Måste vi kontraktera en mördare?

Lagen om offentlig upphandling, LOU, ska vara ett stöd. Men bara vissa slags brott gör det möjligt att utesluta anbudsgivare. Det är fritt fram för andra brottslingar att delta. Det är absurt och måste ändras anser Säkerhetsexperten Mattias Nygren.

Rubriken väcker uppmärksamhet, jag vet, men faktum är att den är hämtad direkt från verkligheten. En kommunal tjänsteman ställde frågan till oss då denne inte hade så stor vilja att skriva avtal med ett företag som ägdes och styrdes av en mördare.

Vi hade nämligen gjort en bakgrundskontroll på företrädarna för en anbudsgivare i en kommunal upphandling varvid det framkom att en av företagets huvudmän var dömd för bland annat mord. Frågan var alltså om tjänstemannen kunde utesluta anbudsgivaren på grund av detta.

För att minska risken för att offentlig sektor köper varor och tjänster från oseriösa eller rent kriminella bolag eller bolagsföreträdare, regleras skyldigheterna och möjligheterna att utesluta sådana anbudsgivare av Lagen om offentlig upphandling (LOU), Kap. 13 1-3§.

Listade brott
1:a § beskriver att en upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten genom kontroll enligt 15 kap. eller på annat sätt får kännedom om att leverantören enligt en dom som fått laga kraft är dömd för brott som innefattar:

  • organiserad brottslighet
  • bestickning
  • bedrägeri
  • penningtvätt
  • finansiering av terrorism, terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet
  • människohandel

Allt enligt hur dessa brott regleras av diverse olika EU-artiklar. Vissa av dessa är dessutom sådana brott som ej finns beskrivna i den svenska strafflagstiftningen.

Fysiskt eller juridisk person
Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en person som ingår i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har dömts för brottet. Detsamma gäller om den som har dömts för brottet är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören. Lag (2018:1317).

Kap.15 § 7 säger följande:

En upphandlande myndighet får begära att en leverantör lämnar in ett utdrag ur ett brottsregister eller en likvärdig handling som har utfärdats av en behörig myndighet i ursprungsstaten eller den stat där leverantören är etablerad och som visar att det inte finns omständigheter som enligt 13 kap. 1 § utgör skäl för att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen.

Visar inte den begärda utredningen att leverantören enligt en dom som fått laga kraft har dömts för något sådant brott som avses i 13 kap. 1 §, ska leverantören inte med stöd av den bestämmelsen uteslutas från att delta i upphandlingen, om inte något annat framgår av utredningen i övrigt.

Får inte kräva utdrag
Av skrivelse från Polismyndigheten i samverkan med Upphandlingsmyndigheten Dm: A101.405/2017 framgår dock att: förutsättningar idag inte finns för upphandlande myndigheter att kräva att leverantörer och deras företrädare ger in utdrag ur belastningsregistret.

Varefter man hänvisar till ett antal hinder i form av sekretess, integritet, att de brott som LOU listar inte är tillämpliga på svensk strafflagstiftning och att man inte lämnar ut denna typ av information digitalt.

På heder och samvete
Istället föreslår myndigheterna att: Enligt 15 kap. 9 § LOU får ett sådant utdrag under vissa omständigheter ersättas av en utsaga som leverantören har lämnat på heder och samvete inför ett behörigt organ eller av en liknande försäkran. Upphandlingsmyndigheten och Polismyndigheten anser att en sådan ordning generellt bör tillämpas vad avser företrädare i Sverige intill dess att en långsiktig lösning kommit på plats.

Ger stort utrymme för olämpliga
Av ovan framgår alltså att lagen är skriven på sådant sätt att den inte kan tillämpas i praktiken. Polismyndigheten visar att ett belastningsregisterutdrag inte omfamnar de brott som listas i LOU, Kap. 13 1§ att man av integritetsskäl inte ska lämna ut sådan handling. Någon annan myndighet finns inte att vända sig till.

Istället föreslår man att anbudsgivaren på heder och samvete ska lova att man inte är belastad enligt vad som beskrivs i 1§.

Detta är en ordning som lämnar ett mycket stort utrymme för att olämpliga anbudsgivare lämnar oriktiga uppgifter, särskilt som upptäcktsrisken är obefintlig då offentlig sektor saknar såväl rutiner som förmåga att kontrollera sanningshalten i dessa sanningsförsäkringar.

Uteslutas eller välkomnas
Därtill är lagen tydlig. En anbudsgivare ska uteslutas om denne eller dess företrädare begått något av dessa sex listade brott. Det är bra, men en anbudsgivare kan alltså inte uteslutas på grund av att denne gjort sig skyldig till någon annan slags brottslighet.

Enkelt förklarat:

  • Bedrägeri, bestickning, penningtvätt = anbudsgivaren ska uteslutas från upphandlingen.
  • Styckmord, grova narkotikabrott, våldtäkt av barn = anbudsgivaren är välkommen som leverantör till offentlig sektor.

Vårt svar till tjänstemannen
Så svaret till den kommunala tjänstemannen blev: Nej, ni kan inte med stöd av LOU utesluta en anbudsgivare på grund av att anbudsgivarens huvudman är en mördare, men hade han gjort sig skyldig till en viss form av bedrägeri, ja då jäklar…

Detta förhållande är naturligtvis absurt och här måste politiken in och besluta om en ändring av utformningen av LOU.

För de företag som inte omfattas av LOU, grattis! Ni har helt andra möjligheter att freda er från att göra affärer med kriminella och hur ni gör det tänker jag återkomma till i min nästa krönika.

Mattias Nygren
Mattias Nygren har under 15 år arbetat vid Polisens Nationella Insatsstyrka (NI). Han har därefter haft en karriär som säkerhetschef inom FN där han arbetat med valsäkerhet, matleveranssäkerhet, evakueringsplanering och skydd av FN:s personal och tillgångar. Han har erfarenhet av arbete i en rad olika högriskländer.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega