Bebis på gång, vad gäller?

Frågorna är många när det vankas bebis, och det är bra att veta vilka regler kring föräldraledighet som gäller när det är dags att packa ihop och gå hem från jobbet för att ägna sig åt sin guldklimp.

Föräldraledighetslagen ger alla anställda rätt att vara lediga för att ta hand om sina barn när de är små.

Lagen reglerar sex olika former av föräldraledighet, bland annat rätten att vara helt ledig i 18 månader från barnets födelse/adoption eller rätten att förkorta arbetstiden med 25 procent tills barnet fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.

Olika regler för ledigheten gäller beroende på om det är fråga om hel- eller delledighet samt om föräldrapenning betalas ut eller inte.

Rätten till ersättning vid ledigheten regleras i socialförsäkringsbalken. Finns kollektivavtal på arbetsplatsen, kan den anställde också ha rätt till extra ersättning i form av s k föräldralön från arbetsgivaren eller föräldrapenningtillägg/FPT via en försäkring.

Rätten till de kollektivavtalsreglerade förmånerna kan se olika ut vad gäller både hur man omfattas och tidsperiod för ersättningen.

Anmälan
Arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet ska anmäla detta till arbetsgivaren i god tid, undantaget ledigheten då barnet är sjukt.

Normalt gäller att ledigheten ska anmälas två månader i förväg, eller om så inte kan ske, så snart som möjligt. I samband med anmälan ska arbetstagaren även meddela hur lång ledigheten är planerad att vara.

Ledighetens förläggning
Arbetstagaren har alltid rätt att vara ledig när föräldrapenning betalas ut. Oavsett föräldrapenning, så har man också rätt att vara helt ledig för vård av barn till dess att barnet är 18 månader.

Arbetstagaren får i princip ta ut planerad hel ledighet när han eller hon önskar, men måste först samråda med arbetsgivaren om hur ledigheten ska förläggas. Ledigheten får delas upp i högst tre perioder per år. Kan det ske utan olägenhet, måste arbetstagaren också förlägga sin ledighet så att arbetsgivarens verksamhet kan fortgå utan påtaglig störning.

Vill man istället utnyttja ledigheten för att förkorta arbetstiden, kan arbetstagaren begära att få ta ut denna viss dag/vissa dagar i veckan eller sprida ledigheten över veckans samtliga dagar. Kan överenskommelse inte nås om hur ledigheten kan tas ut, måste arbetsgivaren förlägga ledigheten enligt arbetstagarens önskemål om inte detta medför en påtaglig störning för verksamheten.

Arbetsgivaren får inte utan godkännande från arbetstagaren förlägga ledigheten på annat sätt än att sprida den över arbetsveckans samtliga dagar, dela upp ledigheten under dagen eller förlägga den till annan tid än arbetsdagens början eller slut.

Föräldraledighet och semester
Även under föräldraledighet tjänar arbetstagaren in semester. Semesterlagen reglerar hur många dagar som är semesterlönegrundande under frånvaron.

Arbetstagare som önskar vara föräldraledig i samband med huvudsemestern i juni-augusti, bör uppmanas att lämna ansökan om båda ledigheterna vid samma tillfälle, för att ledigheterna ska kunna planeras på bästa sätt. En arbetsgivare har möjlighet att flytta semesterperioden under huvudsemestern, men inte arbetstagarens föräldraledighet.

En arbetsgivare kan aldrig kräva att semesterdagar ska tas ut under semesterperioden i stället för föräldraledighet. Semestern kan dock på grund av bland annat föräldraledighet komma att ersättas med en semesterlön istället. Detta gäller enligt semesterlagen för de dagar som inte kan sparas och som inte har kunnat läggas ut under semesteråret.

Återgång i arbete
En arbetstagare som vill avbryta en påbörjad ledighet ska genast meddela det till arbetsgivaren.

Om ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer får arbetsgivaren skjuta upp återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren tog emot meddelandet.

Mer information
Föräldraledighetslagen (1995:584), www.forsakringskassan.se, semesterlagen (1977:480)

Victoria Lindström,
förhandlare och rådgivare på Fastigo

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega