Hur ska vi göra för att inte anlita kriminella entreprenörer?

Svar: Ekonomisk brottslighet och illegal arbetskraft inom bygg- och fastighetsbranschen innebär stora negativa effekter för samhället, bland annat genom uteblivna skatteintäkter och bristande kontroll av att mänskliga rättigheter respekteras på byggarbetsplatser.

Som kreditgivare till bygg- och fastighetsbolag kan banker ställa villkor vid kreditgivning för att från sin sida göra skillnad.

Villkoren kommer att ställa helt nya krav på fastighetsbranschen att inrätta rutiner och budget för ökat socialt ansvarstagande och utbyggd kontrollverksamhet. Ytterst är detta en hållbarhetsfråga då problemet med människoexploatering är mycket stort inom byggbranschen.

Även om man som beställare inte behöver belåna sitt projekt från bankerna torde det vara rimligt att arbeta efter de villkor som bankerna efterfrågar, när det gäller socialt ansvarstagande, annars finns det en risk att vi får en fristad för de oseriösa aktörerna i de obelånade projekten.

Bankernas roll och villkor
Som en del av bankernas samhällsansvar samverkar Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB, Sparbankerna och Swedbank för att tillsammans med bygg- och fastighetsbolagen ytterligare bidra till en mer hållbar bransch.

Varje bank har sedan tidigare tydliga processer för att motverka att bankens produkter och tjänster utnyttjas för ekonomisk brottslighet.

Banker som erbjuder finansiering till bygg- och fastighetsbolag spelar därigenom en mycket viktig roll i samhället. Med detta följer också ett ansvar – att se till att de pengar som lånas ut används på rätt sätt.

Initiativet handlar om att i bankernas kreditprocess ställa ytterligare krav mot låntagaren.

Som en del av detta har bankerna kommit överens om gemensamma riktlinjer som ska beaktas i kreditgivningen till bygg- och fastighetsbolag. Dessa syftar bland annat till att säkerställa att låntagaren har kontroll över produktionen, uppnå ökad styrning över vilken arbetskraft som nyttjas i alla leverantörsled, samt se till att de underleverantörer som anlitas lever upp till gällande regelverk.

Följande riktlinjer har bankerna kommit överens om ska gälla vid kreditgivningen.

  • Digital kontroll och uppföljning
  • Obligatorisk föranmälan
  • Kontroll i alla led av entreprenörernas skötsel av skatter och avgifter.
  • Fysiska arbetsplatsinspektioner

Riktlinjerna speglar en överenskommelse på övergripande nivå men hos varje bank kan villkoren för kund skilja sig i dess detaljer.

Konsekvenser av att avtal inte följs är också något som regleras mellan bank och kund.

Vad innebär detta i praktiken för fastighetsförvaltare?
Bankinitiativets nya regulatoriska krav kommer att appliceras på alla kunder som behöver låna pengar för antingen nyproduktion eller renoveringar till en kostnad överstigande 10 Mkr.

Dessa kunder kommer att åläggas ett betydligt större ansvar att tillse att entreprenörerna efterlever de regelverk som gäller i Sverige.

I praktiken handlar det om att tillse att endast föranmälda entreprenörer har tillträde till arbetsplatsen, att kredittagaren genomför pre-kvalificering av entreprenörer i alla led genom att göra relevanta bolagskontroller avseende entreprenörerna och att kredittagaren tillser att arbetsplatsen blir föremål för oannonserade arbetsplatskontroller.

Dessa kontroller kommer endast att få genomföras av oberoende kontrollbolag som är auktoriserade av ID06.

Protokollen från kontrollerna skall tillsändas kreditgivaren i form av trafikljusrapporter och eventuella avvikelser från det acceptabla kommer att leda till åtgärder från bankens sida.

Kontrollparametrarna är satta av bankerna i samråd med olika branschföreträdare.

Kontrollerna kommer att fokusera på:

  • Kontroll av ID06 kort och identitet
  • Kontroll av in- och utloggningar
  • Kontroll mot skatteförfaringsregler
  • Kontroll jmf. utstationeringsregistret
  • Utbildning (Safe Construction)
  • Arbetarskydd

Nu blåser förändringens vindar och menar man allvar med sitt hållbarhetsarbete så bör man vara på tå i dessa frågor.

Mattias Nygren, 2Secure,
sakkunnig i frågor som rör arbetslivskriminalitet i fastighets- och byggbranschen.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega