Förorenad jord kan vara ren

En vanlig metod för att upptäcka oljeföroreningar i jord kan ibland visa fel. En rapport från Svenska miljöinstitutet IVL som har undersökt metoden konstaterar att det finns risk att testen visar spår av föroreningar i ren jord eller att förekomsten av olja underskattas.

Metoden som har undersökts på uppdrag av SGU kallas gaskromatografi-masspektometri eller SPIMFAB-metoden. Den har ofta använts för att undersöka mark kring gamla bensinstationer.