Hot utifrån – så blir samhällsfastigheter mer robusta

Bränslepåfyllning i reservaggregat och reservtank för vatten. Foto: Ramboll/SKR

Hotbilder om värmeböljor, krig, cyberangrepp och terrorism gör att vissa fastigheter och verksamheter är mer sårbara än andra. SKR har tagit fram en vägledning till dig som arbetar med samhällsfastigheter – för att förbereda och göra dem mer robusta.

Förskolor, skolor, vård- och omsorgslokaler har verksamheter som är av stor betydelse för att samhället ska fungera. Dessa verksamheter måsta vara robusta nog för att kunna fortsätta drivas – även om det uppstår störningar. Hotbilder som målas upp är klimatförändringar som orsakar översvämningar och värmeböljor, krig i Europa, cyberangrepp samt terrorism och extremism.

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en handgriplig vägledning som hjälpmedel för att skapa denna robusthet. Vägledningen har fokus på frågor som rör el och reservkraft, vatten och nödvattenförsörjning, försörjning av varor och material samt öka kunskapen om begreppet krigsorganisation.

Målgruppen är alla som har inflytande på eller påverkas av driftsäkerheten i förskola, skola, vård och omsorg. Det kan vara förtroendevalda inom kommunala nämnder som berörs av kommunal lokalförsörjning samt tjänstepersoner inom kommunala fastighetsorganisationer och lokalförsörjningsfunktioner. Målgrupper är också arkitekter, konsulter och externa fastighetsägare som projekterar eller förvaltar kommunala förskolor, skolor, vård- och omsorgslokaler.

Reservkraft – el
Reservkraft är en åtgärd som kan användas för att försöka motverka skada i händelse av strömavbrott. Reservkraft består normalt av antingen stationära eller mobila reservkraftaggregat. Flera kommuner lyfts fram som goda exempel.

Jönköpings Kommun har till exempel investerat i både bärbara, mobila och stationära reservkraftaggregat för att både ha en stabil grund och en agil förmåga, med möjlighet att ansluta de mobila aggregaten där behovet är som störst.

Vissa fastigheter är prioriterade och dessa utrustas med ett mindre elverk som körs ut till platsen vid elavbrott och som främst försörjer fastighetens styrskåp och pumpar för fjärrvärme. Genom en extra cirkulationspump finns möjlighet att hämta värme från fjärrvärmenätet även om detta står still. Särskilda boenden för äldre (SÄBO) och storkök försörjs med mobila elverk eller förses med fast reservkraft.

Nödvatten
Nödvatten är dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom ledningsnätet. Begreppet signalerar att det handlar om en situation som innebär någon form av samhällsstörning. Nödvattenplanering är en grundläggande del av samhällets krisberedskap och avgörande för att minska konsekvenserna vid en störning i dricksvattenförsörjningen. För att nödvattenförsörjningen ska fungera i praktiken krävs en plan för både distribution och mottagande av nödvatten.

Förslag till fastighetsägare är bland annat att upprätta lokala vattenlager i källare, att förbereda uppställningsplatser för vattentankar på strategiska platser och att samla regnvatten på takhöjd som kan kopplas in på vattenledningssystemet i fastigheten för att exempelvis möjliggöra spolning av toaletter. Förvaltarforum har skrivit om hur blanda andra Castellum och Vasakronan har utformat detta.

Försörjning av varor och material
Brexit, olika typer av väderhändelser, Covid-19 pandemin, Ryssland invasion av Ukraina, stoppet i Suezkanalen och konflikten mellan Israel och Hamas är exempel på händelser som påverkar leveranser och utbud av varor till och inom Sverige.

Försörjningsberedskap handlar inte bara om att bygga större och fler beredskapslager eller omsättningslager. Det är en komplex fråga som kan kräva avancerade lösningar och ställer höga krav på samverkansförmåga hos olika organisationer, något som SKR:s vägledning försöker strukturera upp och hjälpa till med.

Som exempel på hur det kan ordnas har Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm arbetat fram en metod för att mäta uthålligheten för enskilda produkter i sina förråd ser ut. Ekvationen lyder:


Genom att dela den produktvolym som finns i förrådet med dagsförbrukningen, minus leveranstiden får man hur lång uthållighet i dagar förrådet har för en viss vara.

Ett annat exempel är Östersunds kommun som har tagit beslut om ett styrdokument som fungerar som ett normerande dokument gällande kommunens civila beredskap. Där slås det fast att kommunen ska verka för att vara självförsörjande gällande mat i upp till 14 dygn. Särskilt viktiga verksamheter ska klara 90 dygn.

Krigsorganisation
Krigsorganisation är ett koncept vars syfte är att kunna upprätthålla förskolors, skolors och vård- och omsorgslokalers funktion genom krigsplacering av till exempel driftpersonal. Målet ska vara att verksamheterna i respektive lokal ska kunna fortsätta. Krigsorganisation är ett område som även beskrivits i MSB:s vägledning ”Rätt person på rätt plats – vägledning för krigsorganisation och krigsplacering”.

Råd till fastighetsägare är att förbereda och utrusta de skyddsrum som finns i fastigheterna och som man har ansvar för. Förvaltarforum har bland annat skrivit om hur Huge Bostäder arbetar med sitt kontinuerliga skyddsrumsarbete

MSB ger även råd till fastighetsägare gällande skyddsrum och dess utrustning på sin hemsida.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Läs hela rapporten

Läs hela SKR:s vägledning, med fler goda exempel för att öka kunskapen om robusthetshöjande insatser, Robusta förskolor, skolor, vård- och omsorgslokaler här.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega