Skandia Fastigheter handlar med el via eget kraftverk i Väla

Foto: Väla Centrum/ Skandia Fastigheter

Sedan maj 2023 har Väla Centrum i Helsingborg balanserat det svenska elnätet genom handel med ”stödtjänster”. Till sin hjälp har Skandia Fastigheter byggt ett virtuellt kraftverk av ventilations- och klimatanläggningar med batterilagring.

För att det nordiska elnätet ska fungera måste det balanseras för att hålla en frekvens på 50 Hz. Om frekvensen avviker från normalspannet finns risk för allvarliga störningar och elavbrott för användarna. Funktioner som hjälper till att stabilisera elnätet kallas med ett samlingsbegrepp för stödtjänster.

Väla Centrum, ett shoppingcentrum utanför Helsingborg som ägs och drivs av Skandia Fastigheter, godkändes förra året av Svenska kraftnät som första kommersiella fastighet att få leverera stödtjänster till elnätet. Det sker genom handel med fastighetens förbrukningsflexibilitet på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad FCR-N (Frequency Containment Reserve – Normal).

Utnyttjar sina klimatanläggningar
För att tillhandahålla förbrukningsflexibilitet har Väla Centrum använt sin ventilations- och klimatanläggning för att balansera nätet och leverera stödtjänster. Detta har skett genom att höja eller sänka anläggningens elanvändning under korta perioder, för att motverka eventuella över- eller underskott av el i elsystemet.

Effektanvändning har ökats eller minskats utan någon märkbar påverkan på temperatur, CO2-utsläpp eller bullernivåer i fastigheten.

Lärorikt pilotprojekt
Pilotprojektet med stödtjänstmarknaden FCR-N på Väla är ett resultat av ett samarbete mellan Skandia Fastigheter, Siemens och Entelios, ett företag som bland annat handlar och förvaltar el, ansvarar för budgivning och prissättning. Pilotprojektet syftar till att fler fastigheter ska bidra till balansering av elnätet och nyttja incitamentet i form av intäkter från handel med stödtjänster. Det har delfinansierats av Energimyndigheten.

– Det här har varit ett intressant och lärorikt projekt där vi i ett öppet och transparent arbetsklimat tillsammans med Siemens och Entelios hittat lösningar för hur vi som fastighetsägare kan bidra till elnätets balansering. Nu ser vi över hur vi ska kunna låta fler av våra fastigheter följa den här modellen i form av ett sammankopplat virtuellt kraftverk, säger Lars Pellmark, chef för energi- och tekniksamordning på Skandia Fastigheter.

Virtuellt kraftverk
Skandia Fastigheter har alltså utvecklat ett så kallat virtuellt kraftverk genom att aggregera flera fastigheter i en gemensam enhet som kan uppfylla samma funktion i elnätet som ett traditionellt kraftverk.

– Nästa fas i utvecklingen av vårt virtuella kraftverk, är att vi nu har installerat ett batteri med en total kapacitet på 500 kW. Dels ökar det vår förmåga till snabbare effektreglering och dels innebär det ett rejält tillskott i vår totala effektresurs, förklarar Fredrik Arvidsson, teknisk chef på Väla.

– Våra styrsystem mäter kontinuerligt av frekvensen i elnätet, där batteriet kan ladda upp eller ladda ur effekt beroende på hur den aktuella balansen i elnätet ser ut. Det blir en stor skillnad i snabbhet jämfört med när vi endast hade ventilationsanläggningen som resurs i det virtuella kraftverket, fortsätter han.

Öka kapaciteten ytterligare
Med batteriet och styrningen av ventilationssystemen, har Väla en total kapacitet på cirka 700 kW i sin effektreglering. Nästa steg i utbyggnaden av det virtuella kraftverket är att även addera kylmaskiner, värmepumpar och laddstolpar i effektresursen.

– Med det här pilotprojektet visar vi på hur fastigheter kan bidra med flexibilitet för att balansera vårt elnät, genom att nyttja resurser som redan finns i nästan alla byggnader. Det här öppnar upp för att alla byggnader teoretiskt sett ska kunna bidra till att vara delaktiga i balanseringen av elnätet, något som blir allt viktigare ju fler förnybara energikällor vi tillför, säger Louise Johansson, projektutvecklingschef på Siemens Smart Infrastructure.

Av: Marit Engstedt, med källor från Siemens och Skandia Fastigheter
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Väla Centrum

Väla Centrum, med runt 11 miljoner besökare årligen, har över 200 butiker och en yta på 125 000 kvadratmeter. Det är ett av Sveriges största shoppingcentrum. Väla Centrum ägs och drivs av Skandia Fastigheter.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega