Vilka tids- och arbetsmiljöregler gäller för takarbete i vinter?

 

Lisa Strandberg, förhandlare/rådgivare på Fastigo.

Svar: I fastighetsbranschen hanteras ofta snöröjningen genom att arbetstagare har beredskap.

Det innebär att arbetstagaren är skyldig att vara tillgänglig utanför ordinarie arbetstid för att kunna gå in och arbeta om det behövs.

Beredskapstid räknas som vila så länge arbete inte utförs. Bestämmelser om beredskapstid finns i de flesta fall i kollektivavtalet men kan också finnas i det enskilda anställningsavtalet.

I Fastigos kollektivavtal finns två möjligheter att lösa behovet av snöröjning, dels genom schemalagd 1. beredskap, dels genom att beordra den an-ställde att 2. arbeta övertid.

1. Beredskap
Beredskap införs på en arbetsplats, enligt Fastigos avtal, med samråd med det lokala facket eller om sådan saknas på arbetsplatsen, efter samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetstagare som omfattas av kollektivavtalen är skyldiga att utföra bered-skap, det vill säga arbetstagaren kan inte neka till arbetet.

Beredskap ska förläggas så att den enskilda arbetstagaren har högst sju dagars beredskap åt gången och får minst två beredskapsfria veckor emellan. Beredskapen kan organiseras mellan flera arbetsgivare om det skulle underlätta.

Vid beredskap utgår beredskapsersättning som varierar beroende på om det är vardag, helg eller storhelg.

För den faktiskt arbetade tiden utgår istället övertidsersättning.

2. Övertid
Ett alternativ till beredskap är att beordra arbetstagare att arbeta övertid när det behöver röjas snö. Det kan vara en osäkrare hantering om arbetstagarna är svåra att nå efter arbetstid.

Viktigt att tänka på är också viloreglerna i arbetstidslagen som innebär att en arbetstagare har rätt till 36 timmars sammanhängande veckovila per sjudagarsperiod. Det innebär att efter en fullgjord arbetsvecka, kan en arbetstagare inte arbeta över både på lördag och söndag utan att veckovilan bryts.

Arbetsmiljö på tak

  • När det gäller snöskottning på tak är det fastighetsägaren som ansvarar för att rätt säkerhetsanordningar finns.
  • Snöskottning från tak är alltid ett riskfyllt arbete som kräver speciella åtgärder.
  • Arbetsgivare som låter anställda utföra snöskottning har arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen och ska göra en skriftlig riskbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete (§ 8 AFS 2001:01).
  • Arbetsgivaren måste se till att taket undersöks innan arbete påbörjas och att takets säkerhetsanordningar är i bra skick.
  • Arbetsgivaren ska informera arbetstagarna om riskerna i arbetet och se till att de har kunskap och kännedom om vad man ska tänka på för att undvika risker.
  • Det är arbetsgivarens ansvar att det finns lämplig och godkänd personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3 om personlig säkerhetsutrustning).
  • Om det enbart är fråga om snöröjning som ska utföras på tak räknas inte ar-betet som byggnads- och anläggningsarbete, men arbetet omfattas ändå av vissa regler i AFS 1999:3 om Byggnads- och anläggningsarbete.
  • IAFS 1999:3 om Byggnads- och anläggningsarbete finns särskilda föreskrifter om takarbete och hur fallskyddet ska anordnas beroende på vilken typ av ar-bete det är fråga om.
  • Sanktionsavgifter kan tillföras i det fall arbetsgivaren inte uppfyller kraven som ställs på fallskydd och olika typer av säkerhetsanordningar.

Lisa Strandberg, förhandlare/rådgivare, Fastigo
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega