”Det var länge sedan vi pratade fjärrvärme så här mycket”

Foto: Stockholm Exergi respektive Magnus Glans

Priset för fjärrvärme är ett hett ämne. Snart ska partnerna som ingår i Prisdialogen sätta sig och diskutera fjärrvärmeleverantörernas villkor och fastighetsägarnas kundskydd. Rikard Silverfur på Fastighetsägarna berättar om årets vässade argument.

Prisdialogen har funnits sedan 2013 och är till för att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden. När vi frågar Rikard Silverfur, chef för Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige, om vilka framgångar man har haft genom åren svarar han att Prisdialogen har lett till ökad förståelse och bättre transparens kring prissättning. Han påpekar också att även om Prisdialogen inte direkt prövar eller förhandlar om prisnivåer har dialogen haft en indirekt effekt på att hålla tillbaka prisjusteringar.

Snart inleds årets Prisdialog mellan parterna, se faktaruta, och ny medlem i Prisdialogen för 2024 är HSB Riksförbund och det ser Rikard Silverfur som positivt.

– Det är mycket glädjande och stärker relevansen av Prisdialogen. HSB är en stor och duktig aktör som kommer att bidra på ett positivt sätt.

Rikard, vad kan vi vänta oss av årets Prisdialoger?
– Vi kommer från två år med ovanligt höga prisjusteringar till följd av bland annat Rysslands anfallskrig som påverkat tillgång till bland annat biobränslen. Det är ingen hemlighet att detta har tryck-testat såväl Prisdialogen som Fjärrvärmelagens kundskydd. Inför 2024 är medvetenheten om detta betydligt större vilket betyder att dialogerna blir än viktigare och vi kan förvänta oss att deltagarna kommer väl förberedda till dialogerna. Exceptionella tider ställer exceptionella krav på transparens och kunddialog från leverantörerna.

Är det något som skiljer sig från föregående år?
– Ja, baserat på erfarenheter från föregående dialog och tydliga önskemål från deltagare har vi genomfört en del förändringar som vi i Prisdialogen bedömer kommer att förbättra de lokala dialogerna.

Förändringarna som genomförts är:

  • Krav på att underlag till lokala samrådsmöten ska ges till kunderna senast en vecka innan mötena.
  • En ny ansökningsblankett tydliggör de nya kraven om att underlag ska tillhandahållas inför samrådsmöten senast en vecka innan mötet och att styrelsekommentarer från förgående år har behandlats som en del av samrådsprocessen.
  • Termen ”informationsmöten” som tidigare använts för ett eventuellt inledande samrådsmöte tidigt på året tas bort och fortsättningsvis benämns alla möten inom de lokala prisdialogerna som ”samrådsmöten”.
  • Utöver förtydliganden avseende processen runt kundklagomål, införs också en tidsgräns. En ny kundklagomålsmall har tagits fram och finns att ladda ned på prisdialogen.se.

Krav på mer information
Fjärrvärmeföretagen har haft svårt att ge prognoser över framtida höjningar på grund av de rådande oroliga tiderna. Men Rikard Silverfur framhåller ytterligare en förändring som genomförts och det är att man ställer krav på information i tidigt skede.

– Vi har sett en alltför otillfredsställande differens mellan prognoser och prisjusteringar. Här har vi påtalat vikten av att göra bättre prognoser och om fjärrvärmeleverantören märker att prognoserna inte håller, så ska de informera tidigt om diffen. Så att det inte blir en obehaglig överraskning på prisdialogmötena.

Inför årets Prisdialog, finns det några extra starka argument som ni kan ta fasta på?
– Fjärrvärmen är starkt beroende av att kunderna har förtroende för fjärrvärmen. Vi ser att detta förtroende urholkas, vilket på lång sikt kan äventyra fjärrvärmen. Om kunderna lämnar fjärrvärmen vore det ett svårt slag för Sveriges energisystem. Man kan också peka på de pågående politiska initiativ som tagits för att förbättra kundernas sits på fjärrvärmemarknaden.

Som fjärrvärmekund kan man begära förhandling kring priset, vilket stundtals leder till att det tas upp i Fjärrvärmenämnden. Hur framgångsrika är kunderna i sådana tvister?
– Inte alls skulle jag vilja säga. Att begära förhandling enligt Fjärrvärmelagen har visat sig inte leda till någon benägenhet till förhandling alls hos fjärrvärmeleverantörerna. Vi på Fastighetsägarna och Energimarknadsinspektionen behöver förtydliga och precisera förhandlingsskyldigheten för fjärrvärmebolagen. Det samma gäller steget efter förhandling, vilket är medling i Fjärrvärmenämnden. Inte heller det steget innehåller någon som helt kundskydd. I stort sett är Fjärrvärmelagens konstruktion kring förhandling och medling meningslös. Kundskyddet måste stärkas i lagen för att Prisdialoger ska fungera bättre, det är de flesta överens om.

Något mer du vill tillföra?
– Inget ont som inte har något gott med sig. Senaste årens gnissel på fjärrvärmemarknaden kommer att medföra regulatoriska förbättringar för att återställa kundernas förtroende för fjärrvärme. Aktörerna i Prisdialogen har lärt sig enormt mycket nu när vi haft långa och viktiga diskussioner i både arbetsgrupp och styrelse. Det var länge sedan vi pratade fjärrvärme så här mycket, från regeringen ner till minsta medlemmen i Fastighetsägarna.

Notera! I skrivande stund kom även ett besked om att regeringen ger Energimarknadsinspektionen i uppdrag att analysera behovet av ett förstärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden samt föreslå och genomföra insatser för att stärka fjärrvärmekundernas ställning. Läs mer här.

Av: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Prisdialogen

Prisdialogen är ett system för transparent och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme. Det är en samverkan mellan Energiföretagen, Riksbyggen, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund och Sveriges Allmännytta.
Läs mer här.

Källa: Prisdialogen

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega