Hitta balansen i hållbarhetsarbetet

Hållbarhet brukar röra ekonomi, ekologi och social hållbarhet. Fokusera inte för mycket på bara en av delarna. Hitta balansen mellan dem och lyckas med ert hållbarhetsarbete, råder Ulf Nyqvist, fastighetshetutvecklingskonsult.

Många företag styr idag sitt hållbarhetsengagemang till FNs 17 globala hållbarhetsmål. Inom fastighetsbranschen är det kanske främst målen kring hållbara städer och samhällen, jämställdhet, hållbar energi och minskad ojämlikhet som dominerar, men även andra mål och delmål kan vara aktuella. Oavsett vad man styr emot så finns de grundläggande hållbarhetskriterierna i bakgrunden, dvs ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet.

Företagets värderingar viktiga för den anställde
Att företag tar ställning i hållbarhetsfrågor blir allt viktigare och många anställda vill kunna identifiera sig med sitt företags värderingar och bidra till något på ett positivt sätt.
Så medarbetarna är nyckeln till ett lyckat hållbarhetsarbete, men det krävs också en ledning som förstår och driver på i hållbarhetsarbetet och som försöker hitta balansen i hållbarhetsarbetet.

För mycket fokus kan kantra modellen
Många bostadsföretag satsar idag hårt på social hållbarhet för att lyfta sina bostadsområden ur otrygghet, fattigdom och social misär. Det är i sig positivt med dessa satsningar, men det finns en risk att många missar målen med hållbarhetsarbetet, att hitta balansen mellan ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet. Alla tre är beroende av varandra och om vi får för mycket av det ena så finns det risk att hela modellen kantrar.

Balans i hållbarhetsarbetet
För mycket fokus på (kortsiktiga) ekonomiska resultat, kan leda till att vi försummar nödvändiga långsiktiga investeringar inom miljöområdet och det sociala området, för att komma till rätta med våra utmaningar.
För mycket fokus på ekologi och miljö, kan leda till att vi fattar beslut kring investeringar som aldrig kommer att bli ekonomiskt lönsamma för företaget och som innebär att nödvändiga satsningar på social hållbarhet får stå tillbaka.
Ett för starkt fokus på social hållbarhet, kan innebära att företaget tar hand om frågor som andra egentligen borde ta ansvar för, vilket påverkar den ekonomiska hållbarheten och nödvändiga satsningar inom miljöområdet.
Jag tror som sagt att det handlar om att hitta en nödvändig balans för att hållbarhetsarbetet ska vara framgångsrikt.

Renovera ansvarsfullt
För att ta några konkreta exempel: För att kunna jobba med social hållbarhet på riktigt behöver en fastighetsägare ha grepp på hur den ekonomiska situationen ser ut för de hyresgäster som bor i fastigheterna som ska renoveras. Att hamna i ”renovräkning” tycker jag är så långt ifrån social hållbarhet som man kan komma.

Grunden för en renovering måste vara att majoriteten av hyresgästerna ska kunna bo kvar och de som har svårt att klara den nya hyran ska ha möjlighet att kunna välja ett annat, billigare boende i området. Det handlar alltså att hitta en balans mellan en ansvarsfull renovering och ambitionen att hitta miljömässiga och andra investeringar som man kan behöva finansiera i form av höjd hyra.

Balans i livet för medarbetarna
En annan del av social hållbarhet handlar om det interna arbetet i företaget. Fackliga organisationer och framsynta arbetsgivare lyfter ofta fram medarbetarnas ”balans i livet” som en viktig del i företagens sociala hållbarhetsstrategi.
Kör vi våra medarbetare i botten genom för höga och orealistiska krav så hamnar bolaget lätt i obalans, där medarbetare går in i väggen med sjukskrivningar dålig arbetsmiljö mm som följd.

En ”bra affär” kan bli dyr för kommunen
Den påtagliga bostadsbristen i Sverige har gjort att många marknader blivit ”heta” med allt lägre direktavkastningskrav som följd. Det gör att man får ganska bra betalt för sina fastigheter idag. I vissa fall bjuder köpare mer än bra betalt, då köparen i sina kalkyler ser en möjlighet till styckevis renovering av lägenheter som medger hyreshöjningar på kanske 50 procent.
Det är lätt att som exempelvis ett kommunägt bostadsföretag att lockas till att sälja till högstbjudande.
Men det kan ju faktiskt innebära att kommunens kostnader för försörjningsstöd ökar, att kommunala bolaget får ta ett ännu större socialt ansvar i sitt kvarvarande bestånd och att tillgången på ”billiga” hyresrätter minskar då människor bor kvar i sina jämförelsevis billiga lägenheter, trots trångboddhet mm.
En till synes bra affär kan alltså bli en framtida belastning för kommunen och dess kommunala bolag. En obalans i hållbarhetsarbetet helt enkelt.

Hellre billigare och beprövade metoder än pilotprojekt
I ett företag där jag var verksam i många år, lyckades vi halvera energiförbrukningen under en 25 års period genom en mängd små och olika åtgärder.
Vi jobbade nästan uteslutande med beprövade metoder som kommit ner i pris och som gav korta och försvarbara pay-off tider.
Hade vi sprungit på alla nyheter så kanske vi hade klarat att halvera förbrukningen snabbare, men till en betydligt högre kostnad.
Det finns otaliga exempel på hopplöst olönsamma pilotprojekt som drivits fram av politiker eller företagsledningar för att visa på handlingskraft, där man i princip bara orkar med just det projektet.
I andra fall har man lockats av entreprenörers kalkyler att just den här satsningen är fantastiskt lönsam över tid. När den tiden skulle komma har energibolagen höjt sina taxor för att kompensera de uteblivna intäkterna, vilket gjort satsningen obalanserad i ett hållbarhetsperspektiv.
Så hitta balansen, var ”lagom” långsiktig och ta hand om dina fastigheter, kunder och din personal, så kan du lyckas med ditt hållbarhetsarbete.

Ulf Nyqvist
Ulf Nyqvist har över 20 års branscherfarenhet som vd i TelgeBostäder och Botkyrkabyggen. Numera är han egen konsult inom fastighetsutveckling, med uppdrag bland annat hos Sveriges Allmännytta, Andelsägarbolaget, olika fastighetsbolag och kommunala fastighetsenheter.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega