Hur ska vi tänka om vi vill använda begagnat i entreprenaden?

Miljöbild: IVL

Begagnade material och varor är, ur hållbarhets- och ekonomisk synpunkt, väldigt klokt att nyttja. Men vad behöver du särskilt tänka på när det inte är en ny produkt som används i en entreprenad? Juristen reder ut och svarar.

Allt fler parter inom byggbranschen har en vilja att ställa om till cirkulär ekonomi. För entreprenadens del innebär detta en ökad användning av återvunnet och begagnat material och varor. Men detta kräver att parterna särskilt har avtalat om detta utförande. Varken beställare eller entreprenör kan på egen hand kräva användning av begagnad produkt om detta inte tydligt framgår av kontraktet.

Man kan med enkelhet säga att standardavtal, referensverk och entreprenadrättsliga grunder utgår ifrån att det är ny produkt som ska användas om inget annat avtalats. Detta särskilt med tanke på den påverkan som brukandet av begagnade produkter har (enligt nedan i artikeln). Partnerna måste därför göra vissa överväganden innan överenskommelse att använda begagnat sker.

I artikeln sammanfattas material och vara med ordet ”produkt”.

Branschpraxis
Som ovan nämnts återfinns ingen tydlig regel i entreprenadregelverket som säger att Beställaren har rätt att kräva ny produkt. Inte heller finns ett förbud för entreprenören att använda dylikt. Om man däremot ser över flertalet olika upphandlingsdokument från en mängd olika större och mindre aktörer synes det råda konsensus om att användandet av begagnad produkt särskilt ska föreskrivas.

Detta eftersom det både leder till en annorlunda prissättning (eller i vart fall bör göra) men också påverkar bland annat ansvarsfrågor (garantitider, produktansvar) samt försäkringsvillkor. I artikeln tas dessa parametrar upp då de får anses vara av särskild vikt. Det kan dock finnas mer påverkan än så vid användning av begagnad produkt.

Fackmässighet
Om inget annat avtalats vad gäller kvalitet eller krav på utförande gäller som grund att arbetena (som minst) ska utföras fackmässigt. Inom den entreprenadrättsliga definitionen på arbete ingår även material och varor. Detta innebär i sig att material och varor som används ska uppnå fackmässig nivå. Det är inte uteslutet i sig att begagnad produkt kan hålla samma prestanda, teknisk livslängd, användbarhet, med mera som ny.

Däremot så kontrolleras dessa faktorer näst intill alltid genom en administrativ kontroll. Med detta menas att det är sällan teknisk livslängd om exempelvis 40 år på en vara faktiskt kontrolleras efter 40 år. Däremot intygas denna egenskap genom de dokument som medföljer en ny produkt. En begagnad produkt kommer inte ha erforderlig produktdokumentation som styrker att samtliga sådana krav efterlevs (till fullo). Parterna bör därför vara säkra på att önskad funktion, kravställning och fackmässigt resultat kan levereras trots användningen av begagnad produkt.

Exempelvis kan entreprenören i sådant fall antingen intyga egenskaperna för vissa produkter som har en standardsatt restaureringsprocess (där restaureringen intygar att produkten uppnår samma egenskaper som en ny) eller där Beställaren tillåter begagnad produkt genom särskilda skrivelser.

Ekonomisk påverkan
En begagnad produkt betingar, naturligt sett, inte samma pris som en ny. Prisbilden vid användning av begagnat material torde som regel därför innebära ett lägre pris. Dock kan, i undantagsfall, användandet av begagnat material leda till högre installationskostnader eller liknande än om det rörde sig om en ny produkt.

Parterna bör här tillse att utvärderingen vid en anbudskonkurrens blir likvärdig så att det inte jämförs mellan äpplen och päron.

Försäkringsmässig påverkan
Tittar man på de vanligt förekommande entreprenadförsäkringarna på marknaden så återfinns ofta undantag för just begagnad egendom som nyttjas/anbringas inom entreprenaden. Troligen med samma utgångspunkt som ovan, det vill säga att begagnad produkt kan inte tillförsäkras samma egenskaper såsom en ny, framför allt genom dokumentation.

Eftersom ett bristande försäkringsskydd i slutändan påverkar såväl entreprenören som beställaren vid en skada så har även detta avgörande påverkan på varför frågan om användandet av begagnad produkt måste särskilt överenskommas. Detta så att parterna kan överväga alla ”risker” på förhand.

Ansvarsmässig påverkan
Slutligen bör även ses över ansvaret för begagnad produkt. Garantitiden och garantiansvaret i standardavtalen förutsätter att det rör sig om ny produkt. I vart fall sker ingen förändring av ansvaret bara för att begagnad produkt använts. Entreprenören har ändå fullt garantiansvar under de tider som gäller enligt standardavtalen. Risken, rent ansvarsmässigt, för att använda återvunna eller begagnade produkter ligger därmed helt på entreprenören.

Däremot så uppstår en ökad faktisk risk för beställaren som kan drabbas av följdskador med mera om felet beror på bristfällig produkt. Även om rätt att rikta krav mot entreprenören föreligger så är detta en riskförhöjning jämfört med vad Beställaren normalt kan förvänta sig under garanti- och ansvarstiden.

Parterna bör betänka detta och eventuellt reglera annorlunda ansvarsregler för produkten om så behövs.
Vad gäller särskilda produktgarantier, med mera som går utöver garantiansvaret i standardavtalen torde dessa vara svåra att ta i anspråk om produkten är begagnad och redan har använts och flyttats till ny entreprenad.

Sammanfattning:
Användandet av begagnat material och vara är en klok idé i sig och bör utbyggas i branschen. Det ska dock ske under öppna former där parterna kommer överens om detta på förhand och där eventuella risker med det kan övervägas.

Upphandlingsmyndigheten har bland annat stödskrifter för vilka texter som kan införas om Beställaren vill nyttja möjligheten till begagnad produkt.

Vid användning av begagnad produkt bör följande regleras särskilt:

  • Att priset motsvarar produktens aktuella värde och att detta inte är i nivå med nypris.
  • Om produkten genomgått sådan restaureringsprocess att egenskaper i linje med ny produkt kan garanteras.
  • Vilka avvikelser i egenskaper som föreligger, jämfört med en ny produkt (teknisk livslängd, prestanda, med mera).
  • Att ansvarsfrågor och eventuellt avsteg behandlas i kontraktet.
  • Att försäkringsskyddet omfattar egendomen eller att denna risk accepteras.
  • Att det kravställda/fackmässiga slutresultatet går att uppnå trots att produkten är begagnad.

Andreas Sahlén
Entreprenad- och fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service Stockholm

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega