Kan ny teknik i fastigheten innebära brandrisk?


Samhällsutvecklingen går mot ett mer hållbart samhälle vilket de allra flesta är överens om är nödvändigt. Ett dilemma i sammanhanget är att med ny teknik kommer nya brandrisker. Här listas tekniken som fastighetsägare bör hålla koll på.

Inom nya teknikområden i fastighetssektorn finns brandrisker – och säkerhetslösningarna som ska hantera dem ligger i princip alltid steget efter. Här följer några exempel på risker som vi kanske inte har alla lösningar för i dagsläget.

Solcellsinstallationer
Installationer av solcellspaneler på fastigheter blir allt vanligare. Brandrisken i det sammanhanget ska inte överdrivas men bränder inträffar. Växelriktare är en känslig punkt där bränder kan uppstå men det har även förekommit att bränder har startat i den så kallade brandmannabrytaren som har installerats för att räddningstjänsten ska kunna bryta strömmen i direkt anslutning till panelerna vid en insats.

En brandrisk som säkert inte alla är medvetna om är att den likström som genereras från solcellspaneler har större benägenhet att skapa ljusbågar jämfört med installationer med konventionell växelström.

Avgörande för brandsäkerheten i solcellsinstallationer är att de sker fackmannamässigt. I nuläget är så inte alltid fallet. Branschen behöver därför hitta former för att säkerställa att arbetet utförs av installatörer som har tillräcklig kompetens.

Batterienergilagring
Ytterligare ett sätt att hushålla med energin är att kunna lagra den lokalt i en fastighet i batterilager. Olika batteritekniker förekommer på marknaden och utvecklingen sker fort.

I den här miljön är det bättre att välja en teknik där stabilare kemi prioriteras framför energitäthet. Litiumjärnfosfatbatterier är en batteriteknik som anses vara säkrare i det sammanhanget.

En lösning som bör undvikas vid installationer inomhus är återanvända elbilsbatterier där risken för termisk rusning är svårbedömd.

Lika viktigt som vid solcellsinstallationer är att arbetet utförs av kompetent personal och att de komponenter som används är beprövade och av god kvalité.

Brandskyddsåtgärder som kan vara aktuella är:

 • tidig detektering (brandlarm/gaslarm)
 • brandventilation med god kapacitet
 • eventuellt fasta släcksystem

RISE driver ett projekt som syftar till att ta fram en nationell vägledning gällande dimensionering och krav på brandskydd för batterienergilager. Projektet beräknas vara klart i slutet på det här året. Läs mer här.

Elbilsladdning i parkeringsgarage
Det finns ingen statistik som visar att bränder i elbilar är vanligare än i konventionella bilar. I trafiken är det förmodligen säkrare att färdas i en elbil än i en bil som har en tank med 100 liter bensin. Problemet med elbilar är att när de väl har börjat brinna är de svåra att släcka vilket kan ställa till med särskilda problem i parkeringsgarage.

Vi bör också vara medvetna om att elbilsparken idag är förhållandevis ny och ännu inte så stor. I takt med att elbilarna blir fler och äldre och där laddningsmomentet sannolikt utgör en större brandrisk än för ett fordon som bara är parkerat, finns det kanske anledning att ta höjd för framtidens utmaningar om inte annat vid projektering av nya parkeringsgarage.

Några utökade krav på brandskyddsåtgärder finns inte i lagstiftningen. Däremot har flera forskningsprojekt genomförts för att förbättra kunskapsläget. I den nyligen publicerade rapporten ”Electrical Vehicle Fire Safety in Enclosed Spaces” från RISE, föreslås följande åtgärder för att minska risken för brandspridning i parkeringsgarage:

 • Tidig detektering genom brandlarm eller/och genom fordonsintegrerade smarta system
 • Sprinkleranläggningar
 • Ökat avstånd mellan parkerade fordon (bredare parkeringsplatser)
 • Högre takhöjder i parkeringshus

Ytterligare en åtgärd som kan övervägas är att ha brandfiltar anpassade för elbilar tillgängliga. Den typen av brandfiltar har visat sig vara effektiva för att begränsa brandspridning vid elbilsbränder.

Det förutsätter att en brand kan upptäckas och brandfilten appliceras i ett tidigt skede av brandförloppet då brandgaser från bilbränder och i synnerhet elbilsbränder är giftiga, ingen bör exponera sig för dessa gaser utan skyddsutrustning.

Ny teknik skapar också bättre brandsäkerhet
Det är lätt hänt att vi i brandskyddsbranschen framstår som teknikfientliga då vi ofta framhåller riskerna med ny teknik. Därför kan det vara på sin plats att även belysa alla möjligheter som ny teknik erbjuder avseende brandsäkerheten.

Numera finns brandvarnare i olika utföranden som innebär att de kan vara både seriekopplade och uppkopplade vilket skapar bättre möjligheter för alla att ha koll på sitt hem utan att behöva vara kund hos ett larmföretag. Spisvakter som hanterar den största brandrisken i boendemiljön borde egentligen vara standard i alla bostäder.

Moderna TV-apparater orsakar numera väldigt sällan bränder och detsamma gäller LED-belysning som är betydligt säkrare än glöd- och halogenlampor.

Trots allt brukar vi med hjälp av ny teknik hantera de brandrisker som uppstår på grund av ny teknik.

Expertens tips för att ha bättre koll på brandrisken med ny teknik:

 • Tänk på att elinstallationsföretaget ska utföra installationen enligt gällande regler och enligt tillverkarens anvisningar, både på AC- och DC-sidan.
 • Ta reda på vilket ansvar du har gällande drift, underhåll och fortlöpande kontroll enligt elsäkerhetslagen (2016:732) och elsäkerhetsförordningen (2017:218).
 • För att veta hur anläggningen ska användas och underhållas, spara tillverkarens manualer samt dokumentation om anläggningens utförande.
 • Information om utförande och rätt skyltning är viktig för att räddningstjänsten ska kunna utföra sitt arbete säkert vid en eventuell brand.
 • Som ägare av en elanläggning är det ditt ansvar att se till att den underhålls så att den förblir säker.
 • Ytterligare information om planering och installation av solceller, batterilager och elbilsladdning finns på Elsäkerhetsverkets hemsida.
 • Även Brandskyddsföreningen har goda råd kring solceller och elbilar.

Lars Brodin
Brandingenjör på Brandskyddsföreningen 

Fler laddplatser i framtiden

I Boverkets föreskrift BFS 2021:2 ställs bland annat följande krav på tillgång till laddning av elbilar:

• Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till alla parkeringsplatser.
• Övriga nya uppvärmda byggnader (ej bostadshus) med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 procent av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon.

Kraven på att tillhandahålla laddningsmöjligheter har alltså ökat. Dels genom lagstiftning, dels genom en allt större efterfrågan.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega