Bevara eller byta ut fönster vid energirenovering?

Många befintliga flerbostadshus har stora underhållsbehov. Vissa byggnader har uttjänta fönstren som behöver bytas ut medan andra har fönstren i bra skick, men med höga U-värden som behöver energirenoveras. BeBo guidar till nödvändiga åtgärder.

Fönster i äldre fastighetsbeståndet bidrar ofta till hög energianvändning och ibland även till lägre inomhuskomfort. Upp till en tredjedel av värmen försvinner genom fönstren i en byggnad med äldre tvåglasfönster som har ett U-värde mellan 2,6–3,0 W/m2 K.

Står man som fastighetsägare inför en fönsterunderhåll kan det vara intressant att energirenovera fönstren istället för att byta till nya. Installeras energiglas/lågemissionsglas och man tätar bågar och karmar med isolering blir de mer energieffektiva. Det ger ett lägre behov av uppvärmning och minskar energikostnaderna. Dessutom bidrar det till ett behagligare inomhusklimat med mindre drag och säkrar även byggnadens värde.

Kulturhistoriskt värde
En varsam energirenovering – istället för byte av fönstren – kan också vara intressant för att inte påverka byggnadens utseende eller kulturhistoriska värden. Material, proportioner, indelning och profilering är viktiga för ett fönsters uttryck. Äldre glas och invändig profilering kan även ha betydelse för upplevelsen av ett rum.

BeBo har tagit fram en beskrivning av olika metoder som kan användas vid energirenovering av fönster. I skriften finns även rekommendationer på kravställning för upphandling av en fönsterrenovering. Onsdag den 13 mars kommer BeBo även att ha ett lunchseminarium kring denna guide. Se mer i faktarutan.

Här följer några saker att begrunda inför renoveringen:

 • Nivå för energirenovering av fönster
  Nivå för energirenoveringen är beroende av befintlig status för fönstren. Är både yttre och inre bågar och karmar i bra skick gör byte av tätningslister stor skillnad. Nästa steg är byte av inre glas till energiglas.

 • Bevara eller byta ut befintliga fönsterbågar och karmar
  Karmar och bågar på gamla fönster är ofta byggda av kärnvirke med hög kvalitet och är väl värda att bevara. Mindre rötangrepp i ett friskt trä kan räddas. Lösningen är att ta bort det angripna träet och ersätta det med friskt trä av god kvalitet.

 • Håller befintliga bågar och beslag för energiglas
  Ett energiglas är normalt minst 4 mm tjockt. Det gör att ett renoverat fönster med energiglas i vissa fall kan bli tyngre än det gamla befintliga glaset. Det ställer extra krav på bågar, gångjärn och övrig beslagning som då kan behöva kompletteras.

 • Finns det fuktskador i väggarna som behöver åtgärdas
  Det är vanligt att gamla fönstertätningar släpper igenom vatten under fönstren, särskilt i de lägen som utsätts för slagregn, i vindutsatta lägen. Fuktskador kan även uppstå bakom fönsterplåtar och fönsterbleck, vilket då inte är synligt. Kontrollera även om fönstren behöver kompletteras med fuktskydd.

 • Utred vilken typ av glas som passar bäst
  Olika glas har olika funktioner och olika glaskombinationer ger olika mycket solavskärmning, bullerdämpning och dagsljusinsläpp.

BeBo´s guide ger även tips på vad man bör tänka på efter renoveringen:

 • Besiktning/kontroll av genomfört arbete
  När fönsterrenoveringen är slutförd ska arbetet slutbesiktigas och en drift- och underhållsplan överlämnas. Den ska innehålla egenkontroller, material och kulörer som använts, glaslittera med glasmått, glasspecifikationer samt följesedlar som visar tillverkare och leverantör av glas.

  Besiktning genomförs av oberoende besiktningsperson. När slutbesiktningen är godkänd betraktas projektet som avslutat och en garantibesiktning inom loppet av två år bestäms. Eventuella fel och brister under den perioden åtgärdas av entreprenören.

 • Underhåll av fönster
  Varje fastighet behöver regelbundet underhåll, både kortsiktigt och långsiktigt. Fönster bör renoveras med ett intervall på 8–10 år. Att vänta längre kan bli mer omfattande och mer kostsamt, då fönsterbågar och fönsterkarmar är utsatta för väder, vind och temperaturväxlingar. Genomförs kontinuerligt underhåll så håller fönstren länge.

 • Injustering av värmesystem
  När fönsterrenoveringen är klar behöver temperaturen i värmesystemet justeras för att undvika övertemperaturer och säkerställa en minskad energianvändning efter åtgärden. Värmesystem och ventilationssystem kan kräva kompetens kring styrning och injustering. Ta hjälp om det inte finns in house. En expert kan dessutom hitta eventuella problem och föreslå lösningar.

Av: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

BeBo´s fönsterrenoveringsguide

Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, BeBo, har tagit fram vägledningen kring fönsterrenovering. Den finns i sin helhet här.

Vägledningen täcker följande ämnen:
-Förberedelser att tänka på innan du börjar energirenovera dina fönster.
-Arbetsgången för att genomföra renoveringen.
-Val av material och metoder för genomförandet.
-Rekommenderade krav att beakta vid upphandling av renoveringsarbeten.

Onsdag den 13 mars kl. 12.00-12.30 presenteras vägledningen på ett frukostseminarium. Läs mer och anmäl dig här.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega