Göteborgs förvaltning får säkrare skolmiljö med digitala lås

För knappt ett år sedan bytte Göteborgs stads grundskolor till digitalt låssystem. Ett omfattande arbete som förväntas ge en ökad säkerhet och en bättre förvaltning. Dessutom kan skolorna bli en social hub – för mer jämlika uppväxtvillkor.

Grundskolorna i Göteborgs stad hade ett behov av ett nytt, säkrare och enklare låssystem. Rent konkret behövde man ha bättre kontroll och kunna styra över vilka som hade tillträde till byggnaderna och samtidigt reducera mängden nycklar som var på vift. Något som blev ännu viktigare när staden beslutade att lokalerna skulle kunna användas av externa aktörer utanför skoltid.

Kristian Johansson, Göteborgs stads grundskoleförvaltning

Kristian Johansson, säkerhetschef på Göteborgs stads grundskoleförvaltning, som varit ansvarig för den faktiska och strategiska hanteringen säger att det fanns flera goda skäl till att de valde ett digitalt system.

– De gamla låssystemen hade blivit väldigt spretiga. Dels på grund av att olika stadsdelar slogs samman till en förvaltning, och dels för att våra grundskolor hade förlegade lås- och passersystem där enskilda skolor i större utsträckning hade egna lösningar. Dessutom har vi fått en tydlig styrning från staden att jobba för en likvärdig skola med samnyttjande av lokaler utifrån social hållbarhet som till exempel i initiativet ”Skolan som Arena”, se faktaruta. Där utbildningsbyggnader ska fungera som en hub för en samhällelig trygghet där människor kan mötas för att motverka segregation, säger han.

Överskott finansierade 16 500 nya lås
Det var tack vare tidigare års budgetöverskott samt en centralisering av säkerhetsbudgeten
som den kostsamma investeringen kunde göras. Arbetet med de cirka 16 500 digitala låsen i stadens 143 grundskolor påbörjades i mars och var klart i december 2023.

– Vår projektledare Warren har jobbat heltid med installationerna och har haft daglig kontakt med skolor, låssmeder och sakkunniga. Vilket har fungerat bra tack vare hans höga servicenivå. Peter Granfeldt, utvecklingsledare för säkerhet på Göteborgs stad, har jobbat med taktisk planering, budget, löpande samverkan och återkopplingsmöten, säger Kristian Johansson.

Nya arbetsuppgifter och säkerhet
Under arbetets gång såg de ett behov av en tydlig ansvarsfördelning mellan förvaltning, vaktmästeri och skoladministration. Kristian Johansson exemplifierar:

– Om en hantverkare behöver en nyckel för att utföra arbete i en skola, vem ansvarar då för detta? Jo, det är den berörda skolan. När det gäller nyckelhantering kopplat till uthyrning landar det på vaktmästeriets centrala organisation medan vi på förvaltningen har ansvar för övergripande och strategiska frågor.

Skapade instruktionsfilmer
De behövde också se till att administratörer och vaktmästare fick rätt kunskap för att hantera de nya låsens mjukvara. För att göra det skapade projektledaren och den upphandlade entreprenören ett antal instruktionsfilmer som medarbetarna fick redan innan projektet påbörjades. Vilket underlättade övergången till en digitaliserad nyckelhantering som gett skolorna en ökad säkerhet.

– Möjligheten att differentiera behörigheterna gör att skolpersonal har en nyckel som går till alla områden som de ska tillträda. Det blir också enklare att låna ut lokaler och att ha kontroll på vem som har varit i vilka områden. Dessutom underlättar spårbarheten administrationen av nycklar. Om till exempel en nyckel försvinner så blockar vi bara den så att den är oanvändbar.

Buggfix och användning
Nu återstår att ”trimma in systemet”, fixa buggar och att kvalitetssäkra.

– Vi är check på installationerna som har gått väldigt smidigt. Nu går vi från en genomförandefas till en implementeringsfas där vi kvalitetssäkrar. Det kommer finnas sådant som är felkodat, som vi ska åtgärda under 2024. Sedan återstår vårt långsiktiga arbete med det lokala civilsamhället. Vi vet ännu inte om skolan kommer att användas som en hub för social hållbarhet men nu finns i alla fall den möjligheten. Det ger mig en positiv känsla att vara del i en satsning som gör livet lite bättre för fler och som kan minska segregationen i samhället. Det känns jättebra, avslutar Kristian Johansson.

Text: Mari-Louise Paulson
redaktionen@forvaltarforum.se

Skolan som Arena

På ett antal skolor i Göteborg arbetar man tillsammans med andra aktörer för att hjälpa barn att få en aktiv fritid. Skolans lokaler öppnas upp till en mötesplats så att alla som bor eller verkar i området kan komma och delta i eller leda kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid. Med målet att barnen ska få en god start i livet och mer jämlika uppväxtvillkor.

Källa: Göteborgs stad

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega