Skandia, Bonnier och Afa Fastigheter: Därför använder vi Gröna lokalhyresavtal


Som fastighetsägare är det tufft att göra hela hållbarhetsarbetet själv. Genom att ingå Grönt Hyresavtal samarbetar ägare och lokalhyresgäst för att minska den negativa miljöpåverkan. Bonnier, Afa och Skandia berättar här om fördelarna med avtalet.

– Ingen ensam aktör kan själv vända utvecklingen i samhället. Det är samverkan som är nyckeln. Vi använder oss av gröna hyresavtal för att tillsammans med våra hyresgäster sätta en gemensam målbild kring hur hållbarhetsarbetet ska fortlöpa. Att enas om gemensamma gröna villkor gör att parterna sporrar varandra och vi får bättre effekt, säger Sara Björnberg, Chef för Hållbar utveckling på Bonnier Fastigheter.

Gröna Hyresavtal är ett lokalhyresavtal där en grön bilaga adderas till huvudavtalet, med samma status. Fastighetsägaren och lokalhyresgästen förbinder sig att samverka för att få till ett miljömässigt hållbart hyresförhållande. Målet är att minska miljöpåverkan från hyresfastighetens lokaler och att förbättra miljö och hälsa i lokalerna.

Gemensamma mål
Parterna kommer överens om områden och arbetssätt som gör att man tillsammans kan nå uppsatta klimatmål:

  • Att optimera värme, kyla och ventilation i lokalen utifrån hur den används.
  • Att minska resursanvändningen genom att hitta lösningar för ökat återbruk, återvinning och delande.
  • Att använda miljöanpassade och hälsosamma material i byggnad och inredning.
  • Att bägge parter genomför aktiviteter och åtgärder som möjliggör och uppmuntrar hållbart beteende.
  • Att genom regelbunden kontakt och tydlig ansvarsfördelning, mellan hyresvärd och hyresgäst, se till att miljöarbetet fortlöper.

Varför ska man teckna Grönt Hyresavtal?
Att hyresvärd och hyresgäst arbetar tillsammans för att göra miljöförbättrande åtgärder är positivt för bägge parter. Det uppenbara är att det minskar miljöpåverkan från lokalerna. Men det kan även stärka banden mellan de tu, genom att man har en gemensam agenda och tät kontakt.

– Genom att använda Gröna hyresavtal underlättar vi informationsutbytet mellan oss som värd och hyresgästen och framförallt upp får vi frågan tydligt på agendan, säger Sara Björnberg.

Att dessutom arbeta mot gemensamt klimatmål gör att bägge varumärken stärks. Som värd med medvetet miljöarbete, kan du locka hyresgäster och hyresgästföretaget kan locka kompetens och medvetna medarbetare genom att erbjuda en ”grön” och hållbar arbetsplats.

– Som hyresvärd kan vi guida och hjälpa våra kunder i deras hållbarhetsarbete när det gäller lokalfrågor. Det kan exempelvis handla om återbruk i lokalanpassningar eller tips för att minska energianvändningen. Kunderna kan också behöva hjälp av oss för att underlätta hållbart resande, när det gäller cykelparkeringar, omklädningsrum och laddplatser för el-fordon. Vi vill hjälpa våra kunder till resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan, men också till ökad hälsa för deras medarbetare, säger Emma Henriksson, Chief Innovation Officer på Skandia Fastigheter.

Moderniserad version
Det var 2012 som Grönt Hyresavtal lanserades av Fastighetsägarna. Under hösten 2022 släpptes en moderniserad version där man har skärpt innehållet kring återbruk, avfallshantering och mobilitet. Sedan tidigare har avtalet även ett stort fokus på effektiv och fossilfri energianvändning.

– Vi ser det som en hygienfråga att lyfta hållbarhet med våra hyresgäster, därför är vårt mål att 100% av alla nyuthyrningar och omförhandlingar ska innehålla den gröna bilagan. Bilagan blir en avsiktsförklaring i att gemensamt arbeta för energibesparingar både inom förvaltningen och hyresgästens verksamhet, samt stärka hållbarhetsarbetet. Vi vill få till ett samarbete som båda parter känner att man har nytta av i sina verksamheter, både miljömässigt och ekonomiskt, då är bilagan en bra grund att stå på, säger Lars Edberg, Senior rådgivare på Afa Fastigheter.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Gröna Hyresavtal

– 2012 tog Fastighetsägarna fram en vägledning och en utbildning till Grönt Hyresavtal. Dessa har uppdaterats 2022 och vi skriver nu på kompletterande webbaserade hjälpmedel, verktyg och tips för hur man kan jobba inom ett Grönt Hyresavtal. Avsikten är att verktygslådan uppdateras och utökas löpande, säger Rikard Silverfur, hållbarhetschef på Fastighetsägarna.

Läs mer om Gröna Hyresavtal här.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega