Aktuell rapport om effektreducering

Slutrapporten om Beloks förstudie ”Effektreducering i lokalfastigheter” ger dig kunskap om tekniker och lösningar för reducering av värme-, kyl- och eleffektuttag.

Förstudien ger exempel på olika effektreduceringsmetoder som används av större fastighetsägare runtom i landet och lyfter pågående diskussioner och samarbeten.

Vidare utreder förstudien vad som kan locka fastighetsägare att sätta igång med effektreducerande åtgärder. Under denna artikel finner du en länk till slutrapporten.

En av förstudiens slutsatser är att el bör prioriteras framför värme och kyla vid effektreducering. Orsaken är dels att kapacitetsbristen redan är ett akut problem i flera elnät, dels att fastighetsägare kan tjäna på att reducera eleffekttoppar när elnätspriserna fokuserar alltmer på effekt.

Önskemål och behov
De intervjuade fastighetsägarna i förstudien har relativt stor erfarenhet av olika metoder för att reducera effekt. Trots det finns en osäkerhet kring effektfrågan och olika effektreduceringsmetoder.

Vid intervjuerna uttryckte fastighetsägarna behov och önskemål om:

  • Tillförlitlig utvärdering av olika metoder och system, vilket skulle ge fler goda (eller dåliga) exempel.
  • Verktyg för att ta fram fungerande övergripande strategier för att arbeta med effekt samt för att ta fram kvantitativa effektmål i tillägg till bolagens energimål.

Nytt forum behövs
Fastighetsägarna i förstudien medverkar redan idag i flera samverkansprojekt med andra aktörer, bland annat energi- och nätbolag. Men de efterfrågar ett gemensamt forum för en större diskussion mellan fastighetsägare och nätbolag.

Ett sådant forum skulle kunna reda ut frågetecken och meningsskiljaktigheter kring vem som bör bana väg för utvecklingen mot ett mer flexibelt energisystem och bland annat ta initiativet till affärsmodeller kring effekt och efterfråge-flexibilitet.

Kravställning och standard
Några av fastighetsägarna i studien upplever att de lösningar de söker inte finns på marknaden. De tog bland annat upp att det är svårt att få efterfrågade styrfunktioner eller kompletta styrlösningar.

Förstudien kom därför fram till att när det gäller utformningen av system för fastighetsautomation och framtagande av styrfunktioner kan det finnas anledning att undersöka intresset och förutsättningarna för att:

  • Fastighetsägare med liknande intressen går samman för att bli en starkare kravställare.
  • Tillsammans ta fram en standard eller projekteringsanvisningar för den här typen av system.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Förstudien ”Effektreducering i lokalfastigheter” beställdes av Belok och är utarbetad av Maria Haegermark och Victoria Edenhofer på CIT Energy Management.

Läs rapporten ”Effektreducering i lokalfastigheter”

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega