Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens
Partnertext från BFAB

Lär dig skillnaderna mellan Bas-P och Bas-U

Sara Tyberg, konsult och vd på CondoConsult


Alla har rätt till att komma hem oskadda från jobbet. Bas-P och Bas-U är viktiga roller i arbetsmiljöarbetet. Men det är lång ifrån alla som vet skillnaderna, innebörden och ansvaret. Sara Tyberg hjälper oss att förstå och reda ut begreppen.

Arbetsmiljölagen är en mycket viktig lag som är till för att skydda alla arbetstagare. Sara Tyberg är konsult och vd på CondoConsult, har 25 års erfarenhet från byggbranschen, är certifierad Bas-P och är en uppskattad föreläsare i arbetsmiljöfrågor.

Målet för kontaktpersoner som innehar rollen som Bas-P och Bas-U är att undvika risker för olycksfall eller ohälsa under pågående byggnadsarbete eller när byggnaden eller anläggningen tas i bruk.

Vi har bett Sara att förklara vad Bas-P och Bas-U innebär och vad skillnaderna är mellan de olika rollerna.

  • Bas-P står för ”byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering”. Med andra ord samordnar Bas-P de aktiviteter som görs innan byggnads- och anläggningsarbetet påbörjas.
  • Bas-U står för ”byggarbetsmiljösamordnare för utförande”. Det vill säga att Bas-U samordnar aktiviteterna under själva byggnads- och anläggningsarbetets utförande.

Beställaren ansvarar för en säker arbetsplats
Beställaren (oftast byggherren) ansvarar för att arbetsmiljöuppgifterna efterföljs av berörda parter.

Därmed är det beställaren som utser Bas-P och Bas-U.

Dessa kontaktpersoner behöver ha utbildning, erfarenhet och kompetens av att vara byggarbetsmiljösamordnare. Det är byggherrens ansvar att säkerställa att de som får rollen som Bas-P och Bas-U uppfyller kvalifikationerna.

Byggherren kan utse sig själv eller någon annan att vara byggarbetsmiljösamordnare (BAS).

Krav även vid kortare arbeten
Arbetsmiljölagen ställer krav på att det vid alla arbetsplatser där det utförs byggnads- och anläggningsarbete måste finnas en Bas-P och en Bas-U. Från och med 1 januari 2010 är det krav på att den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska kunna styrka kvalifikationerna hos den BAS som utsetts.

En fråga som Sara ofta får är om det behövs en Bas-P och/eller en Bas-U även vid kortare bygg- och anläggningsarbeten. Svaret på den frågan är ett rakt ja. Det ska endast vara en Bas-P och en Bas-U åt gången vid byggnads- och anläggningsarbete.

Samma kontaktperson kan ha flera roller
Vid kortare arbeten kan den som utses till byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering även vara byggarbetsmiljösamordnare för utförandet. Det betyder att det förvaltande bolag som har beställarrollen kan utse samma kontaktperson att ha bägge samordningsrollerna, berättar Sara.

Definitionen av vilka typer av projekt som räknas som ett bygg- och anläggningsarbete kan man läsa sig till i föreskriften Bygg- och anläggningsarbete (1 §) 

Bas-P upprättar arbetsmiljöplanen för utförande
Det är Bas-P som upprättar arbetsmiljöplanen för att sedan överlämna den till Bas-U, som i sin tur uppdaterar den utifrån rådande praktiska förutsättningar.

Arbetsmiljöplanen måste absolut senast vara färdigställd innan byggnads- eller anläggningsarbetet startat.

Bas-U samordnar de praktiska arbetsmomenten
Uppgiften för Bas-U är att samordna entreprenörernas arbeten och organisera skyddsarbetet för att undvika att de olika entreprenörerna skapar onödiga risker för varandra.

På många byggarbetsplatser arbetar flera företag bredvid varandra. Därmed är det av yttersta vikt att samordna arbetsmomenten för att undvika olycksrisker.

Uppdaterat regelverk kommer skapa nya förutsättningar
För de som är Bas-P och Bas-U är det viktigt att hålla kunskaperna uppdaterade. Regelverkets struktur och dess föreskrifter är just nu på remiss hos Arbetsmiljöverket. Det betyder att regeländringar kan komma i närtid, möjligen 2023.

Vad Sara vet, vid intervjutillfället, är att föreskriften Arbetsplatsens utformning 2020:1 har uppdaterats och gäller sedan 1 januari 2021, med mer detaljerade krav på Bas-P.

Hon berättar också att föreskriften Byggnads- och anläggningsarbete är på remiss. Båda föreskrifterna berör bland annat Byggherre och Bas-P. Byggnads- och anläggningsarbete berör bland annat byggherre, Bas-P och Bas-U och utförare.

Det går att göra mer – men vi har kommit en bra bit!
En kärnfråga är hur relevant det är med ett kontinuerligt uppföljningsarbete vad gäller arbetsmiljöarbetet. Tyvärr händer det att uppföljningen brister, vilket kan ge onödiga konsekvenser.

Sara påpekar att majoriteten av individer och företag arbetar med uppföljning på ett bra och strategiskt sätt. Men bygg- och anläggningsarbeten är föränderliga och består dessutom av många riskfyllda arbeten.

– Därmed finns det alltid ett behov av att arbeta proaktivt och utveckla ännu bättre arbetsformer för riskbedömning i tidiga skeden, samt upprätta och följa upp Arbetsmiljöplan och arbetsberedning i produktion. Men vi har kommit en bra bit på vägen! avrundar hon.

Utbildningar

BFAB (Bygg- och Fastighetsbranschens fortbildningsinstitut AB) utbildar framgångsrikt yrkesverksamma inom bygg- och fastighetssektorn och erbjuder kompetenslösningar inom en bredd av branschspecifika ämnesområden.

Om du vill få rätt grundkunskaper innan en certifieringsprocess som Bas-P rekommenderar vi dig att läsa mer om utbildningen Bas-P Byggarbetsmiljösamordnare

Önskar du fördjupa dina kunskaper inom bägge rollerna kan du även klicka dig vidare för att läsa mer om Bas-P och Bas-U Byggarbetsmiljösamordnare 

För mer information om vårt utbildningsutbud och hur vi kan hjälpa dig och din organisation, kontakta utbildningsansvarig Karin Stening på karin.stening@bfab.se eller 076-540 07 22.
 

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega