Så hanterar du problem med innemiljön

Per Forsling har skrivit handboken ”Metod för bättre innemiljö”.

Nu finns en skrift som ger dig verktyg för att förebygga och avhjälpa fel i innemiljön.

I skriften ”Metod för bättre innemiljö” från Sveriges Kommuner och Landsting hittar du bland annat en modell för att i sex steg hantera problem i innemiljön.

Författare är Per Forsling, Plumo konsult, till vardags chef för Stockholmshems förvaltningsstab och medlem i Förvaltarforums redaktionsråd.

Innehållet riktar sig till fastighetsförvaltare, fastighetschefer och projektledare i offentliga fastighetsorganisationer. Men de flesta råden är användbara för alla som arbetar med förvaltning och drift.

Sex steg
Här är de sex faserna i det processorienterade arbetssättet att hantera innemiljöproblem:

 1. Egna undersökningar, felsök och genomför enkla åtgärder
 2. Etablera ett projekt och aktivera specialisterna
 3. Utreda och inventera
 4. Genomföra åtgärder
 5. Utvärdering av åtgärder
 6. Projektavslut

Arbetssättet bygger på SWESIAQ­modellen (SWESIAQ, 2017) och har kompletterats med viktiga moment ur fastighetsägarens perspektiv.

Arbeta förebyggande
Den första fasen i sexstegsmodellen riktar sig främst till dem som är ansvariga för drift och förvaltning och därför har möjlighet att förebygga innemiljöproblem.

Arbetet med luftkvalitet, termisk komfort, tillsyn och skötsel har alla stor betydelse i det förebyggande arbetet. Till exempel kan en stillastående fläkt, igensatta uteluftsdon, ett stuprör som gått isär eller andra enkla brister skapa problem.

Ofta finns enkla och snabba lösningar som ger stor effekt. Luktproblem kanske beror på en fettavskiljare som är otät eller dåligt rengjord. Dålig luft kan bero på att ventilationsaggregatet jobbar mot ett stängt brandspjäll, skriver Per Forsling.

Lyssna på hyresgästerna
När en hyresgäst påpekar ett innemiljöproblem bör första steget från fastighetsägaren vara att ta kontakt med den som har gjort felanmälan och fråga:

 • Var upplevs problemen?
 • Vad upplever de besvärade personerna för problem och symptom?
 • Upplever de problem i vissa perioder, tidpunkter eller säsongsvis?
 • Har problemen uppstått nyligen?
 • Har det gjorts några förändringar i lokalanvändningen?
 • Har några nya möbler införskaffats?

Per Forsling skriver att samtalet bör kännetecknas av ett öppet sinne. Lyssna och försök att inte leda samtalet för mycket. Syftet med den första kontakten är att skapa förtroende.

Felanmälningar
Innemiljöproblem skapar oro bland hyresgästerna. Därför ska alla anmälningar tas omhand och anmälaren ska få återkoppling och besked om hur frågan kommer att hanteras.

Inledningsvis är det viktigt att ringa in problemet och försöka avhjälpa det med enkla och snabba åtgärder.

Skriften ger också rådet att löpande följa, registrera och analysera felanmälningar. Då får fastighetsägaren värdefull information om hur byggnaden fungerar och om brukarnas uppfattning av innemiljön.

Genom att använda samma benämningar i felanmälningar som används i innemiljöenkäter underlättas analysen.

Fukt och mögel
I skriften ”Strategi för egenkontroll av fukt och mögel i kyrkor” från IVL och Svenska Kyrkan, finns ett resonemang om hur fuktproblem kan upptäckas i ett tidigt skede:

 • Använd ögonen och inspektera ytor. Leta efter missfärgningar, fuktfläckar, flagande färg eller puts och formförändringar hos material.
 • Använd luktsinnet för att upptäcka och lokalisera fuktrelaterade skador. Tänk bara på att det som luktar ”mögel” inte behöver vara just mögel och att inte all mikrobiell påväxt avger dålig lukt.
 • Använd mätutrustning och följ upp temperatur och relativ fuktighet på flera platser. Teknisk övervakning, som olika former av alarmfunktioner kopplade till temperatur­ och fuktsensorer, är utmärkta hjälpmedel, men som man inte enbart kan förlita sig på.

Ladda ner skriften ”Strategi för egenkontroll av fukt och mögel i kyrkor”

Vanligaste orsakerna
Per Forsling listar några av de vanligaste orsakerna till problem med innemiljön:

 • Byggfel och brister i byggnaden
 • Skadegörelse
 • Olämpliga materialval
 • Bristande underhåll
 • Felaktig lokalvård
 • Olämplig inredning

SWESIAQ:s lista på orsaker, som återges i skriften, tar även med utsläpp från olika verksamheter, föroreningar av tilluften eller via luftläckage samt otillräcklig luftväxling.

Många olika problem
Per Forsling ger också ett förslag till klassicering av innemiljöproblemen:

 • Dragproblem
 • För hög rumstemperatur
 • Varierande rumstemperatur
 • För låg rumstemperatur
 • Instängd (”dålig”) luft
 • Upplevelse av torr luft
 • Obehaglig lukt
 • Buller
 • Belysning som är för svag eller ger bländning och/eller reflexer
 • Damm och smuts

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Ladda ner Metoder för bättre innemiljö

Mer om skriften
Projektet har initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU­fond för kommunernas fastighetsfrågor. Per Forsling, Plumo konsult, har varit utredare och skribent i arbetet. Till sin hjälp har han haft en styr­ grupp som medverkat i arbetet, bistått med material och lämnat värdefulla synpunkter. Styrgruppen bestod av Maria Alm, lokalförvaltningen Göte­ borgs stad; So a Johansson, Skolfastigheter i Stockholm AB; Fredrik Lindh, Stadsfastigheter i Malmö; Johan Malmros, Region Gotland och Karin Nylén, Umeå kommun.