Säsongsjobbare och LAS, hur gör jag rätt?

Svar: Snart är det dags för säsongsanställningar inför sommaren. Det finns en del att tänka på när det gäller säsongsanställning och företräde till ny anställning.

Säsongsanställningen är en tidsbegränsad anställning som gäller för en viss tid, från ett visst datum till ett annat datum. Anställningsformen är tillåten då arbetsuppgifterna till sin natur är begränsade till viss säsong, exempelvis trädgårdsarbete eller snöröjning.

Till skillnad mot vad som gäller för andra tidsbegränsade anställningar, så finns för säsongsanställningen inga begränsningar om hur länge man kan vara säsongsanställd hos samma arbetsgivare. De så kallade konverteringsreglerna i lagen om anställningsskydd/LAS gäller med andra ord inte för anställningsformen.

Uppsagdas rätt till återanställning
Anställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, eller har en tidsbegränsade anställning som upphört, har under vissa förutsättningar möjlighet att få ny anställning hos arbetsgivaren då det uppstår en vakans i verksamheten, så kallad företrädesrätt till återanställning.

Som förutsättning för företrädesrätt gäller normalt att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren.

För säsongsanställda infaller denna rätt tidigare, redan efter sex månaders säsongsanställning under de senaste två åren, men arbetstagaren har då också endast företräde till ny säsongsanställning hos arbetsgivaren.

Nio månader av förtur
Företrädesrätt till återanställning gäller enligt lagen i normalfallet från det att arbetsgivaren lämnade sitt uppsägningsbesked, eller besked om att fortsatt tidsbegränsad anställning inte kommer att erbjudas, och därefter under nio månader från det att anställningen upphörde.

För säsongsanställda arbetstagare, som har företräde till ny säsongsanställning, innebär detta att företrädesrätten infaller från den tidpunkt som besked enligt 15 § andra stycket LAS ska lämnas. Företrädesrätten gäller därefter till dess nio månader har förflutit från den nya säsongens början.

Tillräckliga kvalifikationer?
Som förutsättning för företrädesrätten gäller att arbetstagaren har ”tillräckliga kvalifikationer” till den nya tjänsten, vilket betyder att man ska ha de allmänna färdigheter som normalt krävs för arbetet eller att dessa kan uppnås efter kortare upplärningstid.

Företrädesrätten gäller också endast till de nyanställningar som arbetsgivaren behöver gör inom den driftsenhet och det kollektivavtalsområde arbetstagaren senast utförde arbetet.

Om företaget inte har kollektivavtal, kan företrädesrätten i stället göras gällande av arbetstagaren till samtliga nyanställningar hos arbetsgivaren.

Måste tacka ja
För att kunna utnyttja företrädesrätten krävs att arbetstagaren anmäler sitt intresse till arbetsgivaren på anvisat sätt. Kan arbetstagaren inte tillträda en anställning som arbetsgivaren erbjuder inom rimlig tid eller tackar denne nej till ett återanställningserbjudande som kan sägas vara skäligt, förlorar arbetstagaren sin företrädesrätt till återanställning.

Skriftligt besked
Om arbetsgivaren har bestämt sig för att inte anställa på ny säsong ska de som har företrädesrätt till ny säsongsanställning få besked om detta enligt 15 § andra stycket LAS.

Beskedet ska lämnas senast en månad före den nya säsongens början. Om möjligt bör dock arbetsgivaren lämna beskedet redan tidigare, medan den innevarande säsongen fortfarande pågår.

Det skriftliga besked som arbetsgivaren lämnar ska också innehålla bland annat information om den företrädesrätt till ny säsongsanställning som arbetstagaren har samt om utnyttjandet av denna kräver en skriftlig anmälan för att kunna göras gällande.

12-månadersregel
När den säsongsanställde arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i mer än tolv månader under de senaste tre åren när anställningen upphör, gäller samma regler om avbrytande och besked, som för övriga tidsbegränsade anställningar. Arbetsgivaren ska då lämna beskedet om anställningens upphörande senast en månad före anställningstidens utgång.

Samtidigt med det besked som ska lämnas till arbetstagaren enligt lagen, ska arbetsgivaren också varsla lokalt fack som arbetstagaren är medlem i.

Victoria Lindström
förhandlare/rådgivare Fastigo

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega