Så jobbar 3 fastighetsbolag med trygghet för boende och medarbetare

Krister Bergh på Svenska Bostäder, Jenny Tebäck på Rosengård Fastigheter och Jessica Wejemark på Framtidenskoncernen

Rapporter om gängkriminalitet och skjutningar i så kallade utanförskapsområden är många. Det behöver bostadsbolag, med fastighetsbestånd där, hantera. Förvaltarforum har pratat med tre olika aktörer om hur de jobbar med trygghet för både medarbetare och hyresgäster.

1. Svenska Bostäder i Stockholm

Det allmännyttiga Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och har 27 200 lägenheter i innerstaden, söder- och västerort samt Järva.

Där ingår bland annat Rinkeby, Tensta, Hjulsta och Akalla, som alla finns med på polisens lista över särskilt utsatta områden.

Trots att det förekommer både kriminalitet och våld på dessa platser finns det inte någon direkt hotbild mot Svenska Bostäders medarbetare.

– Vi blir mycket sällan hotade. Jag började 2018 och fram till idag har vi haft något enstaka fall. Men det förekommer skjutningar i våra områden där våra medarbetare arbetar, nyligen hände det i Hjulsta, och då behöver vi ta hand om vår personal, säger Krister Bergh, säkerhetsstrateg på Svenska Bostäder.

Han menar att arbetet med att skapa bra relationer mellan bovärdar och hyresgäster är högst bidragande till att hot sällan förekommer.

– De som bor där vill att vi ska vara på plats och vi har en god samverkan mellan våra bovärdar, förvaltare och våra hyresgäster, säger han.

Tydliga rutiner för hot och våld
När det gäller det förebyggande arbetet för att hantera våld och hot mot medarbetare så har Svenska Bostäder en helt ny hot- och våldsrutin.

Där finns information om vem som kan bistå med hjälp, vem som huvudsakligen är ansvarig, hur en process ser ut från hot till anmälan och fram till en eventuell rättegång.

Samtliga medarbetare har också utbildats i att identifiera och att hantera en hotsituation.

– Det gjordes via en web-baserad utbildning som byggde på en enkät som all personal fick svara på. Enkäterna omsattes sedan till filmer med egen personal och skådespelare. Dessutom hade vi uppföljande diskussioner. Utbildningen kommer att följas upp senare i höst/vinter med workshops för att kunna lära av varandra och öka kunskapen bland medarbetarna, säger Krister Bergh.

Trygghetsskapande för alla
Trygghet innebär också att hyresgästerna upplever sitt boende som säkert.

För Svenska Bostäders del handlar det om att jobba med allt från hur ett buskage eller träd beskärs, trygghetsskapande belysning på innergårdar, larm som fungerar till att källare och trappuppgångar upplevs som trygga.

Fastighetsbolaget erbjuder också sommarjobb och sponsrar en rad olika aktiviteter för barn och unga.

Den dagliga närvaron av bolagets bovärdar där de arbetar efter devisen ”helt, rent och snyggt” är grundstenen. Krister Berg refererar till ”Broken Windows”-teorin, som går ut på att ”dåligt beteende föder dåligt beteende som måste förebyggas innan det trappas upp”. Liksom många andra fastighetsbolag arbetar Svenska Bostäder utifrån det – något som har gett resultat.

– När vi mäter hur våra hyresgäster upplever tryggheten till exempel i källare och portuppgångar så är det cirka 85 procent som säger att de är trygga. Det är en väldigt bra siffra men vi fortsätter hela tiden att arbeta för att öka tryggheten, säger han.

2. Rosengård Fastigheter i Malmö

Rosengård Fastigheter ägs till lika delar av de privata aktörerna Fastighets AB Balder, Heimstaden AB och Victoria Park AB samt kommunala MKB Fastighets AB. De har hela sitt bestånd på 1677 lägenheter i två områden på Rosengård.

Att beståndet är koncentrerat på ett ställe och ägarnas uttalade mål att göra skillnad både i Rosengård och i Malmö gör att de har satsat mycket på lokal närvaro.

– Många av våra medarbetare har vuxit upp på Rosengård eller gått i skolan där. Vi ser det som en styrka att vi på 25 medarbetare har kompetenser i 18 olika språk. Även om all vår kommunikation sker på svenska så finns möjligheten att man kan ringa och fråga om något på sitt ursprungsspråk. Det ger oss också olika kulturella erfarenheter, säger Jenny Tebäck som är marknads- och kommunikationschef på företaget. Hon har varit med från starten år 2017.

Få hot men stundtals hård ton
Hon säger att det inte förekommer mycket hot eller våld mot deras medarbetare.

– Hot har förekommit ja, men jag kan inte ens få ihop det till fingrarna på en hand i antal. Sedan kan det vara höga tongångar mot kundtjänst eller mot områdesansvariga. När de kontaktar mig, som de har hittat via hemsidan för de vill tala med en chef, så kan det vara hetsigt. Men om man tar ett möte fysiskt så brukar det lugna ned sig. Hoten har inte ökat men tonen har hårdnat tycker jag, säger Jenny Tebäck.

Konkret och säkert
Några av de saker som Rosengård Fastigheter jobbar med för att öka tryggheten är, liksom Svenska Bostäder, belysning på gårdar och i fastigheterna.

De ser till att hålla rent och att beskära buskage så att sikten är fri. De har också sedan de köpte fastigheterna fräschat upp och målat om.

Fastighetsbolaget har även ett stort socialt engagemang på området med olika aktiviteter så som cykelskolor och gemensamma städdagar.

Trappvärdar finns i de flesta av husen som kan rapportera in, om det händer något när personal från Rosengårds Fastigheter inte är på plats.

Medarbetare går tillsammans när det behövs och så har de olika chattgrupper så att de snabbt kan nå ut med information.

Dessutom har de via Fastighetsägarna utbildat samtliga medarbetare i ”Förebygg hot och våld”.

Samarbete och nöjda hyresgäster
Rosengård Fastigheter har också ett bra samarbete med övriga fastighetsägare i området, polis och lokala föreningar där det även utbyter erfarenheter. Ett arbete som har gett resultat i tryggare hyresgäster.

I en nyligen gjord undersökning såg de bland annat att: ”Den personliga tryggheten på kvällar och nätter i bostadsområdet har ökat med 8,8 procent jämfört med 2019. 73,5 procent svarade ´Ganska bra eller Mycket bra´ på frågan hur de upplever tryggheten i området på kvällar och nätter. Svaret på hur de upplever tryggheten i trapphuset har under samma tid ökat med 12,7 procent”.

– Ett bra exempel på vad området betyder för de boende här är kravallerna för ganska exakt ett år sedan, slutet av augusti 2020. Då var det huliganer som reste från hela Skåne för att komma hit och slåss när en koran eldades upp. Bara att göra en sådan sak är så sjukt provocerande. Då gick våra hyresgäster och eldsjälar ut och städade upp och sa att vi inte vill ha det här. Och de gav rosor till polisen. Mitt i all den där förstörelsen vände våra boende det till något fantastiskt. Det vill vi lyfta, säger Jenny Tebäck.

Rosengård Fastigheter planerar också att skapa en destination genom att bygga nytt. I projektet med arbetsnamnet Culture Casbah som ska ligga nära den nya tågstationen som öppnade 2018 planerar man för både kontor, bostads- och hyresrätter samt ett stort kulturhus.

– Vi vill vara med och utveckla Rosengård till något som alla i Malmö kan vara stolta över och i det är trygghet är en enormt viktigt del. Genom att fler kommer hit blir Rosengård en levande och trygg stadsdel för alla, säger Jenny Tebäck.

3. Framtidenkoncernen i Göteborg

Jessica Wejemark är koncernsäkerhetschef inom Framtidenkoncernen, ett bostadsbolag som är helägt av Göteborgs stad. I koncernen ingår de allmännyttiga fastighetsföretagen Bostadsbolaget, Poseidon, Familjebostäder och Gårdstensbostäder, Framtidens Byggutveckling, Egnahemsbolaget, Störningsjouren och Göteborgslokaler.

