Kan du säga upp någon på grund av bristande prestation?


En arbetstagare som brister i prestation kan riskera att bli uppsagd. Victoria Lindström, förhandlare på Fastigo, ger råd till arbetsgivare om vilka steg som måste vidtas, innan man slutligen kan säga upp någon. 

Med bristande prestationer i arbetet menas att arbetstagaren inte lever upp till de krav som ställs för tjänsten. Det vill säga att den anställde saknar förmåga att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett godtagbart sätt.
Detta förhållande kan utgöra en så kallad saklig grund för uppsägning av personliga skäl enligt 7 § lagen om anställningsskydd/LAS.
För att uppsägning ska vara möjligt ställs dock stora krav på att arbetsgivaren vidtar rätt åtgärder och bedömer de föreliggande omständigheterna korrekt.

Under förväntad normalprestation
För att uppsägning ska kunna ske krävs att arbetstagaren presterar klart under förväntad normalprestation och att denna nedgång inte kan bedömas vara tillfällig (AD 1978 nr 161).
Enligt praxis behöver arbetsgivaren generellt sett också tåla något mindre av nyanställda än av långvarigt anställda, men nyanställda behöver dock få skälig tid för inlärning (AD 2006 nr 13).

Påvisa och undanröj bristerna
När prestationen är bristfällig så behöver arbetstagaren bli medveten om sina brister. Arbetsgivaren måste ha genomfört korrigerande samtal med arbetstagaren där man redogjort för bristerna på ett tydligt sätt.
Arbetsgivaren är också skyldig att försöka undanröja bristerna genom kompetensutvecklande insatser eller andra stödjande åtgärder.
Vilka åtgärder som behövs och är rimliga bedöms individuellt.
Blir arbetstagarens prestation trots stödjande insatser inte bättre, behöver arbetsgivaren också ge en varning om att den anställde riskerar sin anställning om förbättring inte sker (AD 2002 nr 44).

Kan det bli bättre?
I den samlade bedömningen om det i slutändan föreligger en saklig grund för uppsägning ingår även för arbetsgivaren att göra en prognos framåt, inriktad på vilka slutsatser som kan dras inför framtiden.
Kommer arbetstagaren inom rimlig tid kunna prestera på en godtagbar nivå?

Gör en omplaceringsutredning
När man kan konstatera att arbetstagarens prestation inte kommer att kunna förbättras, så är arbetsgivaren också skyldig att göra en omplaceringsutredning, för att se om det finns möjlighet till annat lämpligt arbete att omplacera arbetstagaren till.
En omplacering kan göras inom hela arbetsgivarens verksamhet, oavsett kollektivavtalsområde och innebära att arbetstagaren får förändrade anställningsvillkor.

Uppsägning är sista utvägen
Först om möjligheterna att omplacera är uttömda, kan den bristande prestationen utgöra en saklig grund för uppsägning av arbetstagaren.
En uppsägning i dessa fall ska dock alltid vara en absolut sista utväg.
Arbetsgivaren ska i första hand alltid undersöka möjligheterna att åtgärda bristerna inom ramen för aktuell tjänst alternativt bereda arbetstagaren annat arbete inom organisationen. En felaktig bedömning kan bli kostsamt för företaget, så rådgör därför alltid med en arbetsrättsexpert innan uppsägning sker.

Victoria Lindström,
förhandlare och rådgivare på Fastigo

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega