Så minskar du hälsoskadlig värme i ditt hus

Grönska och vatten bidrar till att sänka värmen vid värmeböljor.

Klimatförändringarna riskerar att föra med sig fler och mer långvariga värmeböljor i Sverige som sommaren 2018. Folkhälsomyndigheten har tagit fram tips för hur du som fastighetsägare kan minska risken för hälsoskadlig värme i befintlig bebyggelse.

Höga temperaturer kan ge direkta effekter på hälsan och leda till högre sjuk- och dödlighet i befolkningen. Dödligheten ökar redan första dagen med hög temperatur och ökar ytterligare ju längre värmeböljan pågår. Ökad medeltemperatur kan också ge indirekta hälsoeffekter, på grund av sämre luftkvalitet och ökad risk för smittor.

Störst risk i tätorter
Risken för farligt höga temperaturer är störst i städer och tätorter där så kallade urbana värmeöar bildas nattetid som gör det svårt att sova och återhämta sig. Den urbana värmeöeffekten blir starkare ju större och tätare bebyggelsen är.

En stad med en miljon invånare kan bli upp till 8 grader varmare än sin omgivning, medan en tätort med under tusen invånare kan ha en värmeöeffekt på cirka 2 grader.

Placering och utformning påverkar också
Även formen på tätorten och byggnadsmaterialet påverkar hur varmt det blir.

Inomhus påverkas temperaturen av hur huset är placerat och utformat, vilka installationer som finns och de boendes beteende.

Åtgärder som minskar värmen
I skriften listar Folkhälsomyndigheten en rad åtgärder både i utomhusmiljön och inomhusmiljön som kan minska exponeringen för värmen. Utomhus handlar det om att bevara och öka mängden grönska, minska andelen hårdgjorda ytor och ta vara på öppna vattenytor.

Inomhus gäller det att skydda från solstrålning, förbättra isoleringen, välja ljusa tak och ytor, anlägga gröna tak och väggar samt anpassa ventilation och vädring. Man kan också överväga att installera kylsystem.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Åtgärder som minskar värmen utomhus

 • Bevara och öka mängden grönska
  Att öka mängden växter är mest effektiva sättet att minska risken för hälsoskadlig värme. Kyleffekten blir störst om vegetationen placeras i solbelysta områden där det inte finns så mycket grönska.
 • Kombinera förtätning med mer grönska
 • Minska andelen hårdgjorda ytor
  Betong och asfalt är värmelagrande material som snabbt leder bort vatten. Bevuxna ytor, ängsmarker och grusplaner har däremot en avkylande effekt och släpper igenom vatten som kan tas upp av träden. På så vis underlättas trädens avkylande effekt.
 • Värdesätt öppna vattenytor
  Öppna vattenytor som sjöar, dammar, kanaler och bäckar dämpar temperatursvängningar och har en svagt kylande effekt dagtid.

 

Åtgärder som minskar värmen inomhus

 • Skydda från solinstrålning
  Att minimera solstrålning på byggnader och genom fönster hjälper till att hålla nere inomhustemperaturen och minskar byggnadens kylbehov. Träd och gröna väggar och tak är några sätt att ordna skugga. Utvändiga markiser och solskärmar är effektivare än invändiga.
 • Förbättra isoleringen
  God isolering skyddar mot kyla men också mot värme. Tilläggsisolering kan därför ge positiva effekter på inomhusklimatet både vinter och sommartid. Samtidigt kan god isolering hålla kvar värmen. Därför kan man behöva kombinera med solavskärmning och ventilation nattetid.
 • Välj ljusa tak och ytor
  Genom att använda ljusa ytor på gator, fasader och tak minskas värmen som lagras i materialet och påverkar värmeöeffekten. Ljusa ytskikt kan även bidra till svalare inomhusklimat och minskat behov av luftkonditionering.
 • Anlägg gröna tak och väggar
  Gröna tak och väggar gör att byggnaden inte värms upp lika mycket av solen och vegetationen och kan därmed bidra till att reglera inomhustemperaturen.
 • Anpassa ventilation och vädring
  Ta vara på den svalare nattluften. Högre luftomsättning av den mekaniska ventilationen nattetid kan vara en möjlighet. Det är också viktigt att fönstren går att öppna.
 • Överväg kylsystem
  Kylning kan vara nödvändigt i byggnader där extra sårbara personer vistas. Äldreboenden bör ha svala utrymmen. Använd hållbara kylsystem, fjärrkyla eller system som nyttjar kylan i nattluften.

Ladda ned och läs hela rapporten Värme och människa i bebyggd miljö här

Bli den första att kommentera "Så minskar du hälsoskadlig värme i ditt hus"

Lämna en kommentar