”Utbildning är vägen till mer kvalitetssäkrade yrkesroller”

Pontus Werlinder är arkitekten som blev VD på Bostadsbolaget. Från Telge Bostäder tog han med sig trygghetsarbetet och ”Rättvist Byggande”. Nu ser han gärna att de egna förvaltarna får utveckla sin kompetens, för att stärka sin yrkesroll.

Från uppväxten i miljonprogramsområdet Gränby i Uppsala fick Pontus Werlinder tidigt med sig ett humanistiskt synsätt, både från själva miljön och från sina föräldrar som var lärare respektive psykolog. I ABC-området fanns en mix av bostadsupplåtelser och även en blandning av personer och familjer från olika länder och med olika ekonomiska förutsättningar. Det satte en prägel på Pontus. När han så småningom utbildat sig till arkitekt arbetade han främst med omsorgs- och samhällsfastigheter samt sjukhusbyggnader.

– Det har varit viktigt för mig att på något sätt jobba för allmänheten, för de som kanske inte har en egen röst; som barnen, de sjuka eller personalen i byggnaderna. Jag har fått sätta mig in i hur miljön, rummen och ytorna uppfattas av de som ska nyttja platsen.

Med samma inlevelseförmåga önskar han att ge alla människor chans till ett bra boende och en bra uppväxtmiljö. Genom att verka inom allmännyttan – som nu på Bostadsbolaget – har han möjlighet att göra det.

Karriär i korthet
Pontus Werlinder har tidigare arbetat på Fastighetskontoret i Stockholms Stad, Locum, Stockholms Lokaltrafik och tillbaka till Stockholms Stad. Som chef har han övervakat framtagandet av många olika slags byggnader; från samhällsbyggnader och sjukhus till idrottshallar, teatrar och även stationsbyggnader.

Så småningom kom han till Telge Bostäder som VD. Bolaget bestod av två mindre bolag; Telge Hovsjö och Telge Bostäder och han skulle få ihop dem till ett. Telge Hovsjö hade en inriktning på sociala frågor och trygghet medan Telge bostäder var ett mer traditionellt bostadsbolag.

– Som arkitekt är man utbildad i att vara språkrör mellan de bägge sidorna. Dels förstår jag teknik men också människors olika behov och relationer. Det var en intressant resa att försöka förena bolagen med en vilja att skapa ett bättre samhälle och samtidigt ha intresse för tekniken och byggnaderna, säger Pontus Werlinder.

Likartade utmaningar
Han säger att det var utifrån det arbetet som han sedan fick jobbet på Bostadsbolaget. Utmaningarna är likartade; det är trygghetsfrågorna, som är kopplade till arbetsmarknadsfrågor, skola och utbildning.

– Vi har skapat en egen avdelning här som jobbar med social hållbarhet, som bland annat stödjer läxläsning och samarbetar med olika föreningar och lokala aktörer. Vi är ingen myndighet men försöker få till en förändring utifrån vad ett bostadsbolag kan bidra med.

Lösning på underhållsbehovet
En annan utmaning hos Bostadsbolaget är den tekniska delen med ett stort fastighetsbestånd som behöver underhållas. Häri ligger också en utmaning; att uppgradera för att få bra och funktionella hus men också att få ekonomin att fungera, samtidigt som det finns hushåll med mindre ekonomiska resurser.

Bostadsbolagets lösning är att jobba utifrån behoven. Man upphandlar inte stora projekt utan gör det till mindre underhållsprojekt, som är lättare att genomföra och få förvaltningen att följa upp. Tack vare flera likartade byggnader hittar man en repetition, gör uppföljningar och ”blir smartare” för varje etapp.

– Detta gör också att vi kan jobba med fler lokala små företag. De kan arbeta för oss i mindre upphandlingar, men under längre tid. Vi kan hitta en relation med varandra där man känner trygghet. Jag har tagit med mig ”Rättvist Byggande” från Telge Bostäder. Det gör att vi har en extern kontrollaktör som både tittar på oss som beställare och tittar på de entreprenörer som vi handlar upp. Nu provar vi det här och jag tror att utifrån vår beställarroll och vår uppföljning så kommer vi att ha bättre kontroll, hoppas Pontus Werlinder.

Han påpekar också att med fler firmor, flyttar fler arbetsplatser in. Det finns människor som rör sig i området hela dagarna. Den egna personalen finns på lokalkontoren under kontorstid och trygghetsvärdar jobbar fram till elva på kvällarna. På så sätt blir det lokal närvaro från morgon till kväll, vilket skapar trygghet.

Hjärtefråga
När det gäller underhållet så kommer vi även in på en av Pontus Werlinders hjärtefrågor. För att kunna göra bättre uppföljning på det man utför behöver den egna organisationen stärka förvaltaren, genom mer utbildning och kompetensutveckling.

– Förvaltarrollen har blivit för uppdelad, i teknisk förvaltare, affärsförvaltare och så vidare. Rollen behöver innehålla många delar; man ska kunna klara av viss teknik, ha viss översyn av fastigheter och hantera kundrelationer med till exempel hyresavtal. Jag vill återförena rollen genom att satsa på utbildning och ta tillbaka den kompetens som fanns i rollen tidigare.

Validering och utbildning
På samma sätt behöver fastighetsvärdarna kompetensutvecklas så att de tar en större del av arbetet, som kanske förvaltarna idag jobbar med. Bostadsbolagets fastighetsvärdar ska utbilda sig för att få förståelse för vad och när de kan göra saker själva, och när det är läge att handla upp ett projekt.

– Vi ska validera fastighetsvärdarna och kompetensutveckla både dem och förvaltarna – för utbildning är vägen till mer kvalitetssäkrade roller, slår Pontus fast.

Han är medveten om att byggnader är mer komplexa nu än förr. Bostadsbolaget har fastigheter med både äldre och nyare teknik och man står inför ett generationsskifte mellan analog och digital verksamhet. Det enda sättet att överbrygga det är genom utbildning.

Förändra organisationen
För att stötta i förändringsarbetet har Pontus Werlinder försökt att styra upp hur Bostadsbolaget organiserar sig. Tidigare var förvaltarrollen väldigt bred. De förväntades ansvara för frågor som handlade om allt från utemiljö och lokalvård till trygghetsfrågor. Nu har man en organisation där förvaltaren får fokusera på teknik och ren förvaltning.

Som tidigare nämnt finns även en social hållbarhetsavdelning som jobbar med sociala frågor och trygghetsfrågor. Dessutom finns egna avdelningar med funktioner som utemiljö/trädgård och innemiljö/lokalvård. Fördelen med detta är att varje avdelning blir specialister på sina frågor och hämtar kunskap sins emellan. ”Jag hoppas att det här blir en framgång” påpekar Pontus ödmjukt.

Alla är lika viktiga
Som den humanist han är ser han alla sina medarbetare som lika viktiga, ingen har högre status en någon annan och lokalvårdare är ett yrke han värnar om. De är en stor yrkeskår inom bolaget, möter ofta kunden och ingår som en viktig parameter i kundenkäten. Därför ser han deras arbete som en strategisk och taktisk fråga.

Lokalvårdarna är numera representerade i ledningsgruppen och genomgår också validering för att bli ännu säkrare i sin yrkesroll.

Mer aktivitet på kontoret
Sedan han började på Bostadsbolaget hösten -23 har han uppenbarligen strukturerat om en del. Tack vare sin bakgrund som arkitekt, med känsla för rummens betydelse, noterade han till exempel direkt den låga beläggningen på huvudkontoret.

– Vad är poängen med ett kontor med öppet landskap om vi inte träffas och samverkar? Utveckling sker när jag träffar en kollega spontant i korridoren. Nu har kundservice och ett distriktskontor flyttat in till det gemensamma huvudkontoret och numera är det liv och rörelse och mer aktivitet i lokalerna.

Han menar att det ger energi att träffa sina kollegor, man får en annan förståelse för sin core business och att det blir en bättre dynamik när man är fler på kontoret.

Trivs i motstridigt landskap
Pontus Werlinders drivkraft är just att skapa förändring och att göra så gott han kan, utifrån sitt uppdrag. Han säger att ekonomifunktionen och ägarna önskar bra lönsamhet parallellt med att ägarna vill ha ett mer jämlikt samhälle, med högre trygghet och lika förutsättningar. Det kan ibland vara motstridiga intressen men det är i det landskapet han själv trivs bäst – när de behöver förenas.

– Jag måste jobba med alla perspektiv, försöka balansera frågorna och hitta så goda lösningar som möjligt. Min roll som VD är att boosta, inspirera och få det att hända. Jag vill gynna samverkan och aktiviteter och se till att man träffas och pratar, även utanför de specifika mötestiderna.

Inneboende hos ett pensionärspar
Han har högt arbetstempo under veckorna men hämtar kraft på helgerna. Hans boendesituation är tudelad; familjen är kvar i Stockholm medan han själv är inneboende i en lägenhet hos ett pensionärspar i Göteborgs innerstad. Han skämtar om att han känner sig som en student igen, med egen ingång och pentry. Men på helgen åker han hem och då kopplar han bort jobbet totalt. Gärna med ett restaurangbesök och samtal om stadsplanering, tillsammans med hustrun som också är arkitekt.

– Jag jobbar intensivt i veckorna men har en stor företagsledning under mig, som kan sina ämnesområden och är specialister. Det är ett stort stöd för mig och genom våra samtal försöker vi ta kloka beslut. Det finns ju inget bättre än att använda den här plattformen till att göra något gott och skapa bra miljöer för kommande generationer, avslutar Pontus Werlinder.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Pontus Werlinder

Ålder: 57 år
Uppväxt: I Uppsala
Utbildning: Arkitekthögskolan i Stockholm
Yrkeserfarenhet: Arbetade som arkitekt på Stockholms Stads fastighetskontor, därefter på Locum, Stockholms Lokaltrafik och Stockholms stad igen. Kom som VD till Telge Bostäder och blev hösten -23 VD på Bostadsbolaget i Göteborg.
Familj: Fru och barn, en 15-åring bor fortfarande kvar hemma.
Bor: Veckopendlar mellan Göteborg och Stockholm. Bor på två ställen, dels i lägenhet i Stockholm, dels som inneboende hos ett pensionärspar i Göteborg.
Fritidsintressen: ”Jag tycker mycket om att gå ut på restaurang.”
Något som inte så många vet om mig: ”Jag tycker om språk och har läst italienska. Jag pratar gärna med den lokala italienaren här i Göteborg. Italien är ett stort intresse och det handlar om språket, Florens, renässansen och Medici-familjen.”

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega