Ny rapport varnar för butiksdöden

Köpcentrumet på bilden har ingen koppling till rapporten.

Blir detaljhandeln den första dominobrickan att falla? Det skriver PwC i en ny rapport där konsultföretaget varnar för en större kris.

Svensk detaljhandel står inför stora utmaningar. Den snabba tekniska utvecklingen har på kort tid slagit hårt mot stora delar av detaljhandelssektorn.

Även om ny teknik och e-handel är framtiden för många aktörer så råder det ingen tvekan om att många kommer att slås ut i skiftet, skriver PwC i rapporten.

Spridningsrisk
Enligt rapporten finns även en risk att dessa utmaningar sprider sig till den kommersiella fastighetssektorn och vidare till banksektorn, med ökade kreditreserveringar som följd om nedgången inom detaljhandeln förvärras dramatiskt.

I rapporten kan du ta del av författarnas insikter kring nedanstående fyra punkter som är helt avgörande när det gäller utvecklingen inom svensk och global detaljhandeln.

  1. Högkonjunkturen varar inte för evigt

Trots en god underliggande global tillväxt och en stark svensk ekonomi finns det gott om exempel på detaljhandelsaktörer som ändå är hårt pressade.

  1. Livsmedelskedjor utmanas på alla flanker

Livsmedelsbranschen är en specifik sektor inom detaljhandeln som redan dras med små marginaler och ytterligare försämringar kommer att bli kännbara.

  1. E-handel den främsta utmaningen för övrig detaljhandel (non-food)

Övrig detaljhandel brottas med liknande utmaningar som livs- medelskedjor med överkapaci- tet och en ökande e-handel som den främsta utmaningen.

  1. Spridningseffekter från detaljhandeln till fastighetssektorn och banker

Detaljhandelssektorn har en nära koppling till den kommersiella fastighetssektorn. En utbredd butiksdöd eller större reallokering av butiker från stormarknader och gallerior till mindre centrala butiker skulle kunna påverka fastighetssektorn negativt med högre vakansgrader och sämre resultat som följd.

Källa: Pwc