Så påverkas du av nya IMD-kraven

Den 1 december införs nya krav på IMD för värme och tappvarmvatten. Rikard Silverfur på Fastighetsägarna hjälper dig reda ut hur det påverkar bostadsbolagen.

Nu inför regeringen krav på individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten i flerbostadshus efter påtryckningar från EU-kommissionen.

Men kravet på att installera IMD värme träder inte i kraft förrän den 1 juli 2021 och det finns flera möjligheter till undantag från kraven. Även kravet på att installera IMD tappvarmvatten vid ombyggnader träder i kraft den 1 juli 2021 och här finns också möjligheter till undantag från kraven.

Förvaltarforum intervjuade Rikard Silverfur, chef utveckling & hållbarhet på Fastighetsägarna, för att få svar på vad de nya reglerna innebär för bostadsbolagen. Men först får du en kort sammanfattning av de nya kraven och undantagen.

Kraven innebär i korthet

  • Den som äger ett flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 180 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.
  • Den som äger ett flerbostadshus i något av landets övriga län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 200 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.
  • Den som för egen räkning utför eller låter utföra en ombyggnad av ett flerbostadshus som innefattar en ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska i samband med ombyggnaden installera system för IMD av varje lägenhets förbrukning av tappvarmvatten.

Möjligheter för undantag

  • System för IMD av värme eller tappvarmvatten behöver inte installeras om det inte är tekniskt genomförbart eller om åtgärden inte är proportionell i förhållande till de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås.
  • System för IMD av värme behöver inte heller installeras om andra konkreta, planerade energieffektiviserande åtgärder kommer att medföra lägre primärenergital än de gränsvärden som anges.
rikard silverfur

Rikard Silverfur på Fastighetsägarna.

Vad händer nu som kan vara intressant att hålla koll på?
– Såväl kravet på IMD tappvarmvatten vid ombyggnad och IMD värme för vissa flerbostadshus börjar gälla först juli 2021. Under hösten 2020 ska kraven för IMD tappvarmvatten i nyproduktion vara implementerade i svensk lag, men på vilket sätt har ännu inte presenterats, säger Rikard Silverfur.

Hur ska fastighetsägare agera för att klara kraven på IMD värme den 1 juli 2021?
– Ett sätt är naturligtvis att ha en energiprestanda under kravnivåerna. Ligger man över och träffas av kravet tvingas man att agera, antingen genom att installera IMD värme, påvisa att IMD värme inte är kostnadseffektivt eller att ha konkreta planer på andra, riktiga, energieffektiviseringsåtgärder. Vi för nu en diskussion med Boverket som har bemyndigande att förtydliga detta. Regeringen har tydligt aviserat att beräkningarna för kostnadseffektivitet ska vara enkla för att undvika onödigt tung administration för drabbade fastighetsägare och tillsynsmyndigheter.

Vilket stöd kommer bostadsbolagen att få för att klara de nya kraven?
– Vi har inlett ett samarbete med andra fastighetsägarorganisationer om en gemensam vägledning som kommer vara ett komplement till det Boverket tar fram. Vi följer därför Boverkets arbete samtidigt som vi utformar vårt stöd till medlemmar. Vi kommer även revidera den nu inaktuella överenskommelsen mellan Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen kring frivillig IMD som togs fram 2011.

När kommer besked om hur tillsynen ska ske, vilka ombyggnader som utlöser krav på IMD varmvatten och vad som krävs för att undantag ska gälla?
– Boverket har fått bemyndigande att ta fram vägledning kring detta. Så den frågan får ställas till Boverket. Det är naturligtvis bra om dessa vägledningar är på plats så fort som möjligt. Det viktiga är naturligtvis att de blir bra.

Hur kommer de nya reglerna påverka svenska fastighetsägare?
– Tappvarmvattenkravet gäller alla flerbostadshus som genomgår ombyggnad av tappvarmvatteninstallation. För kravet på IMD värme 2021 uppskattas att cirka 14 procent av flerbostadshusbeståndet har en energiprestanda som ligger över kravnivåerna.

Hur mycket energibesparingar kan de nya reglerna ge?
– Det korta svaret är inga. Förutsättningarna i Sverige och Finland skiljer sig från många andra länder i EU. Faktiska erfarenheter från Sverige och Allmännyttan visar att temperaturer inte sänks i lägenheter som får IMD värme. Alltså minskar inte energianvändningen. Som exempel kan nämnas att Finland framgångsrikt påvisat för EU att IMD värme inte är kostnadseffektivt och därför införs det inte i Finland. Det är beklagligt att svenska politiker och offentliga tjänstepersoner inte var lika framgångsrika i diskussionerna med EU-kommissionen.

Vilka är nackdelarna med de nya kraven?
– Det är att de skapar en stor administrativ börda för drabbade fastigheter och alla svenska kommuner till obefintlig klimatnytta. För klimatets skull är det inte bra om IMD Värme installeras eftersom det effektivt tar bort incitament för energieffektivisering och effektreducering.

Finns det några fördelar med kraven?
– IMD för tappvarmvatten har fördelar när det gäller rättviseaspekten mellan de boende eftersom de bara betalar för varmvatten som de själva förbrukar.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega