Hur skyddar vi oss mot anlagda bränder?

En av de vanligaste brandorsakerna i samhället är anlagda bränder. De bakomliggande motiven är olika vilket innebär att förebyggande åtgärder behöver anpassas och samordnas. Här är exempel på brotts- och olycksförebyggande arbeten att se över.
 
Om åtgärderna mot anlagda bränder ska bli effektiva är det bra att ha kunskap om vilka motiv som ligger bakom. Här är några exempel orsaker till att bränder startas.
 
  • Barns lek med eld
  • Ungdomars skadegörelse
  • Pyromani
  • Hot och hämnd
  • Försäkringsbedrägeri
  • Psykisk ohälsa
Att barn och ungdomar leker med eld är inget ovanligt eller onaturligt. I de flesta fall stannar det vid småskaliga eldningar. Ungdomar som anlägger större bränder har ofta ett bredare spektrum av problem som skolk, skadegörelse och konflikter. Ofta finns en känslomässig relation till objektet där branden startas, där personen upplever sig ha blivit illa behandlad. 

Pyromani är en väldigt sällsynt diagnos. Den innebär att en person av tvångsmässiga men irrationella skäl orsakar eldsvådor för att stilla sin oro. Antalet pyromaner i Sverige uppskattas till endast ett hundratal.

I flerbostadshus är det vanligt att bränder anläggs av lägenhetsinnehavare. Orsaken är då i de flesta fall sociala problem och psykisk ohälsa.

Bränder som startas som ett led i organiserad brottslighet i form av hot eller hämnd eller försäkringsbedrägerier är planerade handlingar som är svårare att åtgärda genom åtgärder i den fysiska miljön.

Vissa typer av brott genererar andra brott. Enligt den så kallade Broken windows-teorin leder en miljö med stor oordning, nedskräpning och skadegörelse till en negativ spiral med ökad otrygghet där många söker sig därifrån och kvar blir problemen med risk för upptrappning. 

Exempel på åtgärder i den yttre miljön

Den informella kontrollen
Planera och bygg så att insynen blir så bra som möjligt i utomhusmiljön. En byggnad som finns i en miljö med mycket liv och rörelse, löper mindre risk att drabbas. Ju större del av dygnet som byggnaden används desto mindre risk är det att den blir utsatt för anlagd brand och skadegörelse.

Byggnaden
Byggnader och dess utformning skickar ut signaler. En sliten och ful byggnad kan upplevas som att den inte värderas högt av samhället. Byggnadens entré ger också signaler. En liten dörr i ett väggparti signalerar sluten verksamhet och motsatt så ger en entré i ett glasparti med belysning och växter en välkomnande signal.

Belysning
Belysning på fasader och i området kring byggnaden är en mer kostnadseffektiv åtgärd än kameraövervakning. Brottsligheten kan minska med en fjärdedel, både på dag och nattetid när belysningen förbättras. Den upplevda tryggheten ökar och fler vågar sig ut i området och därmed ökar den informella kontrollen.

Kameraövervakning
En allt vanligare metod för att förhindra skadegörelse, anlagda bränder och andra brott är kameraövervakning. Men som ”Quick fix”-lösning leder det troligen bara till att problemen förflyttas. Välj övervakningskameror med omdöme, som en av flera åtgärder. Övervakningskameror som övervakar platser dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten.

Växtlighet
Träd och buskage i direkt anslutning till byggnader gör det lättare för den som vill dölja sig för att göra inbrott, skadegörelse eller starta en brand. Ha rutiner för att beskära buskar och träd så att de inte breder ut sig för mycket i potentiella riskområden. 

Varumottagningar/lastbryggor
Varumottagningar och lastbryggor är ofta byggnadens mest sårbara punkt. Brännbart material som lastpallar och emballage blir ofta kvar när verksamheten stängs för dagen. Skärmtak gör att brandgaserna från en brand samlas upp. När brandgaserna under skärmtaket antänds är ofta brandspridningen in till byggnaden oundviklig. Fönsteröppningar på lastbryggor under skärmtak bör undvikas alternativt vara brandklassade.

Det är viktigt att ha rutiner för hantering av emballage och lastpallar. Varumottagningar och lastbryggor bör kontrolleras dagligen i samband med att verksamheten stängs så att inget onödigt exponeras.

Avfallshantering
Soptunnor och containers är lockande objekt att starta bränder i. Ofta har bränder i sopbehållare och containers spridit sig till byggnader, med totalskador som följd. Förhindra genom att hantera avfallet inomhus eller i obrännbara, täta och slutna behållare utomhus.

Exempel på åtgärder i den inre miljö

Lös inredning 
Bränder inomhus anläggs ofta i den lösa inredningen. I offentliga miljöer bör material med hänsyn till design och trivsel väljas i första hand men kontrollera också att materialen är robusta och svårantändliga. Prioritera obrännbara material som sten, stål och betong. Naturmaterial som homogent trä, bomull, linne och ylle är bättre än plastmaterial. 

Papperskorgar
Intrycket av miljön förstärker beteenden; snyggt förblir snyggt, skräpigt blir skräpigare. Papperskorgar och andra avfallsbehållare bör finnas strategiskt placerade och i tillräckligt antal. Behållarna bör vara konstruerade i obrännbart material och om möjligt ha lock. I allmänna utrymmen som är obevakade bör behållarna vara fastmonterade och placerade så att en brand i behållaren inte riskerar att sprida sig i inredningen. 

Minst lika viktigt är att ha rutiner för att de töms regelbundet.

Skyddsåtgärder
Det finns även åtgärder som kan genomföras för att minska konsekvenserna om en brand ändå uppstår. Här beskrivs några åtgärder som är särskilt viktiga om det finns risk för anlagda bränder. 

Brandlarm
Ett brandlarm varken förhindrar eller begränsar bränder. Bäst effekt av ett brandlarm får man när det finns en bemanning eller larmorganisation på plats som omedelbart kan undersöka orsaken och släcka en brand. 

Inbrottslarm
Ibland anläggs bränder för att dölja andra brott. Ett inbrottslarm kan ge en tidig indikation på att ett fönster krossas och någon kastar in ett brinnande föremål eller något annat brott som slutar med brand.

Skyddsavstånd
Containers, sopbehållare, brännbara utomhusmöbler, förrådsbyggnader (friggebodar) och liknande bör inte vara uppställda i direkt anslutning till fasad. Skyddsavstånd kan minska konsekvenserna om branden ändå uppstår. Läs mer i artikeln Hur nära får sopkärl stå byggnaden.
 
Lars Brodin
Brandingenjör på Brandskyddsföreningen
Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega