Så klimatanpassar bostadsbolaget praktiskt – i drabbade Norrköping

Klimatanpassning kan vara så enkelt som en vägbula som hindrar vatten från att rinna ner i garage.

Klimatanpassning är ett långsiktigt arbete som mår bra av kartläggning, samverkan och dialog, berättar Wilhelm Hardt på Hyresbostäder AB. Men för framgång krävs också en hel del fotarbete, en och annan vägbula – och väl investerade pengar. 
 
Håll koll på dagvattenbrunnarna. Är de rensade? Lyft på locket, lys med ficklampan! Det handfasta rådet kommer från Wilhelm Hardt, ansvarig för klimatanpassning på Hyresbostäder AB.
 
– Att brunnar närmast fastigheterna är viktiga behöver man kanske ingen forskare för att förstå. Men de är lätta att glömma bort. Vi har själva glömt dem tidigare, säger Wilhelm Hardt.
 
Systematisk kontroll av dagvattenbrunnar är en av många åtgärder i Hyresbostäders klimatanpassningsarbete. Åtminstone en gång per år, i samband med annan rondering, kontrollerar fastighetsskötare brunnarna, berättar Wilhelm Hardt. 
 
– På samma sätt som vi löpande kontrollerar brandskyddet eller våra skyddsrum kan vi titta ner i brunnarna. Det är ett enkelt sätt att minimera risken för översvämning, säger Wilhelm Hardt. 
 
Hälften till 2026
Kommunägda Hyresbostäder i Norrköping har under de senaste åren arbetat systematiskt, både strategiskt och praktiskt, för att på sikt skydda samtliga omkring 500 fastigheter från översvämningar.
 
– Målet är att hälften av våra områden med riskfastigheter ska vara klimatanpassade 2026. Främst handlar det om att vi vill säkra våra fastigheter från skyfall och översvämningar. 
 
Åtgärder i Ljura-området klara 2023
Under 2023 avslutas klimatanpassningsarbetet i stadsdelen Ljura, ett 1950-talsområde i södra Norrköping, där Hyresbostäder äger och förvaltar cirka tusen lägenheter. Här har bolaget både filmat och grävt ner dagvattenledningar, installerat backventiler i fastigheter, och använt kantstenar och byggt upphöjningar för att styra vattnet bort från garage och källare.
 
– Vårt ansvar är primärt våra fastigheter. Men vi har kartlagt behoven ihop med kommunen och tillsammans med vår konsult. Hur ser rinnvägar ut? Vad behöver vi förbättra?
 
Norrköpings kommun har renoverat stadsdelens stora grönområde, Ljuraparken. I samverkan med kommunen har Hyresbostäder även bidragit med ny dagvattenhantering. 
 
– Vi har arbetat med vårt dagvatten i området så att det kan rinna ner till den dagvattendamm som kommunen och vi har gjort, säger Wilhelm Hardt.
 
Backventiler för miljoner – en bra affär
Totalt har åtgärderna i Ljura kostat bolaget cirka tre miljoner kronor. Enbart notan för att installera ett 30-tal backventiler, som förhindrar vatten att tränga in i källare, gick på cirka två miljoner kronor. Väl investerade pengar, enligt Wilhem Hardt. Han jämför med bolagets kostnader efter förra sommarens regnoväder över Norrköping. 
 
– Under 2022 hade vi översvämning i ett tiotal källare bara i Ljura-området. Att ta hand om de vattenskadorna kostade 300 000–400 000 kronor per källare.
 
Resan inleddes 2016
Hyresbostäder arbetar idag systematiskt och långsiktigt med klimatanpassning. Men för sju år sedan hade varken Wilhelm Hardt eller någon annan i bolaget kunskap eller engagemang i frågan.   
 
– Allting bygger på arbetsgruppen som startade 2016. Utan det kommunala nätverket och arbetsgruppen hade vi inte kommit så här långt. 
 
2016 beslutade Norrköpings kommun att ta fram riktlinjer för klimatanpassning. Kommunen, som nyligen utsågs till Sveriges bästa klimatanpassningskommun av IVL, samlade då ett antal aktörer i en arbetsgrupp. Förutom kommunens VA-bolag och Linköpings universitet bjöds även Hyresbostäder in. Arbetsgruppen innebar en stor kompetenshöjning, för bolaget och för Wilhelm Hardt personligen.
 
– Vi lärde oss vilken påverkan översvämning och skyfall kan ha på våra fastigheter. Och vi fick hjälp att kartlägga hela vårt bestånd,
säger Wilhelm Hardt. 
 
Steg 1 – Kartläggning: 80 fastigheter med förhöjd risk
Tillsammans med forskare och studenter vid Linköpings universitet kartlade Hyresbostäder hela sitt bestånd. Kartläggningen gick igenom, byggnad för byggnad, huskropparnas läge i omgivande terräng, hårdgjorda ytor, lutningar och rinnvägar samt eventuell översvämningshistorik. 
 
Syftet: att finna fastigheter sårbara för översvämning. Rapporten, som även lyfte fram möjliga åtgärder, blev klar 2018.
 
– Vi fick hjälp att gå igenom alla 500 fastigheter. Rapporten konstaterade att ett 80-tal fastigheter hade förhöjd risk för översvämning. 
 

Steg 2 – Inriktningsbeslut
Året därpå, 2019, med rapporten som grund, tog Hyresbostäder nästa viktiga steg. Bolaget fattade då ett inriktningsbeslut. Här beskrivs hur klimatanpassningsåtgärderna ska prioriteras och behovet av fortsatt samverkan med kommunala aktörer och andra fastighetsägare. 

 
– Ofta göms rapporter undan, men inte den här gången. Vi använde kartläggningen för att besluta om bolagets fortsatta arbete.
 
Steg 3 – Konsult tar fram åtgärdsförslag
Wilhelm Hardt, som även har rollen som säkerhetsansvarig i bolaget, har ett övergripande ansvar för Hyresbostäders klimatanpassningsarbete. Han tar löpande fram underlag för åtgärder tillsammans med externa konsulter och samverkar med kommun och andra aktörer. Det finns även en projektledare, som arbetar mer operativt med upphandlad entreprenör. 
 
Kartläggning och inriktningsbeslutet är viktiga, konstaterar Wilhelm Hardt. Men det behövs också konkreta åtgärdsförslag, säger han. 
 
– Tillsammans med olika konsulter, ofta experter på dagvatten, tar vi fram en åtgärdsplan, som bygger på beräkningar och platsbesök. 
 
En asfaltsbula räckte
Kartläggningen från 2019 ligger till grund för allt arbete. Men den är inte tillräcklig, det behövs även fysiska besök, framhåller Wilhelm Hardt. I området Ringdansen har en rad klimatanpassningsåtgärder genomförts under 2023. I området ligger många byggnader med stora garage, som enligt kartläggningen var sårbara för översvämning. 
 
– Men när vi var på plats såg vi att marken lutade bara vid ett av garagen. Och där räckte det med att bygga en asfaltsbula för att få vattnet att rinna åt ett annat håll, säger Wilhelm Hardt. 
 
Ett annat exempel är att Norrköpings kommun, utifrån en databas, gjorde en översiktlig riskbedömning för de kommunala verksamheter som bedrivs i Hyresbostäders fastigheter.
 
– Den verkliga höjdskillnaden i terrängen visade sig inte vara så stor i verkligheten som det såg ut i databasen. Därför är det alltid viktigt att gå ut och titta hur det ser ut!
 
Även skötsel har fokus på klimatanpassning
Enligt Hyresbostäders inriktningsbeslut handlar klimatanpassning inte bara om att bygga om den fysiska miljön. Klimatanpassning berör hela beståndet, och Hyresbostäders förvaltning ska enligt inriktningsbeslutet ”säkerställa kontinuerlig skötsel av befintliga anordningar/tekniska lösningar, till exempel dagvattenbrunnar, pumpar och backventiler, för att förhindra översvämning i samtliga byggnader”. 
 
– Vi har ett ansvar gentemot hyresgästerna att trygga fastigheterna. I takt med klimatförändringen ökar risken att fastigheter blir översvämmade och i värsta fall att vi rentav tvingas evakuera hyresgäster. 
 
Samverkan och dialog – Låt det ta tid 
Samverkan och dialog – med kommunen och andra fastighetsägare, men även konsulter och forskare – har varit en viktig framgångsfaktor, enligt Wilhelm Hardt. Han understryker också att det är viktigt att låta klimatanpassningen ta tid – ”man kan inte äta en hel elefant, man måste äta den i bitar”.
 
– Vi har många utmaningar som bolag och vi måste också ta hand om övrigt underhåll av våra fastigheter. Men vi ska göra vad vi kan och vad som är rimligt för att skydda oss från risken för översvämningar. 
 
Wilhelm Hardts tips om klimatanpassning:
  • Kartläggningsrapport får inte bli hyllvärmare.
  • Skynda långsamt – Åtgärda ett område i taget.
  • Ta hjälp av konsult för att ta fram konkreta åtgärder och kostnader.
  • Filma dagvattenledningar.
  • Förankra arbetet i företagets ledning. 
 
Text: Henrik Lundström
redaktionen@forvaltarforum.se
Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega