Hur fixar jag arbetet med systematiskt brandskyddsarbete?

Vem tar ansvar för vad i byggnaden? Genom att besvara ett antal frågor, bestämma intervall på kontrollerna och se till att ha utbildning får du som förvaltare ett bra grepp om vad som krävs av ditt systematiska brandskyddsarbete.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska alla som äger eller nyttjar en byggnad arbeta systematiskt med sitt brandskydd.

Vem som gör vad är inte reglerat genom lagstiftningen vilket innebär att det behöver finnas en överenskommelse kring detta. I regel löser man detta genom hyresavtalet eller i en så kallad gränsdragningslista.

Grundprincipen är att ägare respektive nyttjare ska ta ansvar för den del av brandskyddet som man har rådighet över.

Vem ansvarar för vad?
Exempelvis innebär det att fastighetsägaren behöver ta ansvar för brandskyddet i byggnadens allmänna delar och merparten av det byggnadstekniska brandskyddet i fastigheten.

Nyttjaren behöver ta ansvar för brandsäkerheten kring det som nyttjaren tar med sig in i lokalerna som lös inredning och verksamhetsspecifika brandskyddsinstallationer men även det organisatoriska brandskyddet i sin verksamhet.

Ansvar över byggnadens livslängd
Eftersom ett bristande brandskydd troligen inte uppenbaras förrän det blir en brand, behöver brandskyddet systematiskt kontrolleras och underhållas.

Förvaltarens roll handlar alltså huvudsakligen om att se till att byggnadens brandskydd fortsätter att fungera över byggnadens hela livslängd.

5 frågor som ska besvaras
Här är några frågor kring brandskyddet som behöver besvaras och dokumenteras.

  • Vilket brandskydd behöver kontrolleras och underhållas i fastigheten
  • På vilket sätt och hur ofta behöver kontroller ske?
  • Vem ansvarar för att utföra kontrollerna?
  • Hur dokumenteras och rapporteras brister som upptäcks vid kontrollerna?
  • Hur säkerställs det att brister som upptäcks vid kontrollerna åtgärdas?

Kontrollintervaller
Hur ofta kontroller och underhåll ska ske är något som inte är givet. Utgångspunkten är praxis och eventuella riktlinjer från tillverkare.

Andra faktorer att beakta är hur stor sannolikheten är att brister kan uppstå och hur allvarliga konsekvenser eventuella brister kan få.

Vanliga kontrollintervaller är månad, kvartal och år men i publika verksamheter kan exempelvis kontroller av utrymningsvägar behöva ske dagligen.

Relevant utbildning
Sist men inte minst viktigast. Det behövs kompetens för att kunna förstå brandrisker och veta vilka åtgärder som behöver genomföras. Förvaltare som ska kontrollera och underhålla brandskyddet i en byggnad behöver därför relevant utbildning.

Lars Brodin, Brandingenjör på Brandskyddsföreningen

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega