Kan jag tvinga mina anställda att vaccinera sig?

Karl Engman, förhandlare/rådgivare Fastigo.

SVAR:
Det kan såklart finnas ett intresse från en arbetsgivare att de anställda inte blir sjuka i covid-19 eller annan sjukdom, utan kan fortsätta att utföra sitt arbete samt att de anställda inte bidrar till smittspridning bland kunder, hyresgäster och för den delen andra anställda.

Men det korta svaret är att en arbetsgivare inte kan tvinga någon att genomgå ett kroppsligt ingrepp, som en vaccination är.

Eget beslut
Att genomgå medicinska behandlingar är av mycket personlig art och är ett beslut som varje individ får fatta själv. Arbetstagaren bestämmer själv över sin kropp.

En arbetsgivare kan däremot erbjuda sig att betala kostnaderna för hälsoingrepp såsom vaccin mot den vanliga säsongsinfluensan och liknande samt att underlätta och rekommendera att vaccinera sig mot covid-19, och det är förstås tillåtet.

Ej kroppsliga ingrepp
Enligt Arbetsmiljölagen är en arbetsgivare skyldig att ”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall”. Detta rör förhållandena på arbetsplatsen och där kan det inrymmas att en arbetsgivare gör det som är nödvändigt för att förhindra smitta genom olika åtgärder.

En arbetstagare är skyldig att följa de anvisningar som arbetsgivaren lämnar, till exempel att använda skyddsutrustning eller att följa bestämda rutiner kring kundbesök med mera.

Men regleringen i Arbetsmiljölagen ger inte arbetsgivaren rätt att tvinga någon till ett kroppsligt ingrepp.

Fall i Arbetsdomstolen
Det kan förstås finnas andra branscher, såsom exempelvis inom sjukvården, äldreomsorgen och så vidare där frågan kan komma att prövas framöver.

Frågan finns inte reglerad i lagstiftning, däremot har Arbetsdomstolen prövat frågan om olika testers giltighet och vad en arbetstagare behöver underkasta sig i form av kroppsliga ingrepp. Det har i dessa fall främst handlat om drog- och alkoholtester.

I sådana mål gör domstolen en intresseavvägning mellan arbetstagarens intresse av personlig integritet och arbetsgivarens kontrollintresse.

Grund för uppsägning
När arbetsuppgifterna ställer höga krav på säkerheten har testerna ofta godkänts.

Även i andra fall där arbetsgivaren haft ett befogat intresse av att testa den anställde har domstolen funnit att arbetstagaren varit skyldig att underkasta sig testet.

I de fallen som domstolen funnit att arbetstagaren borde ha underkastat sig det medicinska testet och denne vägrat har det ofta resulterat i saklig grund för uppsägning.

Covid ej prövat än
Angående covid-19 så är det är en oprövad fråga, men inte otänkbart, att samma typ av intresseavvägning kan göras beträffande krav på vaccination för specifika yrkesgrupper så att en person som arbetar till exempel på en sjukvårdsinrättning eller inom äldreomsorgen kan riskera sin anställning om hon eller han vägrar att ta vaccin och omplacering inte är möjlig.

Karl Engman, förhandlare/rådgivare Fastigo
redaktionen@forvaltarfroum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega