Måste jag delta i arbetsmiljöarbetet?

Visste du att varje enskild medarbetare är skyldig att bidra till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen? Inte bara arbetsgivaren har ansvar – även du som anställd ska göra ditt, enligt Arbetsmiljölagen. Fastigos förhandlare Karl Engman berättar vad som gäller.

Enligt 6 kapitlet 1 § Arbetsmiljölagen anges att ”Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet.” Arbetsgivaren är fortfarande ytterst ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen, men det är inte endast arbetsgivare och arbetsmiljöombud som har ett ansvar i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Ett lyckat arbetsmiljöarbete kräver att alla på arbetsplatsen engagerar sig, det är som uttrycket säger svårt att dansa pardans ensam. Det är förstås ett arbete som arbetsgivaren behöver engagera sig i; får man med sina medarbetare i arbetsmiljöarbetet går det att tillsammans diskutera förbättringar i arbetsmiljöarbetet, diskutera idéer och försöka hitta lösningar.

Rapportera om brister
Det mer formella ansvaret som en medarbetare har och hur denne ska medverka i arbetsmiljöarbetet regleras i lagens 3 kapitel 4 §. Detta innebär att:

  • varje enskild medarbetare ska följa arbetsgivarens och chefens instruktioner,
  • använda skyddsutrustning om sådan krävs i arbetet och
  • delta i övriga arbetsmiljöförbättrande aktiviteter.

Medarbetarna ska också vara observanta på om brister och risker finns eller kan uppstå i verksamheten och rapportera dessa till sin chef eller annan företrädare för arbetsgivaren.

Skulle arbetet innebära en omedelbar risk och allvarlig fara för liv och hälsa så ska medarbetarna genast rapportera detta till arbetsgivaren.

Information från arbetsgivaren
Medarbetarna har alltså ett ansvar för hälsa och säkerhet, både för sig själva och för sina kollegor, i det dagliga arbetet som sker på respektive arbetsställe.

Därför har också alla på en arbetsplats rätt till information och kunskap om sin arbetsmiljö för att kunna ta detta ansvar.

Förstås ligger ansvaret för att sådan kunskap delges, och att tid finns till att jobba med dessa frågor, på arbetsgivaren.

Riskera anställningen
Följs inte skyddsföreskrifter och motsvarande som upprättats på arbetsplatsens, kan det få arbetsrättsliga konsekvenser för den medarbetare som bryter mot instruktionen eller föreskriften.

Om en enskild medarbetare, trots upprepade uppmaningar, exempelvis inte följer de föreskrifter som finns eller inte använder den personliga skyddsutrustning som finns att tillgå, kan denne ytterst riskera sin anställning.

Har den enskilde medarbetaren av medicinska eller andra förmildrande skäl inte möjlighet att använda skyddsutrustning eller följa andra föreskrifter kan en omplacering av medarbetaren bli aktuell.

Karl Engman, förhandlare/rådgivare Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega