Sju tecken på för hög arbetsbelastning

Malin Strömberg, konsult på Prevent, delar i tidningen Chef med sig av exempel på tidiga signaler om att arbetsbelastningen är ohälsosam:

  • Låg kvalitet på eller sen leverans av arbetsresultat.
  • Bristande motivation. Nedstämdhet. Medarbetaren blir lättare irriterad än tidigare.
  • Försämrad koncentrationsförmåga, ökad glömska, svårare att komma igång och ta initiativ, svårare att fatta beslut.
  • Konflikter, samarbetssvårigheter, kränkningar.
  • Fysiska besvär som värk, sömnbesvär, mag-tarmbesvär.
  • Sjukskrivningar, sjuknärvaro – alltså att medarbetare jobbar trots att de är sjuka, vilket kan medföra låga sjukfrånvarotal – hög personalomsättning.
  • Tillbud och olyckor.

Läs hela artikeln på chef.se