Vad händer när entreprenören går i konkurs?

Om entreprenören går i konkurs under pågående entreprenad eller strax därefter kan detta innebära en del bekymmer för Beställaren. Det är därför viktigt att snabbt få koll på vad som återstår att hantera när man får kännedom om ett konkursbeslut.

Vad är en konkurs?
I korthet kan sägas att när ett bolag går i konkurs så upphör alla skyldigheter, men en del rättigheter kvarstår. Det innebär också att det inte längre är den företrädare eller kontakt på bolaget som man hittills haft dialog med som får fatta beslut. När konkursen inletts är det bara konkursförvaltaren som kan ta beslut för konkursboets räkning.

Inom en entreprenad kan det kvarstå såväl arbeten, utlämnande av egendom, ekonomiska krav eller framtida (latenta) krav när en konkurs bryter ut. Därför måste beställaren agera när denne får veta om konkursen.

Inte alltid lätt att hitta info
Att hitta igen en konkursförvaltare eller information om ett företag gått in konkurs är inte alltid lätt. Men ett gratis sätt att rekommendera är att söka på kungörelser på POIT/Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) – Bolagsverket.

Där söks på firmanamn eller organisationsnummer. Leta fram ett beslut med rubrik ”Konkursbeslut”. Däri står både datum för konkurs och kontaktuppgifter till konkursförvaltaren.

Kvarstående arbete
Det är viktigt att snabbt skapa en bild av hur mycket arbete som kvarstår att utföra vid konkursutbrottet. Vare sig det är lite kvar eller mycket så måste Beställaren kontakta konkursförvaltaren. Detta eftersom konkursboet har som regel rätt att träda in i kontraktet och fullfölja entreprenaden.

Beställaren får alltså inte vända sig till annan entreprenör utan att ha haft kontakt med konkursboet först. Det kan anses vara ett kontraktsbrott.

Beställaren har rätt att kräva skyndsamt svar från konkursförvaltaren om denne avser att fullfölja kontraktet. Väljer denne att göra så har beställaren också rätt att ställa krav på säkerhet för att konkursboet faktiskt kommer att fullfölja entreprenaden och/eller täcka eventuella skada om den inte fullföljs.

Normalt sett väljer konkursboet inte att fullfölja och då har beställaren rätt att, efter hävning, vända sig till annan entreprenör och kräva skadestånd för eventuell skada som konkursen inneburit.

Befintlig egendom hos entreprenören
Har Beställaren lämnat ifrån sig egendom, exempelvis fönster, till entreprenören som denne har hos sig (i sin besittning) så måste Beställaren snabbt begära egendomen åter. Detta eftersom man antar att samtlig egendom som finns hos bolaget vid konkursutbrottet tillhör dem och då också kan till exempel försäljas.

För att få ut egendom från ett konkursbo så måste man genom avtal eller liknande handling visa att man har bättre rätt till egendomen. Egendomen måste också vara tydligt särskild och identifierbar och får inte ha försålts eller sammanblandats med annan egendom. Detta kallas för separationsrätt.

Kvarstående fordringar
Det kan redan ha uppkommit krav mot entreprenören vid tillfället för konkursutbrottet, till exempel krav på vite. Dessa krav måste då anmälas till konkursförvaltaren skyndsamt och sedan bevakas inom ramen för konkursen. Konkursen kan innebära att det finns medel kvar i bolaget att dela ut och då har Beställaren möjlighet att få, åtminstone del av, fordran betald om den är anmäld korrekt.

Det kan också uppkomma ett latent krav i samband med konkursen. Denna typ av fordran berör främst garantiansvar som normalt gäller i fem år efter entreprenaden. När entreprenören går i konkurs finns inte längre någon att rikta detta ansvar mot varför en fordran uppstår. Dock är denna fordran inte bestämd eller uppkommen än eftersom det rör ett ansvar som beställaren inte vet omfattningen på ännu (förrän garantitiden löpt ut eller garantifel har sammanställts). En normal kravställning är att utgå från att garantifordran utgör ca 5–10% av kontraktssumman. Detta baserar sig på sedvanliga försäkringsvillkor för fullgörande inom garantitiden.

Beställaren har rätt att hålla inne medel för fordringar mot entreprenören eller om det kan antas att entreprenören inte kommer att fullfölja sina förpliktelser. Beställaren måste då meddela entreprenören om vad som hålls inne och varför.

Uppgörelser och avslut inom konkursen
Om Beställaren inte har betalt allt till entreprenören än finns möjlighet att hålla inne medel om konkurs utbryter. Då finns också en viss möjlighet att göra överenskommelser med konkursförvaltaren att till exempel betalning sker vid fullföljande, att kvitta krav mot varandra eller att beställaren helt enkelt får behålla medel som hålls inne för sina anmälda fordringar.

En konkurs kan avslutas på olika sätt. Ibland finns medel kvar för att göra en utdelning till fordringsägarna.

I regel räcker dock inte ekonomin i konkursbolaget för att alla fordringsägare ska få ersatt sina fordringar eller ens en del av dessa. Ett utdelningsförslag innebär därför att de som har en anmäld fordran ibland får ut en del av den (en andel satt i relation till total skuldsumma hos konkursbolaget).

Att bevaka fordran, göra överenskommelser, granska utdelningsförslag och generellt hantera en konkurs kan vara komplicerat. Ta gärna hjälp av en jurist redan från konkursutbrottet.

Försäkringar
Om konkurs bryter ut kan det finnas möjlighet att ta i anspråk entreprenörens försäkringar. Eftersom det råder försäkringsplikt för avtal som innehåller AB04/ABT06 som villkor så ska allrisk- och ansvarsförsäkring alltid finnas. Det kan rekommenderas att även fullgörandeförsäkring (som täcker just fallet att entreprenören inte kan fullfölja entreprenaden till exempel på grund av konkurs) tecknas. Beställaren bör se till att dessa försäkringsbevis överlämnas vid uppstart, kontrollera att premien har betalats av entreprenören och slutligen kontakta försäkringsbolaget med krav vid händelse av konkurs.

Sammanfattande tips:

  • Agera snabbt vid kännedom om konkurs.
  • Kontrollera konkursens status och ta kontakt med konkursförvaltaren.
  • Anmäl fordringar till konkursförvaltaren och bevaka dessa under konkursen.
  • Begär att få ut befintlig egendom (separationsrätt) omgående.
  • Begär svar på om konkursboet avser träda in i kontraktet, kräv i så fall säkerhet.
  • Ta inte in någon ny entreprenör förrän tidigare kontrakt är hävt/avslutat.
  • Kräv skadestånd om bytet av entreprenör eller konkursen övrigt har orsakat följdskador.
  • Håll inne kvarstående medel om ni har fordringar som motsvarar summan. Meddela skälet för detta.
  • Kontrollera aktuella försäkringar och kontakta försäkringsbolaget med krav.

Andreas Sahlén
Entreprenad- och fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service Stockholm

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega