Regeringen vill stoppa svartkontrakt

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska se över och föreslå åtgärder som motverkar olaglig handel med hyresrätter och bidrar till att fler hyreslägenheter erbjuds bostadssökande på godtagbara villkor.

Handel med hyreskontrakt är ett utbrett problem. Den olagliga handeln med hyresrätter måste enligt regeringen tas på stort allvar, även om det finns en viss osäkerhet om problemets exakta omfattning. Därför behöver åtgärder vidtas för att motverka handel med hyreskontrakt.

Hårdare straff
Regeringen anser att det finns skäl att överväga förändringar av det straffrättsliga ingripandet mot brott som avser olaglig handel med hyreskontrakt.

Denna handel medför att enskilda bostadssökande betalar mycket stora belopp för en hyresrätt som inte har något lagligt värde. Hyresgästerna hamnar i en utsatt ställning och hyresvärdarnas möjligheter att förvalta sina fastigheter på ett affärsmässigt sätt försvåras.

Organiserad brottslighet
Utnyttjandet av enskilda och kopplingarna till organiserad brottslighet motiverar enligt regeringen en skärpt hållning. Utredaren ska se över hur de straffrättsliga reglerna på ett effektivare sätt kan motverka att enskilda drabbas och att hyresmarknadens funktion störs.

Inte tålas av fastighetsägaren
Regeringen framhåller vidare att rätten att upplåta en hyreslägenhet i andra hand är en förmån för hyresgästen som är rimlig av både praktiska och bostadssociala skäl.

Men det finns inget legitimt intresse för en hyresgäst vars hyra bestäms enligt bruksvärdessystemet att ta ut en hyra som uppenbart överstiger den hyra som han eller hon själv är skyldig att betala.

Det leder till att andrahandsmarknaden fungerar sämre och det kan ifrågasättas om ett sådant tillvägagångssätt ska behöva tålas av fastighetsägaren.

Särskild utredare är Jan Josefsson, hovrättsråd i Göta hovrätt. Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 2 november 2017.

Utredaren ska bland annat:

  • Bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för att motverka att otillåten ersättning tas ut för hyreslägenheter
  • Överväga förändringar av det straffrättsliga ingripandet mot olaglig handel eller förmedling av hyresrätter
  • Analysera under vilka förutsättningar en hyresgäst som har betalat för en hyresrätt bör kunna förlora sitt hyreskontrakt,
  • Bedöma om hyrans storlek vid bl.a. upplåtelser i andra hand bör tillmätas betydelse i fler sammanhang än i dag och
  • Ta ställning till om reglerna om överlåtelse av en hyreslägenhet, upplåtelse i andra hand eller upplåtelse av en del av en bostad bör ändras på något annat sätt. a ställning till om reglerna om överlåtelse av en hyreslägenhet, upplåtelse i andra hand eller upplåtelse av en del av en bostad bör ändras på något annat sätt.

Läs utredningsdirektivet här

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega