Hur kan vi minska brandskadorna i flerbostadshus?


Skador för miljarder uppstår vid bränder i bostäder. En av de platser som ”kostar mest” är brand på balkonger och därifrån sprider sig ofta branden lätt. Här ger brandexperten råd för att minska brandskadorna i fastigheten.

Samhällets kostnader för bränder i hela Sverige uppgick 2019 till ungefär 9,2 miljarder kronor, varav 7,5 miljarder var egendomsskador och av dem kom ungefär 2 miljarder från bränder i bostäder.

Insamlingsstiftelsen Brandforsk har nyligen publicerat rapporten ”Kostnader för egendomsskador orsakade av bostadsbränder”. Studien har bland annat haft som mål att ta reda på hur stora egendomsskador som olika typer av bränder medför och hur skadorna hade kunnat minskas i dessa fall.

Balkongen
Av de fall som ingick i studien uppgick kostnaderna för de tre dyraste bränderna till mellan 1,7 och 2,9 Mkr. Gemensamt för dem var att de involverade balkongerna, antingen hade branden startat där eller spridit sig ut till balkongen. I en av bränderna fanns det betydande mängder brännbart material på balkongen som antagligen bidragit till spridningen. I ett fall var balkongen inglasad.

Soprummet
Två av bränderna i studien hade börjat i ett soprum och medförde kostnader på 670 respektive 310 kkr. I båda fallen tycks asbest ha fördyrat renoveringen och i ett fall ökade skadorna dessutom av att en sopnedkastlucka högst upp i trapphuset stod öppen.

Spisen
Sju av bränderna började på spisen vilket medförde kostnader på mellan 37 och 450 kkr. För flera av spisbränderna har vattenskador från släckvattnet varit en stor del av kostnaderna. De boendes initiala insatser har varit viktiga för det slutliga utfallet.

Sovrum/vardagsrum
Tre av bränderna hade börjat i sovrum eller vardagsrum och medfört kostnader mellan 310 och 400 kkr.

Källare
Slutligen hade två av bränderna startat i källarförråd vilket orsakade begränsade skador.

Brandvarnare och spisvakt
Det kan naturligtvis vara svårt att som förvaltare påverka att bränder uppstår i lägenheter men konsekvenserna kan begränsas bland annat genom att verka för att alla har fungerande brandvarnare, släckutrustning och att begränsa brandbelastningen på balkonger.

Sveriges räddningstjänster åker varje år till cirka 1 000 spisrelaterade bränder i flerbostadshus. Egentligen är det konstigt att vi vet att majoriteten av bränderna i bostäder är spisrelaterade men att så lite görs för att minska risken.

Tekniken finns i form av det vi kallar spisvakter som numera är standard vid nybyggnation i Norge. Om spisvakter allmänt skulle bli en integrerad del av spis och spisfläkt, skulle det få stor effekt på brandskadorna i bostäder. Även om spisvakter inte skyddar mot felaktigt beteende så skapas en mer förlåtande miljö som tillåter mänskliga misstag. Det borde finnas ett intresse hos fastighetsbolag, försäkringsbolag och inte minst vitvarutillverkare för att utveckla och använda tekniken.

Balkonger en väg för spridning
Att bränder som involverar balkonger i flerbostadshus ofta leder till stora kostnader är inte förvånande.

De utgör en brandspridningsväg till andra lägenheter och till byggnadens vind via takfoten. Ett sådant scenario kunde vi se i Ånge i november 2021 där en person omkom och fem lägenheter förstördes. Den branden startade på våning tre av fem och spred sig via balkonger till takfoten och vinden.

I det fallet rökfylldes även trapphuset vilket medförde att en person tvingades hoppa från fjärde våningen.

Underhåll brandskyddet
Det händer förvånansvärt ofta att bränder sprider sig från den lägenhet som branden startar. Ibland beror på att lägenhetsdörrar lämnas öppna vid utrymning men det kan i andra fall vara ett tecken på att brandskyddet i flerbostadshus inte underhålls i tillräcklig omfattning.

Här finns en utmaning för alla som arbetar med förvaltning av befintliga flerbostadshus.

Fem saker att beakta för att förhindra brandspridning:

  • Branddörrar ska hållas stängda och vara hela och täta. Dörrstängare behövs ofta och då ska de fungera.
  • Håltagningar i brandcellsgränser ska vara tätade i föreskriven brandteknisk klass.
  • Ventilationssystems funktion vid brand behöver kontrolleras och skötas enligt leverantörens anvisningar.
  • Brandventilation (rökluckor) i trapphus och från parkeringsgarage behöver kontrolleras och underhållas.
  • Byggnadens takfot bör vara tät eller ha takfotsventiler som tätar vid brand.

Lars Brodin
Brandingenjör på Brandskyddsföreningen

Läs mer

Läs rapporten, Kostnader för egendomsskador orsakade av bostadsbränder, i sin helhet på www.brandforsk.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega