Konflikter som bränsle för framgång

Visad svaghet kan paradoxalt nog vara en styrka i en konflikt. Genom att inte vara alltför hårdför och förhålla sig mer objektiv till andras argument kan det dämpa en oenighet anser Mattias Tegefjord. Samtidigt kan en god konflikt leda till något bättre.

Genom att ta ställning kan vi definiera vad vi står för. Det ger oss en tydligare självbild vilket är skönt och ger ett inre lugn. Dina ställningstaganden kan även förmedlas till andra så att de tydligare förstår vem du är. Inte sällan har vi dock lite för bråttom att ta ställning och att döma vilket ofta leder till missförstånd och hindrar oss från att lyssna och lära.

Tydliga åsikter är bra men kan lätt leda till konflikter när vi möter någon som tänker helt annorlunda. Detta för att vi som regel har en instinktiv ovilja mot att ha fel och en förmåga att övertyga oss själva att vi har rätt även när vi inte har det. Vi väljer omedvetet att se sådan information och sådana beteenden som bekräftar våra uppfattningar och gör oss än mer övertygade om att vi har rätt.

Internet påverkar oss
Vi utsätts allt oftare för motstridiga känslor och konflikter. Framför allt beror det på att internet har gett oss möjligheter att uttrycka oss och nå ut med våra åsikter och att hålla med och säga emot varandra på helt nya sätt.

Förr mötte vi mest åsikter från vår närmaste omgivning och ståndpunkter utifrån var som regel redaktionellt producerade av dagstidningar, statlig Tv och statlig radio. Idag kan vem som helst digitalt framföra sin åsikt globalt och kommentera och säga emot människor man aldrig träffat och aldrig kommer att träffa. Anonymiteten ger individer mod att uttrycka sig på ett sätt som de aldrig skulle göra om de stod öga mot öga med den de vänder sig till, vilket lett till att konfliktklimatet hårdnat.

Lära sig hantera motsättningar
Konflikter har till följd av detta blivit mer frekventa i vår vardag vilket även har påverkat vårt sätt att vara mot varandra på jobbet. Om vi skall kunna må bra så måste vi lära oss att leva med och hantera våra motsättningar, istället för att försöka få bort dem. De är här för att stanna.

Ju mer tvärsäkert en person i en konflikt agerar desto mer rigid blir motståndaren normalt i sin position. Argumenterar man istället på ett sätt som signalerar att man inte är helt säker på att det man säger stämmer så sänker den andre sin ”guard” och blir mer mottaglig. Visad svaghet kan därför paradoxalt nog vara en styrka i en konflikt.

Ett viktigt redskap för att bli bra på att hantera konflikter är nyfikenhet. Är vi nyfikna på den andre partens erfarenheter, utgångspunkter, behov och önskemål så kan vi lättare få viss förståelse för vår motpart vilket förbättrar chanserna avsevärt för att hitta en konstruktiv väg framåt.

Få syn på oss själva
Ibland när vi hamnar i konflikt med någon som har ett helt annat sätt att betrakta världen kan vi, om vi är nyfikna och lyhörda, få syn på oss själva och ”luften som vi själv andas”. Det är inte alltid detta är så angenämt. Vilka erfarenheter har format din ståndpunkt egentligen? Vilken uppfattning och vilka tankemönster är dina egna och vilka har du bara ärvt från din omgivning?

Rikta nyfikenheten även mot dig själv och utgå inte från att din åsikt är den enda rätta. Det är en svår uppgift att reflektera kring sin ingångsvinkel och ifrågasätta sina egna åsikters relevans. Särskilt när konflikten är ett faktum och alla reflexmässiga känslor kopplas på. Men lyckas man förhålla sig mer objektivt till båda parters argument och tankemönster kan det verkligen dämpa eller helt ta bort oenigheten.

Öppen oenighet förenat med tillit
Vi behöver alla kunna hantera åsiktsskillnader konstruktivt. Öppen oenighet kan faktiskt bli något väldigt bra om parterna känner tillit till att man jobbar med och inte emot varandra.

Du kan själv lägga grunden till bra konflikter genom att aktivt verka för att kulturen präglas av psykologisk trygghet, att man visar respekt för varandras åsikter och att man kan hantera motsättningar på ett sätt som främjar samarbete och driver utveckling. En kultur där det är ok att vara sårbar och ok att ha fel. Det spelar ingen roll om du har chefsansvar eller inte. Alla på en arbetsplats har samma ansvar för att skapa ett sådant klimat. Det är en del av medarbetarskapet.

Meningsskiljaktigheter ska inte undvikas eller kvävas, det ska på ett ansvarsfullt sätt hanteras så att de omvandlas till en kraft framåt. De kan faktiskt bli ett bränsle för din framgång.

”The only thing worse than having toxic arguments is not having arguments at all”.
(Ian Leslie)

Mattias Tegefjord
VD på Uppsalahem

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega