Åtta förslag ska korta handläggning på Lantmäteriet

Handläggningstiderna hos Lantmäteriet för fastighetsregleringar ökar kraftigt. Det tar nu i snitt hela 52 veckor för Lantmäteriet att komma med ett beslut ifrån att en ansökan om fastighetsreglering lämnats in.

Färre bostäder, försenade infrastrukturprojekt och färre företagsetableringar blir resultatet av de allt längre handläggningstiderna.

Fastighetsägarna, Byggherrarna och Sveriges Byggindustrier presenterar därför nu åtta förslag för att korta handläggningstiderna hos Lantmäteriet:

Till Lantmäteriet:

  • Genomför skyndsamt identifierade effektiviserings-, resursförstärknings- och utbildningsåtgärder samt ökat fokus på att behålla kompetens. Detta utan att kvaliteten på förrättningar försämras.

Till regeringen:

  • Verka för att fler lantmätare utbildas.
  • Tillåt att fler kommunala lantmäterier inrättas.
  • Tillsätt skyndsamt en statlig utredning för att möjliggöra koordinatbestämda gränser samt extern hjälp vid förrättningar.

Till bygg- och fastighetsbranschen:

  • Använd tekniskt sakkunniga i större utsträckning för att producera underlag.
  • Jobba med tidig förrättningsstart så att samordnad planläggning och fastighetsbildning uppnås.
  • Använd tydligare och standardiserat gränssnitt mellan privata aktörer och lantmäterimyndigheterna i fråga om digitalt material.
  • Öka privat handläggning av anläggningsförrättningar.

 

Läs hela pressmeddelandet