Är återbruk av byggvaror alltid bra för klimatet?

Många fastigheter rymmer gömda skatter i förråden såsom överblivna dörrar, fönsterbänkar och andra byggvaror. Risken är stor att de glöms bort. Hur kan de komma till nytta? Och är de bortglömda materialen verkligen en nyckel i klimatfrågan?

Genom att återanvända material minskar behovet av nyinköp och därmed även att utvinna och bearbeta nya råvaror – liksom behovet av avfallshantering av befintliga produkter. Eftersom dessa processer ofta är förknippade med stora klimatutsläpp, finns det generellt sett stor klimatbesparingspotential med återbruk. Men det kan finnas undantag som är bra att känna till!

Är återbruk av byggvaror alltid bra för klimatet?
Återbruk kan också ge upphov till klimateffekter. Det kan exempelvis handla om att återbruket kräver extra transporter eller åtgärder som uppgradering och rekonditionering av produkter. Här vet vi från utvärderingar och publicerade rapporter att utsläppen från de momenten oftast är låga i jämförelse med de utsläpp som en nyproducerad vara ger upphov till. Det innebär att återbruk fortfarande oftast är bra för klimatet även om det krävs transporter eller rekonditionering.

Om den återbrukade varan däremot har en kortare livslängd eller sämre tekniska egenskaper än en nyproducerad motsvarighet så bör man utvärdera om klimatbesparingen vägs upp av detta. Exempel på detta kan vara en återbrukad byggvara som har högt energibehov och därmed får högre klimatpåverkan över tid än en nyproducerad motsvarighet.

Det kan handla om toastolar som inte är snålspolande, här kan man behöva fundera över om det behövs en uppgradering med nya flottörer för att inte slösa på vattenförbrukningen i onödan. Likaså äldre fönster som inte når upp till motsvarande U-värde som nya fönster. Även här finns möjligheter att uppgradera äldre fönster så att riktigt bra U-värde uppnås.

Klimatnyttan med återbruk kan alltså inte garanteras, men det går att beräkna – det finns både verktyg och experter att anlita om man vill göra en sådan utvärdering.

Hur kan man mäta nyttan av återbruk?
Ett enkelt sätt att utvärdera klimatnyttan med återbruk är att använda sig av de stöd och verktyg som finns. På CCBuilds publika kunskapsbank finns även guidning kring klimateffekter i form av rapporter och annat kunskapsstöd såsom inspelade webbinarier. Med inventeringsverktyg som även rymmer klimatdata för inventerade produkter blir det enkelt att jämföra klimatbesparingspotentialen för de produkter som inventerats till den egna produktbanken. Det gör det lätt att se var de stora klimatvinsterna finns, och även möjlighet att följa upp klimatnyttan med genomfört återbruk.

Vill man ha mer specifika beräkningar – exempelvis för produkttyper som nämnts ovan som inte är likvärdiga med motsvarande ny produkt, kan det vara lämpligt att använda sig av ett mer renodlat klimatberäkningsverktyg och/eller specialistkompetens.

Fler nyttor än bara klimatutsläpp
Många fastighetsägare arbetar med återbruk just för att minska klimatutsläppen kopplat till material, men det är viktigt att ha i åtanke att det även finns andra nyttor med återbruk – såsom minskade avfallsmängder, minskat uttag av primära naturresurser, minskad negativ påverkan på markanvändning och så vidare.

Var börjar man om man vill arbeta med återbruk i sin förvaltning?

  1. Arbeta med återbruk – eller fortsatt bruk – på plats. Ett sätt är att se över underhållsplaner och knyta till sig kunniga aktörer som kan stötta med effektivt underhåll så att befintliga material och byggnader vårdas och används under så lång tid som möjligt.

  2. Se över det interna återbruket genom att inventera och digitalisera befintliga förråd samt byggprodukter som kommer bli tillgängliga i samband med planerade ombyggnationer och rivningar. Genom att bli bättre på att använda de byggprodukter ni redan har i första hand finns stora möjligheter att minska både klimatutsläpp och kostnader kopplade till produktinköp! I dag finns lättanvända digitala stödverktyg som gör det enkelt att inventera och skapa er egna produktbank. Det behöver inte vara krångligt eller svårt att arbeta med återbruk, börja i liten skala och växla upp återbruket efter hand!

  3. Köp och avyttra återbrukbara byggvaror till och från andra aktörer. Återbruk har ökat i omfattning och så även utbudet av återbrukbara byggvaror, men det kan fortfarande vara svårare att få tag på än motsvarande nyinköp. Tänk på att vara ute i god tid, och även själv skapa bevakning/efterlysning av de byggvaror du är intresserad av.

Sara-Olivia Blylod
Expert klimatberäkningar och återbruk på CCBuild – Centrum för cirkulärt byggande

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega