Trapphus = utrymningsvägar. Får hyresgäster ha saker där?

Fråga:
Vi har påpekat för våra hyresgäster att det inte får finnas några föremål utanför lägenheterna. Det riskerar skada personer vid en eventuell utrymning. Det är allt från dörrmattor till skor och barnvagnar. Har vi något lagligt stöd eller lagtext att hänvisa till om vi avlägsnar dem?

Svar:
Regler kring förvaring i trapphus återfinns inte uttryckligen i lagar och föreskrifter men begreppet utrymningsväg definieras i Boverkets byggregler och beskrivs lite förenklat som en utgång till det fria eller ett trapphus/korridor som leder till en sådan utgång.

Grundkravet är att det ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. Är en utrymningsväg blockerad av branden måste det finnas ett alternativ. I bostadshus med upp till åtta våningar utgör normalt trapphuset den ena utrymningsvägen. Den andra utgörs oftast av en balkong eller ett fönster som räddnings¬tjänsten kan nå med sin stegutrustning.

I vissa flerbostadshus finns loftgångar utan¬för lägenheterna. Loftgångar är att betrakta som utrymningsvägar, och där kan det finnas samma krav som för trapphus i fråga om förvaring av föremål.

Då en utrymningsväg utgör en gemensam säkerhetsfunktion för de boende i ett flerbostadshus är det underförstått att funktionen inte får sättas ur spel genom föremål som kan bidra i ett brandförlopp och/eller utgör hinder vid en utrymning.

Håll trapphus fritt från föremål
Trapphus är det utrymme där flest anlagda bränder sker i flerbostadshus och förvaring av brännbara föremål ökar risken för anlagda bränder.

Vid en brand kan det bildas stora mängder rök som försvårar eller omöjliggör utrymning genom trapphuset.

Det bästa är att hålla trapphuset helt fritt från föremål.

Sunt förnuft
Ett visst mått av sunt förnuft kan ändå behöva tillämpas. Små dörrmattor eller dörrkransar vid lägenhetsdörrarna, enstaka blommor på exempelvis fönsterbänkar i trapphuset utgör vanligen inget problem ur brandsynpunkt. Förutsatt att fönster avsedda som brandgasventilation kan öppnas av räddningstjänsten vid en insats.

Större föremål som barnvagnar, julgranar och brännbara dekorationer är däremot olämpliga att ha i ett trapphus.

Ta stöd av lagen
Lagstödet att hänvisa till om reglerna inte respekteras är lagen om skydd mot olyckor, 2 kap 2 §.

Paragrafen anger att ägare eller nyttjare ska ”vidta de åtgärder som behövs” för att se till att olyckor förebyggs. Nyttjare i det här sammanhanget är hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare.

Kommunens räddningstjänst kan utöva tillsyn med stöd av lagen och utfärda ett föreläggande om bristerna är allvarliga.

Lars Brodin
Brandingenjör på Brandskyddsföreningen

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega