Är du en omedveten slavdrivare?

Mattias Nygren är säkerhetsexpert på 2Secure och i sin krönika uppmärksammar han oss på en av branschens sämre sidor – utnyttjande av arbetskraft. Han ger oss även råd om hur vi kan komma till rätta med det.

Den senaste tiden har nyhetsmedier beskrivit hur vissa arbetare i Sverige saknar skyddsutrustning, lever och arbetar under näst intill slavliknande förhållanden upp till 90 timmar i veckan. Ibland extremt lågt betalda och i vissa fall får de inte ens ut sin lön.

Är det verkligen möjligt, här i Sverige, undrar man?

Inom vår bransch
Vi ser detta inom en mängd branscher men särskilt drabbade är byggbranschen, fastighetsskötsel och inom lokalvård.

Många av dessa underleverantörer bryr sig inte om svenska regler och har tagit för vana att utnyttja sin arbetskraft. Men detta handlar ju inte bara om lagar och regler, utan kanske framförallt om rättvisa och social hållbarhet. Många av de här arbetarna utnyttjas och lever farligt.

Viktiga ledord
För att komma till rätta med problemet finns det några viktiga ledord att ta till sig. Det ena är beställaransvar och det andra är kontroll.

Beställare av tjänster måste ta ett mycket större ansvar för att förvissa sig om att de entreprenörer man anlitar och dess underentreprenörer är ok. Det gör man genom att ställa krav och därefter kontrollera.

Vad du kan göra
Nedan följer en sammanfattning av hur beställare av tjänster kan fullgöra sin beställarplikt och bedriva kontrollverksamhet.

 • Inrätta ett besluts- och leverantörsråd
  Beställare av tjänster bör inrätta ett leverantörs- och beslutsråd som har mandat att besluta hur man skall förhålla sig till leverantörer som inte följer lagar och avtal.

 • Inför förstärkning av avtal
  Vi föreslår beställare att se över nuvarande kontraktsmallar och att föra in klausuler i standardavtalen som reglerar möjligheten till kontroll, skyldigheten att underkasta sig kontroll, rättelser, inspektioner, stadga om viten, innehållande av betalning och hävning av avtal vid upptäckta felaktigheter.

 • Kollektivavtal
  Vid krav på kollektivavtalsliknande villkor måste dessa specificeras väldigt noggrant i en avtalstext samt att revisions- och kontrollansvaret bärs av entreprenören och beställaren. Det är enbart offentliga upphandlare som enligt lag inte får ställa krav på kollektivavtal, vilket gör de offentliga aktörernas verksamhet mycket krångligare och svårare.

  Privata beställare har möjlighet att ställa krav på kollektivavtal och vi rekommenderar att sådana beställare ställer krav på kollektivavtal hos entreprenörer och underentreprenörer. Det innebär att beställaren inte behöver specificera villkoren samt att revisionen sköts till stort sett av fackföreningarna.

  Det innebär också att beställarens arbete mot arbetslivskriminalitet blir enklare då ansvaret också bärs av fackföreningarna när det gäller kontroll av arbetsvillkor.

 • Utför bakgrundskontroll av huvudmän
  Att genomföra bakgrundskontroller av bolags huvudmän bör vara det första steget i granskningen av sina befintliga och tilltänkta entreprenörer. Genom att kontrollera huvudmännens vandel kan vissa leverantörer uteslutas i ett tidigt stadium.

 • Utför arbetsplatskontroller
  Arbeta systematiskt med att genomföra arbetsplatskontroller för att verifiera regelefterlevnad samt visa i handling att man har en kontrollapparat på plats. Detta kommer att rendera i fynd av avvikelser som kommer att behöva hanteras (se rubriken: Inför ett besluts- och leverantörsråd).

 • Inför självdeklaration med sanningsförsäkran
  Vi föreslår att beställare börjar nyttja så kallas självdeklaration med sanningsförsäkran vid kontraktering av entreprenörer. Syftet med deklarationerna är flera.

  Det ger en avskräckande effekt att efterfråga dessa uppgifter då vi vet att de bolag som vet med sig att de inte kommer att klara kraven, avhåller sig från att lämna anbud. Det ger bättre förutsättningar för att göra kontroller.

  Olämpliga bolag kan sållas bort i urvalsprocessen av leverantörer samt att beställaren kan hålla företag till ansvar för att ha lämnat oriktiga uppgifter.

 • Utför företagsgranskningar av leverantörer
  Företagsgranskning omfattar bland annat kontroll av efterlevnad av ett antal lagar som skattelagstiftningen, utstationeringslagen, kontroll av lönenivåer, socialavgiftslagen med flera.

 • Uppdatera visselblåsarsystemet
  Riksdagen har 29 september 2021 fattat beslut om att anta en ny visselblåsarlag. Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”visselblåsarlagen”) trädde i kraft den 17 december 2021.

 • Lagen innebär bland annat att såväl privata som offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare ska vara skyldiga att ha interna visselblåsarfunktioner. Kravet på att införa visselblåsarfunktioner kommer att vara tvingande och införas stegvis beroende på verksamhetens storlek.

ISO 37002:2021
Till stöd för utformningen av en visselblåsarlösning rekommenderar 2Secure att man följer den nya ISO-standarden som utformats (ISO 37002:2021 – verifiering av ledningssystem för ”visselblåsning”) .

För mer information, kan du även läsa ”Därför behövs ett bra visselblåsarsystem”.

Mattias Nygren, 2Secure
redaktionen@forvaltarforum.se

Mattias Nygren har under 15 år arbetat vid Polisens Nationella Insatsstyrka (NI). Han har därefter haft en karriär som säkerhetschef inom FN där han arbetat med valsäkerhet, matleveranssäkerhet, evakueringsplanering och skydd av FN:s personal och tillgångar. Han har erfarenhet av arbete i en rad olika högriskländer. Mattias grundade tillsammans med några kollegor från NI säkerhetskonsultföretaget 2Secure som i dag är en av landets ledande aktörer inom kvalificerade säkerhetstjänster för såväl privatpersoner som företag och myndigheter.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega