Hur kan vi bäst injustera våra system för att minska energin?

Foto Hans Söderström: Peter Knutson

Alla fastighetsägare vill minska sin energianvändning. Ett sätt är att göra injusteringar av sina system. Men för att göra det behövs rätt förutsättningar, så se till att planera och trimma systemen inför injustering.

När det gäller injustering av vätskesystemen, så som värme, varmvattencirkulator VVC och ventilation, är det viktigt att ge bra förutsättningar för att kunna utföra injusteringsarbete på ett korrekt sätt.

Nytt system
För nya system är det viktigt att ha med sig injusteringsarbetet i alla projektets faser.

I planeringsskedet, se till att ställa rätt krav och se till att tid för injustering fastställs i tidplanen.

Vid projektering, se till att tryckfallsberäkningar utförs och ha gärna en avstämning med en injusterare redan under projekteringsskedet. Dennes erfarenheter är till stor nytta för att få till en bra injusterad avläggning i slutskedet av projektet.

I produktionsskedet, se till att renspolning och uppfyllning av systemen görs noggrant och att det finns tid för att lufta ur systemet.

Minst 2 veckors drift behövs ofta innan injusteringen kan utföras. Se också till att ventiler med mera är fullt öppna under driftsättningen. Inställning av ventiler och förinställningar på radiatorerna görs sedan till projekterade värden innan injusteringen påbörjas.

Efter injustering skall temperaturkontroll i lokalerna/rummen ske vid lämplig utetemperatur. Det förekommer att teoretiska värden inte överensstämmer med det faktiska behovet. Denna kontroll dokumenteras och eventuella justeringar av värden noteras noggrant.

Befintligt system
När det gäller befintliga värme- och varmvatten-cirkulationssystem kom då ihåg att injustering är en ”färskvara” och att termostater har en livslängd på ca 15 år (varierar något).

Uppföljning av injusterade värden bör kontrolleras med temperaturmätning i rum. Det kan förekomma att injusterade ventiler ändrats under åren utan fastighetsägarens kännedom och det kan ställa till det för andra enheter inom samma system.

Ombyggda värmesystem
Värmesystem som byggs om kan ha fyllts på med ny värmebärare utan att dess vattenkvalité kontrollerats. Ta vattenprov på systemen och analysera om åtgärder behövs. Annars finns risk för igensatta ventiler och risk för korrosion i rören.

Bra här om det finns en loggbok över påfyllning, vattenprovsresultat och eventuella åtgärder.

Ventilationssystem
När det gäller ventilation är det viktigt att injustering och efterföljande kontroll sker med rätt förutsättningar.

Systemen skall vara väl rengjorda och se till att ersättningsluft vid till exempel frånluftsventilation sker på ett korrekt sätt. Glöm inte bort eventuella filter vid uteluftsventiler som ofta finns bakom radiatorerna i moderna byggnader (med F-vent).

Rengöring av kanaler och ventilationsdon samt kontroll och eventuell injustering bör ske i samband med OVK-besiktningarna. För de flesta byggnader ska OVK göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning), enligt Boverket.

Hans Söderström
Installatörsföretagen

Rätt temperatur på vattnet

När det gäller varmvatten och varmvattencirkulation, studera branschreglerna Säker Vatteninstallation,
kapitel 4.4. Temperaturkontroll:
Temperaturkontroll ska utföras innan tappvattensystemet tas i drift. Injustering av VVC-systemet ska vara färdig innan temperaturkontrollen utförs. Kontrollerna ska dokumenteras. Följande temperaturer ska kontrolleras:

  • Lägst 60 °C i varmvattenberedare eller ackumulator. I värmepumpar där temperaturen i varmvattenberedare inte värms till 60° C ska säkerhetsfunktionen vara inställd så att beredaren hettas upp automatiskt minst en gång per vecka.
  • Lägst 55 °C och högst 60 °C på utgående varmvatten till installationen. I installationer som värms med värmepumpar enligt punkten ovan kan utgående temperatur bli lägre än 55 °C. I dessa installationer är det olämpligt att installera VVC.
  • Lägst 50 °C på VVC-systemets returledning, lägst 50 °C på samtliga VVC-slingor. Det är här viktigt att kontrollera samtliga VVC-slingor så att inte någon är kallare än 50 C och några varmare som ger en medeltemperatur över 50 C.
  • Högst 38 °C på tappställen där det finns särskild risk för olycksfall. (tex förskolor etc).

Läs mer

För att få mer information om planering injustering och hur du bör hantera vätskesystemen läs gärna i SBUF-rapporterna 13809 ”Injustering av vätskeburna installationer” samt rapport 14005 ”Hållbara och energieffektiva installationer, Vätskesystem”, se www.sbuf.se.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega