Vad innebär nya ”särskild visstid” för mig som arbetsgivare?

Svar:
Den 1 oktober 2022 kommer att antal förändringar i lagen om anställnings-skydd att börja tillämpas. Allmän visstidsanställning som anställningsform ersätts från 1 oktober av den nya anställningsformen särskild visstid. Denna skiljer sig i huvudsak från allmän visstid genom att den snabbare övergår i en tillsvidareanställning.

Tillsvidareanställning redan efter 12 månader
Särskild visstidsanställning ska redan efter 12 månaders sammanlagd an-ställningstid under en femårsperiod, övergå till en tillsvidareanställning per automatik. Enligt dagens regler sker denna omvandling efter att arbetstagare har innehaft en allmän visstidsanställning hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år.

För en arbetstagare som har haft tre eller fler särskilda visstidsanställningar under en och samma månad ska också tiden mellan anställningarna räknas som anställningstid. Det påverkar alltså beräkningen av anställningstid för den som kommer in på korta tidsbegränsade anställningar (så kallade timan-ställningar).

Ny företrädesrätt
Det införs en ny företrädesrätt som innebär att en arbetstagare som varit an-ställd med särskild visstid i sammanlagt mer än nio månader under de sen-aste tre åren har företrädesrätt till återanställning i ny anställning med sär-skild visstid.

Övergångsregel särskild visstid
En pågående allmän visstidsanställning som löper över 1 oktober 2022 om-fattas av de gamla reglerna om konvertering (övergång) till tillsvidare efter två år så länge den anställningen pågår.

Vid beräkning av anställningstid för företrädesrätt till ny särskild visstidsan-ställning och konvertering till tillsvidareanställning efter 12 månader, ingår även anställningar med allmän visstid som avtalats om under perioden 1 mars till 30 september 2022, vilket innebär att arbetsgivaren behöver hålla koll bakåt.

Exempel:
En arbetstagare är anställd med allmän visstidsanställning från 1 mars till
31 maj och från 1 juli till 31 augusti 2022. Arbetstagaren anställs sedan med
särskild visstid från 1 oktober 2022 till 31 januari 2023. Vid beräkning av an-ställningstid med särskild visstid får arbetstagaren även tillgodoräkna sig de
två perioderna med allmän visstid från 1 mars 2022.
Sammanlagd anställningstid är 3 + 2 + 4 = 9 månader. Arbetstagaren har före-trädesrätt till ny särskild visstidsanställning efter nio månader. Tiden med all-män visstid under ovanstående period ingår även vid beräkning av anställ-ningstid vid konvertering från särskild visstid till tillsvidareanställning.

Lisa Strandberg
Förhandlare/rådgivare på Fastigo

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega