Hur kan vi säkra upp mot brand vid renoveringen?


Vid renovering eller ombyggnation finns risk för bränder. Kanske görs heta arbeten nära ett lättantändligt material eller så stängs ordinarie skyddssystem tillfälligt av. Vad ska du som beställare göra för att minimera brandrisken?

Att renovera eller bygga om en fastighet innebär nya aktiviteter som i sin tur för med sig nya brandrisker. Så länge man är medveten och har framförhållning är det förebyggande åtgärderna i regel enkla och planerbara. Här följer några exempel på risker och åtgärder.

Heta arbeten
Många bränder uppstår vid svetsning eller andra typer av heta arbeten, det byggnadsmaterial som antänds är inte sällan cellplast. Det finns olika typer av cellplast som är mer eller mindre lättantändliga och energirika. Bästa sättet att hantera risken med heta arbeten är att följa säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats (SBF 506:1). Om de som utför sådana arbeten och den representant från beställaren som skriver tillstånd har tillräcklig kompetens och följer säkerhetsreglerna ska inga bränder behöva inträffa.

Bra städrutiner – rent och snyggt
Att förhindra att bränder uppstår handlar i stor utsträckning om ”house-keeping”. Ju mindre brännbart material som exponeras desto mindre sannolikhet att bränder uppstår. Hanteringen av cellplast bör ske medvetet så att mängden exponerad cellplast begränsas så mycket som möjligt. Rent och snyggt – svårare än så är det inte i teorin. I verkligheten är det så klart inte alltid så lätt, men med riskmedvetenhet och bra städrutiner går det att komma långt.

Skyddssystem sätts ur funktion
En annan faktor som ökar risken vid renoveringar och byggarbeten är att de skyddssystem som normalt finns i en byggnad tillfälligtvis sätts ur funktion. Det kan handla om håltagningar i brandcellsgränser, sprinklersystem eller brandlarm som stängs av eller utrymningsvägar som spärras.

Här kan det behövas kompenserande åtgärder som står i proportion till risken. Skärpt bevakning och/eller begränsningar av den ordinarie verksamhet som pågår i lokalerna kan vara sådana åtgärder. Men också att minimera den tid som skyddssystemet är ur drift. Vid svårare avvägningar kan det vara klokt att rådgöra med extern expertis som en brandkonsult, kommunens räddningstjänst eller företagets försäkringsbolag.

Förvaltarens ansvar för dokumentation
Det är avgörande att entreprenörer ges en gedigen förståelse och nödvändiga förutsättningar när det gäller brandskyddet vid ombyggnationer eller underhållsarbete i fastigheter. För att säkerställa detta behöver förvaltaren skapa och tillhandahålla en detaljerad brandskyddsdokumentation samt brandritningar.

Dokumentationen ska tydligt markera brandcellsgränser och ange den brandtekniska klassificeringen för varje område. Dessutom måste de inkludera övriga brandtekniska installationer i fastigheten och ge klara riktlinjer för entreprenören för att undvika att dessa system sätts ur funktion.

Dokumentationen ska återspegla det verkliga utförandet av brandskyddet i fastigheten. Det innebär att den bör specificera materialen i fasad, väggar och tak, samt metoderna för tätning av brandceller efter genomförda åtgärder. Dessa detaljer ska kunna användas vid upphandling och under arbetsprocessen, vilket ger entreprenören förutsägbarhet och en tydlig bild av vad som krävs.

Behov av samordning
Dynamiken som följer av att förutsättningarna ständigt förändras i takt med att projektet fortskrider och att olika entreprenörer jobbar parallellt på platsen innebär ett behov av samordning. Att tänka på i samband med detta är:

  • Som beställare och byggherre är det en skyldighet att se till att samordningsuppgiften adresseras.
  • Då det handlar om byggnadsarbeten ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare både under projekteringsskedet (BAS-P) och under utförandeskedet (BAS-U).
  • I det sammanhanget är det också bra att klargöra var gränsen går mellan det gemensamma driftstället (entreprenadområdet) och verksamheten i övrigt.
  • Krav på samordning i samband med arbeten på ett gemensamt arbetsställe finns i arbetsmiljölagstiftningen. Det kan därför vara en god idé att integrera brandskyddsarbetet med arbetsmiljöarbetet.

Sammanfattning
Det handlar om att alla behöver ha tillräcklig kunskap för att veta vilka risker som behöver hanteras, minimera sannolikheten för bränder och att anpassa skyddet så att konsekvenserna av eventuella brandtillbud blir så små som möjligt.

Lars Brodin
Brandingenjör på Brandskyddsföreningen

Referenser:

AFS 1999:3 Arbetsmiljöverkets föreskrift om byggnads och anläggningsarbete
SBF 505:1 Regler för brandsäker byggarbetsplats
SBF 506:1 Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega