Vi är dåligt rustade för extremväder

Många städer är idag dåligt rustade för extrema väderförhållanden, vilket kan medföra stora samhällsekonomiska kostnader. Enligt Mattias Salomonsson, skyfallsexpert på Sweco, behöver hanteringen av intensiva skyfall komma in tidigt i samhällsplaneringen.

I en ny Urban Insight-rapport från Sweco ges konkreta förslag hur städer med en så kallad ”blågrön infrastruktur” kan förbereda sig inför kommande klimatförändringar.

Grön infrastruktur kan bestå av ”naturliga” åtgärder som att anlägga parker, trädgårdar, landskap och gröna tak. Blå infrastruktur innefattar vattendrag, våtmarker och hållbara dräneringssystem.

 

Läs rapporten här