens bygger tillit mellan alla människor, medarbetare och chefer. Tillit skapar en bättre och mer motiverande arbetsmiljö och ökar engagemanget rejält.

Men transparens och tillit är inte bara relevant för att utveckla stimulerande arbetsplatsmiljöer. Jag menar att det är minst lika viktigt när det kommer till digitalisering, förvaltning och verksamhetsutveckling i stort.

Vilken data har vi?
Jag har tidigare här på Förvaltarforum beskrivit data som vår tids guld. Ett nytt guld som kan skapa effektivitet, öka hållbarheten och bidra till ökad kundnytta. Men det sker inte av sig självt. Arbetet att skapa värde från data börjar långt tidigare än vid den faktiska – praktiska användningen av data.

För att kunna dra verklig nytta av den behöver vi först förstå vilken data vi har att tillgå. Det är här transparensen kommer in i bilden.

Transparens och tillgänglighet av data
För att spinna vidare på liknelsen med guld. Guld hittas inte bara – det vaskas fram med stort tålamod ur en stor mängd material. På samma sätt behöver vi jobba aktivt för att framställa och tillgängliggöra data som finns i våra verksamheter.

Transparens och tillgänglighet av information ökar förståelsen mellan olika delar av organisationen. Det bidrar till nya idéer och lösningar. Jag skulle vilja påstå att det inom alla organisationer finns mängder av tänkbara användningsområden för data som ännu inte prövats. Skälet är enkelt. Information och data blir inlåsta i våra organisatoriska strukturer, ekonomidata hos ekonomigänget, energidata hos energigänget och så vidare.

Tillgång skapar magi
Inom Jernhusen har vi bestämt oss för att jobba med en ökad transparens kring vår verksamhetsdata. Vi vill att samtliga delar av verksamheten ska ha tillgång till relevant data på ett så öppet sätt som möjligt.

Det ger oss nya förutsättningar att utveckla verksamheten och skapa verkliga värden. Nya insikter, nya affärsmöjligheter och ökad kundnytta har omedelbart möjliggjorts när vi ökat transparensen och tillgången kring den information och data vi redan har.

När organisationens olika delar har tillgång till ”varandras” data uppstår synergier som är rent magiska.

Värdeskapande digitalisering
Transparens och öppenhet i organisationen främjar alltså inte bara tillit och engagemang hos oss som individer. Det fyller även en oerhört viktig funktion i verksamhetsutvecklingen.

Med mer lättillgänglig, öppen information kan vi skapa förtroendefulla samarbeten och skapa nya insikter som vi inte kan planera oss till. Resultaten kommer nästan av sig självt, bara genom att vi ökat transparensen.

Kalla det magi eller framvaskande guldkorn. Jag ser det som värdeskapande digitalisering.

Per Forsling
Chef för Teknik och Verksamhetsutveckling på Jernhusen

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega