Vad menas med företrädesrätt till ny anställning?

Lagen om anställningsskydd innehåller regler om att vissa anställda kan ha möjlighet att få en ny anställning hos sin tidigare arbetsgivare när denne ska nyanställa.

Vilka har företrädesrätt?
Företrädesrätt till nyanställning gäller för två kategorier av arbetstagare. Den ena är de som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, det vill säga att det inte berott på något som hänför sig till arbetstagaren personligen.

Den andra kategorin är de som haft en tidsbegränsad anställning hos arbetsgivaren och som har upphört.

För att ha företrädesrätt krävs dessutom att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren när anställningen upphör. Vid säsongsanställning inträffar denna möjlighet tidigare.

Anställningstiden behöver inte vara sammanhängande, utan den kan vara utspridd vid flera olika tillfällen under perioden. Varje kalenderdag i anställningsförhållandet räknas, oavsett anställningsform, om arbetet utförts eller inte eller om arbetet utförts på del- eller heltid.

Företrädesrätten innebär inte att arbetsgivaren måste ”skapa” någon ny anställning hos sig. Den gäller inte heller om arbetsgivaren behöver omplacera en redan anställd arbetstagare.

Vilka jobb har man företrädesrätt till?
Företrädesrätten gäller enbart vid nyanställningar som ska göras vid den driftsenhet (exempelvis kontor eller verkstad) och inom det kollektivavtalsområde där arbetstagaren tidigare arbetade.

Arbetstagaren måste också ha så kallade tillräckliga kvalifikationer för den tjänst som är aktuell. Med tillräckliga kvalifikationer menas att arbetstagaren måste ha de allmänna färdigheter som normalt krävs för tjänsten eller att dessa åtminstone kan uppnås efter en kortare upplärningstid.

Saknar arbetsgivaren kollektivavtal kan arbetstagaren ha rätt till samtliga nyanställningar som blir aktuella hos arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för arbetet.

Efter anmälan från arbetstagaren
Vill arbetstagaren utnyttja sin företrädesrätt till återanställning så ska detta anmälas till arbetsgivaren på sådant sätt som arbetsgivaren anvisat. Ibland gäller direkta krav på att detta ska ske skriftligt.

Anmälan kan ske när som helst under den tid företrädesrätten gäller, från det att arbetsgivaren överlämnat sitt uppsägningsbesked, eller besked om att fortsatt tidsbegränsad anställning inte kommer att erbjudas, och under nio månader efter att anställningen upphört.

Förlorad företrädesrätt
Arbetstagare som inte kan tillträda en erbjuden tjänst inom rimlig tid eller tackar nej till ett skäligt erbjudande om återanställning förlorar sin företrädesrätt.

För att bedöma av vad som anses vara rimlig tid eller ett skäligt erbjudande kan det vara bra att kontakta arbetsrättslig expertis.

Victoria Lindström
förhandlare och rådgivare
Fastigo

Bli den första att kommentera "Vad menas med företrädesrätt till ny anställning?"

Lämna en kommentar