Lägenhetsbeståndet på 70 600 finns bland annat i Bergsjön och Biskopsgården som båda klassas som ”särskilt utsatta områden”.

Hot förekommer
Jessica Wejemark säger att det absolut förekommer hot mot deras medarbetare och nämner särskilt de som jobbar med störningsjouren.

– Vi tar våra medarbetare på allvar och utgår från om de upplever en situation som hotfull oavsett om det är det i lagens mening. Då agerar vi, säger hon och fortsätter:

– Vi har personal som får höra sådant som ”du ska inte vara här, du ska passa dig” och vi har våldshändelser. Att hota vår personal eller våra entreprenörer är inte okej. Även om det kommer från missnöjda, upprörda hyresgäster och kanske inte alltid har så mycket substans. Det är också en arbetsbelastning att få glåpord och skrik i sitt yrkesutövande. Vårt syfte är att skapa en säker och trygg arbetsmiljö. Utgångspunkten är att minska risker och att minimera konsekvenserna, säger Jessica Wejemark.

Strategi för trygghet
Inom Framtidenskoncernen har de ett antal grundpelare som det arbetar utifrån.

Det är bland annat förhållningsätt, kompetens, riskanalys, åtgärdsprogram och incidenthantering.

De jobbar också med både årliga riskanalyser avseende hot och våld samt riskanalyser i specifika situationer. De genomförs både förebyggande och efter att något som inte kunnat förutspås har inträffat.

En annan viktig del är utbildning av personalen. Där de, liksom Svenska Bostäder, har jobbat med enkäter som grund och som sedan blivit verksamhetsanpassade filmer.

– Den satsningen som vi är mest stolta över en webbutbildning som utgår ifrån vår situation. Den grundar sig i ett gediget enkätarbete från vår personal som har filmatiserats. Dessutom intervjuas ett antal representanter från vår verksamhet; medarbetare, chefer och specialister. Sedan bygger vi på med olika kompetenser, till exempel lågaffektivt bemötande, första hjälpen och annat.

Jobbar för framtiden
Andra former av förebyggande trygghetsarbete är att de grupper som har en identifierad risk för stökiga situationer utrustas med larm.

Det kan också användas som en säkerhets- och trygghetsåtgärd när någon medarbetare blivit utsatt för hot. De som åker ut på larm nattetid jobbar alltid två och två.

Dessutom bedriver Framtiden en rad sociala verksamheter.

– Man får inte glömma att det bor otroligt mycket fina engagerade människor i våra fastigheter och det är för dem vi jobbar. Vi tar emot extremt mycket sommarpraktikanter. Det är ett aktivt val att kunna ge ungdomarna jobb. Men också för att om man har hjälpt till att hålla ordning så vill man inte förstöra. Det är så värdefullt. Nu utökar vi det ytterligare och går in under helger och andra skolledigheter och erbjuder praktik. Framtidskoncernens nyckelord är ”varma hjärtan och raka ryggar”. Det innebär att vi bryr oss om våra hyresgäster. Vi ska vara raka och tydliga, relationsskapande, göra saker för våra hyresgäster men också vara en ansvarstagande samhällsaktör och säga stopp det där var inte okej när något händer, avslutar hon.

Tips och råd

  • En nyckelfaktor är att se till att ha ett öppet och transparent klimat. Så att du har medarbetare som vågar säga till när något händer.
  • En utmaning för många organisationer som jobbar i tuffa områden är normaliseringsprocessen. Perspektiven förflyttas långsamt och det finns risk för att man börjar uppleva hot som något normalt. Det behöver man vara medveten om och agera på.
  • Skapa trygghet genom bra relationer till hyresgästerna. Bovärdar och andra medarbetare bör vara synliga i området dagligen.
  • Skapa trivsamma miljöer som är rena och fräscha. Håll efter och laga snabbt sådant som går sönder.

Text: Mari-Louise Paulson
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega