Har Entreprenören rätt till indexjustering av kontraktssumman?

Fråga:
Har Entreprenören rätt till indexjustering av kontraktssumman om vi inte har skrivit något i avtalet?

Svar:
Om inget nämns om index i avtalet kan parterna inte anses avtalat om indexjustering och priset är därmed fast. Grundtanken med en avtalad kontraktssumma är sprungen ur det som är gemensamt för alla avtal, det vill säga ”avtal ska hållas”. Lämnat och överenskommet pris ska därför gälla såvida inte parterna överenskommit andra beräkningsmodeller såsom till exempel indexjustering.

Varför avtalar man om index?
Indexjustering medför att Entreprenören inte behöver bära en tung risk för att allmänna kostnadsökningar, eller andra prispåverkande händelser generellt under entreprenadtiden, gör att Entreprenören lider risk för att gå med förlust på entreprenaden.

Indexjustering är ett verktyg för att hantera risken av att Entreprenören kan ha svårt att kalkylera priser och kostnader som uppstår, tidsmässigt, längre fram i entreprenaden i relation till när anbudet (priset) lämnas.

I entreprenader som pågår under kort tid, normalt under ett år, finns sällan behov av indexjustering då Entreprenören kan med viss säkerhet kalkylera även för vissa förändringar av prislägen med mera. På så sätt används oftast index när Entreprenaden beräknas pågå under en längre tid än ett år.

Kom dock ihåg att index är jämförelsetal och kan inte garantera en exakt spegling av verkliga kostnadsändringar eller liknande. Index är en riskhanteringsmekanism för normala kostnadsökningar, med mera. För onormala kostnadsökningar finns vissa andra bestämmelser i standardavtalen (AB04/ABT06, kap 6. § 3 exempelvis).

Hur avtalar man om index?
Det finns till stöd för parterna olika typer av indexlistor (littera) med olika funktioner beroende på typ av entreprenad. Det mest förekommande inom Entreprenadvärlden är ”Entreprenadindex” utarbetat av Byggföretagen med data, producerad av SCB.

Entreprenadindex innehåller ett flertal indexlistor beroende på typ av entreprenad. Som exempel kan nämnas att huvudgruppen ”Husbyggnadsentreprenader” skiljer sig naturligt från ”Vägentreprenader” vad gäller indextal och undergrupper. Detta beror på att olika typer av entreprenader innehåller normalt olika moment och typkostnader som är mer eller mindre omfattande i entreprenaden. Till exempel kan en vägentreprenad kräva helt andra arbeten än en husentreprenad.

Det är därför inte tillräckligt att bara hänvisa till ordet ”Entreprenadindex” och anse sig vara tydlig med vad som avtalats.

Vad händer om något är otydligt i avtalet om hur indexjustering ska tillämpas?
Om avtalet inte ger tydlig ledning, till exempel om parterna endast hänvisar till ”Entreprenadindex” i sitt avtal kan det vara svårt att avgöra hur indexberäkningen ska göras. En sådan ”tvist” får avgöras slutligen med en tolkning av vad som får anses gälla. För att undvika sådana missförstånd bör parterna undvika otydligheter.

Vanligt förekommande misstag är tyvärr att endast en kort fras anges i avtalet, till exempel ”Kontraktssumman ska regleras enligt Entreprenadindex”. Detta ger inte ledning i vilken indexlista som ska nyttjas. Ej heller säger det något om bastidpunkten, hur stor del som ska indexeras, eller hur ofta indexjustering ska ske (frekvens) samt när indexjustering ska börja gälla för första gången under entreprenadtiden.

Andra vanliga fel är att nyttja fel termer som ”byggindex”, ”E84” (vilket är ett gammalt entreprenadindex som inte uppdateras längre), eller bara ”index”. Sådana felsteg leder sällan till enkla diskussioner om vad som avses.

Sammanfattande tips:
Fundera över vilka moment entreprenaden innehåller och avgör utifrån detta vilket/vilka index som är mest tillämpligt. Det är fullt möjligt att också nyttja flera olika index på olika arbeten inom en entreprenad, beroende på ingående arbeten (om dessa prissatts/redovisats tydligt separat).

En överenskommelse om indexjustering i avtalet bör innehålla:

  • Vilket index som avtalats (exempelvis Entreprenadindex). Använd ej egna termer utan återge korrekt namn.
  • I förekommande fall Huvudgrupp och undergrupp, eller exakt indexlista (littera)
  • Tidpunkt för första indexjusteringen och hur ofta indexjustering ska göras (frekvens)
  • Bastidpunkt och jämförelsetidpunkt
  • Hur stor del av kontraktssumman som ska indexjusteras

Andreas Sahlén
Entreprenad- och fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service Stockholm

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega