Avfall – ett hett ämne för alla fastighetsägare


En ny lag om avfallssortering börjar gälla 2024. Bland annat ska allt matavfall sorteras ut, något som över 80% av alla kommuner redan gör. Fastighetsägarna ger nu ut Avfallshandboken med fakta och handfasta råd, som hjälp på vägen.

2024 börjar en ny lagstiftning om avfallshantering att införas. Den innebär bland annat obligatorisk utsortering av matavfall från hushåll, kontor och övriga verksamheter. Flera kommuner (80%) har redan infört detta och i Stockholm blev det obligatoriskt i år, den första januari 2023.

Som en hjälp har Fastighetsägarna tagit fram en pdf:skrift som heter Avfallshandboken. I den får alla fastighetsägare och förvaltare handfasta tips och fakta om avfallssortering. Bland annat anger man hur stor plats olika fraktionskärl tar och hur mycket ett hushållsavfall väger i genomsnitt. Dessutom presenteras vilka insamlingssystem som finns för avfall samt regelverken som man bör ha koll på.

– Avfall berör oss alla och det finns fortfarande många frågetecken att räta ut, inte minst när det gäller ansvarsfrågan och nyttan med att sortera. Med den här lättlästa handboken kan fastighetsägare få stöd i sin hantering av avfall, så att hyresgäster och boende lättare kan göra rätt, säger Elvira Andersson, förvaltningsexpert på Fastighetsägarna Stockholm.

Vem har ansvar för vad?
I handboken konstaterar man att hushållen ansvarar för att sortera och att fastighetsägare å sin sida ansvarar för att möjliggöra en fungerande insamling och sortering av matavfall och restavfall och att se till att kommunen kan hämta det utsorterade avfallet.

Detta innebär att du som fastighetsägarna måste ha ett avtal med kommunen om hämtning av allt kommunalavfall från dina fastigheter. Kommunerna har listor på sina hemsidor över vilka företag som de har upphandlat för att hämta det kommunala avfallet samt publicerar vanliga avfallstaxor och föreskrifter.

Notera att om någon annan, än den upphandlade aktören, kommer och erbjuder hämtning bör man vara på sin vakt – det är en bedragare.

Fastighetsägarens ansvar
För att möjliggöra insamling och sortering av avfall ska du som fastighetsägare göra följande:

 • Se till att det finns ett lämpligt avfallsutrymme med tillräckligt många och tillräckligt stora avfallsbehållare för att ta hand om avfallet som uppstår inom fastigheten.
 • Se till att det går att sortera ut det avfall som enligt kommunens föreskrifter ska utsorteras. › Håll avfallsbehållare och utrymmen rena.
 • Se till att alla boende kan lämna sitt avfall oavsett boendetyp och särskilda behov.
 • Se till att avfallsutrymmet är placerat och utformat så att risken för olyckor begränsas vid användning, tillträde, transporter och underhåll av utrymmet.
 • Se till att utrymmen och tillhörande anordningar är i gott skick, att det städas, snöröjs och repareras.
 • Se till att vägen mellan avfallsutrymmet och platsen där sopbilen stannar är sådan att den kan användas utan svårighet.
 • Notera att farligt avfall och elavfall får inte blandas med annat avfall.
 • Notera att kommunalt avfall och verksamhetsavfall måste skiljas åt och inte kunna blandas av misstag.
 • Informera de boende om var de kan lämna farligt avfall och avfall som omfattas av producentansvaret, om den möjligheten inte finns inom fastigheten.
 • Informera gärna även om hur man kan lämna grovavfall och annat avfall som är kommunalt ansvar, men som man kanske inte kan sortera i fastigheten. Ett tips är att du som fastighetsägare återkommande beställer en container eller storsäck. Tänk på att det kan krävas polistillstånd för uppställningen och att det måste finnas utrymme för fordonen som hämtar och lämnar.

Minimera avfall i förvaltningen
Som fastighetsägare ska man underlätta för sina hyresgäster att göra sig av med sitt avfall. Man kan även försöka påverka dem att minska ner sitt avfall genom att uppmuntra till delning och återbruk. Men fastighetsägare har även stor möjlighet att minska avfallet inom den egna verksamheten.

Avfallshandboken ger en lång lista på tips över saker att beakta:

 • Vid renovering, ny- och ombyggnad: ställa krav på arkitekter, rivningsentreprenörer och byggherrar när det gäller avfallshantering. Återbrukade material kan användas, material som rivs ut ska klassas för återbruk och avfallet ska sorteras noggrant.
 • Välj material som håller länge, kan underhållas och återbrukas vid byggnation.
 • Vid nybyggnad ska ytor för avfallshantering finnas med i planeringen, med stora marginaler för ökade framtida behov.
 • Byggnader bör vara generellt utformade och planeras för att enkelt kunna anpassas till olika funktioner. Exempelvis kan kontor byggas så att framtida ombyggnation till bostäder möjliggörs. Det minskar behovet av att riva och bygga nytt.
 • Prioritera lång livslängd på produkter och tekniska installationer i byggnader. De bör kunna repareras i stället för att bytas. Undersök också möjligheten att köpa eller hyra funktioner snarare än produkter.
 • I studentlägenheter och andra korttidsboenden kan det finnas möjligheter att hyra möbler och liknande, så att hyresgäster inte behöver köpa nytt som sedan kastas.
 • När hela och fungerande produkter byts ut kan de lämnas till återbruk hellre än att kastas.
 • Erbjud enbart gemensam tvättstuga och inte tvättmaskiner i enskilda lägenheter. Det bidrar till mindre resursåtgång och avfall.
 • Om du ger ut reklampresenter till boende eller på mässor, bör dessa fylla en vettig funktion, annars är risken betydande att gåvan slängs. Gör avvägningen mellan varumärkesbyggnad och goodwill å ena sidan och risken för direkt slängda produkter med onödig avfallsproduktion å andra sidan.
 • Se över möjlighet med materielmärkning och materialbanker. Tillgängliggör material för återbruk genom en databas där det kan upphandlas.
 • Utför återbruksinventeringar av lokaler, om möjligt redan när en hyresgäst säger upp sitt avtal. Genom det undviks att möbler och andra produkter slentrianmässigt slängs i samband med flytten eller står oanvända i något förråd.
 • Sätt mätbara mål för förebyggande av avfall och återbruk på fastigheten.
 • Utforma gröna hyresavtal med hyresgästerna i samband med hyresförhandlingar. På Fastighetsägarna finns en mall för sådana avtal.

Här kan du läsa mer och ladda ner Avfallshandboken.

Av: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Avfallstrappan

När man pratar om avfall används begreppet ”avfallstrappan” och den svenska lagstiftningen bygger på EU:s direktiv som har detta som ett centralt begrepp. Avfall ska tas om hand enligt följande fallande skala:

1. Förebyggande. I fösta hand ska man bara konsumera det man verkligen behöver. Låna och hyr saker. Handla natursmart och närproducerat.
2. Återanvändning. Laga mat på rester. Laga saker istället för att slänga. Sälj eller skänk produkter second hand. Fastighetsägare kan ordna bytesdagar för de boende eller fixa en hylla eller ett utrymme för återbruk i fastigheten.
3. Materialåtervinning. Källsortera och återvinn förpackningar, batterier, papper med mera på återvinningsstationer.
4. Energiåtervinning. Brännbart avfall förbränns och omvandlas till värme och energi.
5. Deponering. I sista hand ska det som inte kan brännas eller återvinnas hamna på deponi.

Källa: Avfallshandboken/ Fastighetsägarna

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega