Stor risk att chefers arbetsmiljö glöms bort

Chefer utför viktigt arbetsmiljöarbete åt andra, men deras egen arbetsmiljö faller ofta mellan stolarna. De är en yrkesgrupp som pressas både uppifrån och nedifrån i organisationen – vilket kan leda till stress, enligt en rapport från Arbetsmiljöverket.

Första linjens chefer är alltså de som är närmaste chef för majoriteten av medarbetarna på en arbetsplats en yrkesgrupp. De har höga krav på sig och pressas ofta både uppifrån och nedifrån i organisationen – något som kan leda till stress och en ohållbar arbetsmiljö.

Malin Cato, Arbetsmiljöverket

Trots det har Arbetsmiljöverket i sina inspektioner identifierat att chefers arbetsmiljö ofta faller mellan stolarna i företagens systematiska arbetsmiljöarbete. Antingen exkluderas första linjens chefer helt från medarbetarundersökningar, skyddsronder, medarbetarsamtal och tillbudsrapporteringssystem, eller så går det inte att identifiera dem utifrån deras yrkesroll. Risken blir då att de arbetsmiljöfrågor som berör cheferna inte omhändertas.

– Chefernas arbetsmiljö behöver lyftas och synliggöras. En chef är också en medarbetare, som behöver en bra arbetsmiljö för att kunna vara ett bra stöd åt andra. Våra inspektörer har märkt att det inte är självklart för företag att tänka på chefer som vanliga arbetstagare, som på ett naturligt sätt ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Malin Cato, arbetsmiljöinspektör och projektledare vid Arbetsmiljöverkets avdelning för en inspektionsinsats av arbetsmiljön inom privat sektor för första linjens chefer.

Skyddsombud företräder sällan chefer
Under inspektionsinsatsen har det gång på gång framkommit att det finns brister i hur företag fördelar arbetsmiljöuppgifter till dem som ska hantera arbetsmiljön för första linjens chefer. Personer som på pappret har till uppgift att hantera deras arbetsmiljö vet inte alltid om det. Därmed är det stor risk att företag missar sina chefers arbetsmiljö och inte kan förebygga de risker som kan uppstå. Ytterligare en iakttagelse är att det sällan finns skyddsombud som representerar första linjens chefer.

– Cheferna ses ofta som arbetsgivarrepresentanter och blir då ibland en motpart till skyddsorganisationen. Men skyddsombuden har en viktig roll i att lyfta och påtala arbetsmiljörisker. Även chefer kan behöva skyddsombud som agerar för deras arbetsmiljö, säger Malin Cato.

De flesta företag har åtgärdat brister
Inspektionsinsatsen visade ingen större skillnad mellan små och stora företag. Det var dock något vanligare att större företag fick krav på att åtgärda brister, trots att de ofta har specialister som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Samtidigt har det under inspektionsinsatsen varit tydligt att många företag vill förbättra sitt arbetsmiljöarbete och inser fördelarna med det. Kompetens är högt eftertraktat i dagens arbetsliv, inte minst i chefsled, och många arbetsgivare ser första linjens chefer som viktiga personer som de kan bygga vidare på inom företaget. Det är få ärenden under inspektionsinsatsen som har drivits vidare till föreläggande, vilket betyder att arbetsgivarna i regel har åtgärdat brister som Arbetsmiljöverket har identifierat.

– Att vara första linjens chef är ofta första steget i en karriär som kan innebära en högre position i framtiden. Det kan leda till att man odlar en kultur av att man behöver göra några ”hundår” innan man stiger i graderna och får en mer hållbar arbetsmiljö. Detta är några av de risker som ingår i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och som arbetsplatser måste undersöka och riskbedöma för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö för första linjens chefer. Alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv, säger Malin Cato.

Källa: Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets rapport om chefers arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket inledde i juni 2022 en inspektionsinsats av arbetsmiljön inom privat sektor för första linjens chefer, alltså de chefer som är närmaste chef för majoriteten av medarbetarna på en arbetsplats.

När insatsen avslutades i december 2023 hade nästan 1 100 inspektioner genomförts och i 65 procent av fallen ställde Arbetsmiljöverket krav på att den inspekterade arbetsplatsen skulle åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet.

Bristerna upptäcktes till stor del i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – det handlade bland annat om arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling – men också i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer om inspektionsinsatsen i Arbetsmiljöverkets rapport här.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega