Hur kan vi planera inför framtida brist på eleffekt?

Läget i Sverige och världen påverkar hur mycket el vi kommer att kunna utnyttja framöver. Mattias Nygren är säkerhetsexpert och uppmanar fastighetsägare och förvaltare att planera för eleffektbrist, så kallad Styrel. Se till att vara förberedd!

Givet den senaste tidens händelseutveckling avseende tillgången på el och risken för effektbrist riktar vi blicken mot arbetet att planera för eleffektbrist, även kallat Styrel. Det är en del av det civila krisberedskapsarbetet. Svenska kraftnät har gått ut och varnat för att man kan komma att behöva arbeta med så kallade roterande nedstängningar av eltillförseln i vinter.

Som fastighetsägare och fastighetsförvaltare bör man därför noga analysera vilka konsekvenser man skulle drabbas av vid planerade elavbrott. Vid en situation där det svenska elnätet inte skulle räcka till så behöver strömförsörjningen prioriteras till olika användare. Exempelvis sjukhus och andra kritiska samhällsfunktioner.

Styrelsplaneringen handlar om att se till att samhällsviktiga tjänster hamnar högst upp i den prioriteringen. Ansvaret för detta ligger på Sveriges kommuner i samråd med statliga myndigheter, länsstyrelserna och elnätsföretagen.

Läget i Sverige
Kapaciteten för elförsörjningen i Sverige grundar sig i flera faktorer. Elnätsföretagen inrikes bidrar med en del, men samtidigt importerar Sverige mycket energi och bränsle för våra egna kraftverk från andra länder.

Den kapaciteten vi har inrikes påverkas av vilka typer av kraftverk vi har och hur pålitliga de är. Idag är energifrågan ett hett debatterat ämne inom politiken – oftast kopplat till miljöpolitik – vilket innebär att det efter valåret finns en stor sannolikhet att Sverige kommer se förändringar i tillgångarna på energi.

Detta är något som behöver tas i beaktning för helhetsbilden av strömtillförsel, för att besvara frågan på vilken kapacitet som finns tillgänglig framöver.

Vidare har invasionen av Ukraina och sanktionerna som riktats mot Ryssland fått påverkan på den svenska såväl som globala handeln, i synnerhet utbudet av gas, olja och kol. Utfallet kan vara svårt att förutspå, men sannolikt kommer länder minska sina elberoenden av andra länder och stärka sin inrikes elförsörjning.

Efterfrågan på el stiger konstant samtidigt som utbudet blir stramare och dyrare. Konsekvensen av detta är en höjd risk för eleffektbrist, vilket gör styrelsplaneringen oerhört viktig.

Den nationella planeringen av Styrel
Sedan 2011 har Sverige med intervall genomfört en nationell planeringsgenomgång för Styrel, där prioriteringarna ses över ifall något behöver ändras. Den tredje planeringsgenomgången skulle ursprungligen startats under 2020 med blev uppskjuten till följd av Coronapandemin.

I år sattes den igång under januari, där statliga myndigheter och länsstyrelserna redan har sammanställt ett planeringsunderlag för kommunerna. Nu ska samtliga kommuner identifiera vilka verksamheter som ska innefattas av styrelsplaneringen och redovisa sitt resultat för elnätsföretagen i oktober 2022.

Processen kommer gå vidare genom att elnätsföretagen levererar uppgifter om elledning och elområde som blir underlag för kommunerna när de gör sin prioritering. Slutligen skickas kommunernas plan tillbaka upp till länsstyrelserna som tar beslut och meddelar elnätsföretagen.

Hur påverkas fastighetsbeståndet av planerade elavbrott?
Varje fastighetsägare/förvaltare bör snarast göra en analys av hur en roterande nedsläckning kommer att påverka fastighetsbeståndet.

Följande frågor är viktiga är analysera:

 • Hur påverkar Styrelsplaneringen vårt fastighetsbestånd?
 • Huserar våra fastigheter prioriterad verksamhet? Om inte, hur kommer vi då att påverkas av planerade elavbrott?
 • Vilken typ av verksamhet bedrivs i vårt fastighetsbestånd?
 • Hur påverkas den verksamheten av elavbrott?
 • Hur länge klarar sig fastigheterna utan el?
 • Kommer elavbrottet även påverka vattenförsörjningen till fastigheterna?
 • Vad innebär en nedsläckning om det är riktigt kallt ute?
 • Vilken förberedande planering kan vi göra för att mildra effekterna av elavbrott?
 • Klarar vi av en akut nedstängning av elen?
 • Hur kan vi påverka varseltiden?
 • Behöver vi UPS:er, generatorer eller avtala om förvarning från elbolagen?
 • Vilket tidsvarsel behöver vi för att inte lida skada?

Hur gör man analysen?
Jag föreslår att man under ledning av en sakkunnig inom Styrel håller en workshop som inkluderar olika simuleringsövningar av elavbrottscenarion.

Personer som kan beskriva konsekvenserna för fastighetsbeståndet i händelse av elavbrott är absolut vitala för att få fram ett trovärdigt resultat. Det kan handla om representanter för hyresgäster/verksamhetsutövare, fastighetsskötare, vaktmästare och andra personer som verkligen kan den egna verksamheten.

Resultatet av arbetet sammanställs i en rapport med förslag till åtgärder som adresseras till ledningsgruppen/riskägarna för beslut om vilka riskreducerande åtgärder man anser nödvändiga, varefter dessa implementeras.

Mattias Nygren, 2Secure
Mattias Nygren har under 15 år arbetat vid Polisens Nationella Insatsstyrka (NI). Han har därefter haft en karriär som säkerhetschef inom FN där han arbetat med valsäkerhet, matleveranssäkerhet, evakueringsplanering och skydd av FN:s personal och tillgångar. Han har erfarenhet av arbete i en rad olika högriskländer. Mattias grundade tillsammans med några kollegor från NI säkerhetskonsultföretaget 2Secure som i dag är en av landets ledande aktörer inom kvalificerade säkerhetstjänster för såväl privatpersoner som företag och myndigheter.

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega