Så söker du nya renoveringsstödet

Sedan första oktober kan fastighetsägare söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar.

Under 2016 har regeringen avsatt 800 miljoner kronor för stödet. I budgetpropositionen för 2017 har regeringen föreslagit 1 miljard kronor årligen för perioden 2017-2020.

Boverket informerar om villkoren för att söka renoveringsstödet. Här följer informationen och en länk till Boverkets webbsida om stödet:

Vem kan söka stöd?
Stöd kan lämnas till fastighetsägare, innehavare av tomträtt och ägare av byggnader som tillhör någon annan än fastighetsägaren.

Stödet kan sökas av både fysiska personer, privata bostadsföretag, kommuner, kommunala bostadsföretag, stiftelser, ekonomiska föreningar och andra som uppfyller kraven.

Vilka byggnader är aktuella?
För att kunna söka stödet måste byggnaden finnas i ett bostadsområde med socioekonomiska utmaningar. Det innebär att mer än 50 procent av hushållen har en låg köpkraft.

På Boverkets webbplats finns en sökfunktion där du kan se om byggnaden är aktuell för stödet.

Genomförs åtgärder i flera byggnader ska du lämna in en ansökan per byggnad.

Stödet gäller för byggnader som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt. Byggnaden ska ha en energiprestanda som är 130 kWh/m2 (Atemp) och år eller sämre.

Information om byggnadens energiprestanda finns i din energideklaration. När du ansöker ska du bifoga en giltig energideklaration.

Stödets storlek
Stödet innehåller en renoveringsdel och en energieffektiviseringsdel. Du kan inte få stöd för endast renovering eller endast energieffektivisering då det inte uppfyller syftet med stödet.

Stödet för renovering uppgår till 20 procent av kostnaderna för att genomföra åtgärden, dock högst 1 000 kr per m2 (Atemp) för den byggnad som renoveras. Denna del av stödet ska användas till hyresrabatter under en sjuårsperiod.

Stödet för energieffektivisering får högst uppgå till 500 kr per m2 (Atemp) för byggnaden och motsvara högst 5 procent av kostnaderna för att genomföra den totala renoveringsåtgärden. För att få denna del av stödet ska renoveringen leda till att energiförbrukningen sänks med minst 20 procent. Stödets storlek beror på hur mycket du förbättrar byggnadens energiprestanda.

Vilka åtgärder kan ge stöd?
Stödet kan lämnas för kostnader för att renovera och energieffektivisera en byggnad. Stöd kan exempelvis ges för en åtgärd som innebär byte av stammar, byte av badrums- eller köksinredning, målning/tapetsering, byte av tak, ventilation eller bullerdämpning.

Åtgärden får inte vara påbörjad när du ansöker om stöd. Om åtgärderna medför att byggnadens installerade eleffekt för uppvärmning uppgår till mer än 10 W/m2 (Atemp) lämnas inget stöd.

Stödmottagarens förbindelser
För att få stöd måste du förbinda dig att tillhandahålla de renoverade och energieffektiviserade lägenheterna som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Det innebär bland annat att du under tio år ska upplåta bostadslägenheterna med hyresrätt utan inskränkning i besittningsskyddet, med hyresavtal avseende kooperativ hyresrätt eller som studentlägenheter.

Under dessa tio år måste du om du överlåter byggnaden ange för köparen att hyresbostäderna tillhandahålls med detta stöd och att de inte får ändras för något annat ändamål eller upplåtas på villkor som avviker från förordningen eller beslut som fattats med stöd av förordningen.

Den som köper byggnaden av dig måste ange samma information om han i sin tur överlåter byggnaden. Du måste även förbinda dig till att genomföra hyresrabatten.

Hur går ansökan till?
Länsstyrelsen i det län där byggnaden finns beslutar om stödet och det är dit du skickar din ansökan. Om du har frågor om stödet ska du vända dig till länsstyrelsen. Adresser och telefonnummer hittar du på länsstyrelsernas webbplats som du hittar via länk i ”Relaterad information”.

Mer information
Ansökningsblankett, en guide för hur du fyller i ansökan samt förordning och föreskrifter finns i ”Relaterad information”. Inom kort kommer en informationsbroschyr.

Där finns också en länk till en sökfunktion där du kan få svar på om byggnaden ligger inom ett område som är aktuellt för stödet. Du hittar också en länk till e-tjänsten ”Sök och beställ energideklaration”.

Läs mer på Boverkets hemsida där du bland annat hittar en guide för den ska söka stöd och anmälningsblanketter

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega